Šoškić: Izvještaj DRI pogrešno protumačen, Opština ostvarila nikad bolji finansijski rezultat

Sekretar nikšićkog Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo Zoran Šoškić  za Portal RTNK je kazao da je u medijima pogrešno protumačen izvještaj Državne revizorske institucije (DRI)  o završnom računu budžeta Opštine Nikšić za prošlu godinu.

U medijima je navedeno da je, između ostalog, Opština Nikšić „probila budžet za 180 odsto“, te da su „pod lupom javne nabavke i zarade zaposlenih“.

“Ima određenih propusta jer je lokalna samouprava i budžet  jedan živi organizam pa se dešavaju određene greške, a te greške se ispravljaju. Ono što je najbitnije je da DRI  nije našla nikakve zloupotrebe službenog položaja, da je finansijski rezultat iskazan ispravno i tačno, da smo što se tiče finansijske revizije dobili uslovno pozitivno mišljenje, dobili bi pozitivno da nismo napravili grešku tehničke prirode”, istakao je Šoškić dodajući da te greške tehničke prirode već ispravljaju.

Budžet Opštine Nikšić za prošlu godinu bio je planiran na iznos od 25 miliona eura, a ostvaren je u iznosu od 28 miliona. Šoškić ističe da je Opština u 2022.godini ostvarila nikad bolji finansijski rezultat, a da će za šest mjeseci ove godine rezultati biti bolji nego prošle.

“Što se tiče rashodne strane projektovano je  25 miliona, a ostvareno 21,5 miliona. Ako se kaže “probijen budžet” to se podrazumijeva da su izdaci više nego što je projektovano. Što se tiče prihodne strane jesmo probili budžet i to za tri miliona eura”, kazao je Šoškić.

Zadovoljan je izvještajem DRI jer su ga, kako kaže, radili izuzetni profesionalci.

iz DRI su saopštili da je finansijskom revizijom utvrđeno da je Opština Nikšić planirala Odlukom o budžetu iznos od 2.635.346,00€, dok je  Odlukom o izmjenama Odluke o budžetu planiran iznos od 1.158.870,00€.  U tom trenutku izvršenje budžeta Opštine iznosilo je 1.814.830,78€, odnosno, više  za 655.960,78€ nego što je planirano rebalansom. Na kraju 2022. godine izvršenje budžeta Opštine iznosilo je 2.119.121,44€, odnosno 182,86% u odnosu na  plan. Finansijskom revizijom je utvrđeno da podaci iskazani u Izvještaju o konsolidovanoj javnoj potrošnji za 2022. godinu, po pojedinim budžetskim pozicijama prihoda i rashoda, ne odgovoraju podacima utvrđenim u postupku revizije.

„Revizijom pravilnosti Odluke o Završnom računu Opštine Nikšić za 2022. godinu utvrđeno je da Opština nije u svim aspektima uskladila poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima. Revizijom su utvrđeni slučajevi neusklađenosti sa: Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o zaštiti i spašavanju, Zakonom o poreskoj administraciji, Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Zakonom o radu, Zakonom o volonterskom radu, Zakonom o javnim nabavkama, Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave, Uputstvom o bližem načinu rada radu trezora lokalne samouprave, Uputstvom o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini i Uputstvom o načinu obračuna zarade i naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad,navedeno je u saopštenju DRI.

Nadležni Kolegijum DRI nalaže da se zbog obima i karaktera utvrđenih nepravilnosti i nedostataka kod subjekta revizije, sa Izvještajem o reviziji upozna: Skupština Opštine Nikšić radi preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti; Ministarstvo finansija i Ministarstvo javne uprave kao organi koji vrše nadzor nad radom lokalnih samouprava. Izvještaj DRI  će se dostaviti Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore i Zajednici Opština Crne Gore.

„Opština Nikšić je dužna da do 15.septembra 2023.godine dostavi DRI Plan aktivnosti za realizaciju datih preporuka i do 31.januara 2024.godine Izvještaj o sprovedenim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama“,ističu iz DRI.

Biljana Brašnjo

foto:RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA