Za sanaciju klizišta Dobrakovo izdvojena 4,4 miliona eura

Uprava za saobraćaj raspisala je tender za sanaciju klizišta Dobrakovo, na dionici Barski most u Bijelom Polju.

Za ovaj posao izdvojeno je 4,46 miliona eura bez PDV-a, odnosno 5,4 miliona sa uračunatim PDV-om. Dionica puta predviđena za rekonstrukciju polazi od Barskog mosta, ide kanjonom rijeke Lim prema graničnom prelazu Dobrakovo, a završava se u zoni Kanjskog mosta.

Kako piše u tenderskoj dokumentaciji, postojeći put je izveden u zasjeku sa mjestimičnim osiguranjem kosina i nasipa puta potpornim konstrukcijama. Širina postojećih saobraćajnih traka iznosi tri metra sa obostranim ivičnim trakama širine po 0,25–0,30 metara i bankinama širine po minimum jedan metar.

– Klizište Dobrakovo zahvata kosinu nasipa i padinu ispod puta u dužini od oko 225 metara. Trup puta i kolovozna konstrukcija zahvaćeni su deformacijama od 131+750 do kilometra 131+975. Čeoni ožiljak klizišta formiran je u desnoj ivici puta i prikriven je, bez znatnih skokova. Nožica klizišta nalazi se na padini, na udaljenosti od 15–25 metara od lijeve ivice korita rijeke Lim. Lijevi bočni ožiljak maskiran je nasipom, dok se desni bočni ožiljak jasno uočava, kako na svom početku (na asfaltu), tako i dalje, ka rijeci Lim, gdje se uočavaju otvorene i smaknute pukotine u samom nasipu. Tijelo klizišta je nepravilnog oblika. Dužina klizišta je dimenzija koja je upravna na pravac saobraćajnice, dok je njegova širina dimenzija paralelna saobraćajnici. Tako gledano, širina klizišta daleko prevazilazi dužinu. Debljina tijela klizišta varira i iznosi od tri do 7,80 metara – predočeno je u dokumentaciji.

Kada je riječ o radovima koji će se izvoditi, oni su podijeljeni u tri grupe – izradu potpornog tijela-obaloutvrde od gabiona u nožičnom dijelu padine, izradu potporne konstrukcije od šipova sa naglavnom gredom i parapetnim zidom i izradu drenaže i kontrolisano odvođenje vode van tijela klizišta.

Nova potporna konstrukcija izvodiće se od gabiona na potezu od 131+730,37 do kilometra 131+987,92 ukupne dužine 242 metra. Visina potporne konstrukcije je konstantna i iznosi četiri metra (betonski temelj – nožica) + 10 (gabioni), sa postepenim uklapanjem u postojeći teren na početku i kraju konstrukcije. Gabion ograde su košare sa žičanom mrežom kompaktno ispunjene kamenjem koje se koriste kao moderni zidovi. Gabioni su vodopropusni, pa ne mogu biti oštećeni protokom vode.

U dokumentu se navodi da se projektant opredijelio za konstrukciju od gabiona, kao optimalnu, imajući u vidu položaj objekta i dostupnost materijala za izradu, kako gabiona, tako i nasipa u zaleđu konstrukcije.

Za nadzor 108.000 eura

Uz tender za izvođenje radova, Uprava za saobraćaj raspisala je i tender za angažovanje stručnog nadzora, vrijedan 108.000 eura.

– Nadzor se vrši počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova iz ugovora o građenju, uključujući i otklanjanje nedostataka i konačni obračun radova. Tenderskom dokumentacijom za nabavku predmetnih radova predviđeno je da ponuđeni rok za izvođenje radova ne može biti manji od osam ni duži od 18 kalendarskih mjeseci od uvođenja izvođača u posao – navodi se u dokumentaciji.

Foto: DAN

NIKŠIĆ PROGNOZA