Za proširenje naplatnog punkta na Mateševu 406 hiljada eura

Proširenje naplatnog punkta Mateševo na prioritetnoj dionici autoputa od Smokovca do Mateševa koštaće Monteput 406 hiljada eura, plus oko 85 hiljada poreza na dodatu vrijednost.

Državno preduzeće koje održava prioritetnu dionicu autoputa Bar – Boljare raspisalo je tender za drugu fazu proširenja naplatnog punkta, čija je procijenjena vrijednost 106 hiljada bez PDV-a, dok su posao za prvu fazu proširenja dobili Bemaks i Ramel kao podugovarač. Njima će za prvu fazu proširenja biti plaćeno 299,9 hiljada eura, plus 63 hiljade PDV-a. Izvršni direktor Monteputa Milan Ljiljanić je početkom juna potpisao ugovor sa Bemaksom za proširenje prve faze.

Radovi na prvoj fazi podrazumijevaju saobraćajne radove na kolovoznoj konstrukciji, postavljanje saobraćajne signalizacije, zemljane radove i slično. U drugoj fazi predviđeni su radovi na postavljanju čelične konstrukcije za nadstrešnicu iznad parkinga i naplatnih kućica, instalacije slabe i jake struje, te saobraćajne signalizacije.

Naplatni punkt Mateševo je jedan od najkorišćenijih na autoputu Bar – Boljare.

Kada je u pitanju druga faza, ponude na tom tenderu mogu se dostavljati do 26. juna. Kako je navedeno u pozivu, rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.

– Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od dva odsto procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i osam dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN – naveli su iz Monteputa.

Propisali su da je rok izvršenja ugovora 60 dana od dana zaključivanja ugovora.

– I to sljedećom dinamikom: rok za izradu glavnog projekta je 15 dana od dana potpisivanja ugovora, rok za reviziju glavnog projekta je pet dana (obaveza naručioca), rok za otklanjanje primjedbi Revizione komisije je tri dana od dana dostavljanja primjedbi izvođaču, rok za ponovnu reviziju ispravljenog projekta je dva dana od dana dostavljanja ispravljenog projekta revidentu, rok za izvođenje radova je minimalno 20 dana a maksimalno 50 dana od dana odobrenog revidovanog projekta. Rok plaćanja: 50 odsto avans, ostatak u roku od 15 dana od dana dostavljanja privremene situacije ovjerene od strane stručnog nadzora. Količinu izvedenih radova nakon završetka na kraju svakog mjeseca utvrđuje izvođač i podatke unosi u građevinsku knjigu. Izvođač će privremenu situaciju dostavljati stručnom nadzoru najkasnije do 5. u mjesecu za radove izvedene u prethodnom mjesecu. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od sedam dana. Od svake privremene situacije biće zadržan iznos od pet odsto na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u izvođenju radova a do konačnog tehničkog prijema objekta i iznos od pet odsto na ime povraćaja avansa – navedeno je u pozivu za nadmetanje.

Garantni rok na izvedene radove je dvije godine i počinje da teče od tehničkog prijema radova.

Prioritetna dionica autoputa je otvorena 13. jula. Ukupna dužina dionice je 41,5 kilometara.

Izvor, foto: DAN

NIKŠIĆ PROGNOZA