„Negativno mišljenje ne odražava realno stanje“

CEDIS se detaljno izjasnio na sve nalaze Državne revizorske institucije (DRI) za 2022. godinu i smatra da negativno mišljenje ne odražava realno stanje s obzirom na dosadašnje standarde te institucije. Uvidom u ranije revizije objavljene na sajtu Državne revizorske institucije (DRI), može se zaključiti da na ovakve nalaze i preporuke do sada DRI nije davala duplo negativno mišljenje, te smatramo da naša kompanije ne bi trebalo da bude izuzetak u tome, saopšteno je iz te kompanije.

“Kada je u pitanju preporuka da CEDIS sa osnivačem (EPCG) nastavi aktivnosti na rješavanju imovinsko pravnog statusa, navodimo da Društvo ne može uticati na realizaciju ove preporuke iz razloga što su te aktivnosti u isključivoj nadležnosti osnivača (EPCG)”, navodi se u saopštenju.

Iz CEDIS-a ističu da su se, kada je u pitanju preporuka u vezi obračuna odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza izjasnili da su odložene poreska sredstva/ obaveze, u skladu sa MRS 12, iznosi poreza na dobit, koji će biti plaćeni u budućim izvještajnim periodima, u odnosu na oporezive privremene razlike.

“Dakle, ne radi se o „stvarnim“ obavezama, odnosno obavezama koje Društvo ima prema državi, već je riječ o „obavezi“ tekućeg prema nekim od budućih obračunskih perioda”, dodaju.

Kako dalje navode, CEDIS kao regulisani privredni subjekat od strane REGAGEN ima obavezu vođenja i regulatornog računovodstva. Rashodi/prihodi po osnovu odloženih poreskih sredstava i obaveza se ne priznaju u okviru regulatorno dozvoljenog prihoda (RDP), što Društvo dovodi u dodatno nepovoljan položaj. Stope utvrđene članom 28 Zakona, po našem mišljenju, se nedvosmisleno mogu primjenjivati na obračun tekućeg poreza na dobit pravnih lica.

“U skladu sa paragrafom 47 i 49 MRS 12, odložene poreske obaveze se vrednuju na osnovu poreske stope poreza na dobit, za koju se očekuje da će se primjenjivati u periodu kada se sredstvo realizuje, odnosno obaveza izmiri. Kako smo već naveli, nije za očekivati da će se privremene razlike, iz ovog osnova, poništiti u skorijim izvještajnim periodima”, ističu.

Poreska uprava je, dodaju, izvršila inspekcijski nadzor i provjeru pravilnosti obračunavanja, prijavljivanja i plaćanja poreza i drugih dažbina, provjeru ažurnosti i drugih evidencija, utvrđivanje neprijavljenih prihoda kojim je obuhvaćena i 2022. godina, kada nijesu konstatovane bilo kakve nepravilnosti.

“U dijelu preporuke postupanja po sumnjama na nepravilnosti i prevare da treba odrediti lice koje će postupati po sumnjma na nepravilnosti u subjektu, saopštili smo da je CEDIS usvojio Proceduru postupanja po prijavi „zviždača“ i da je Odlukom imenovano lice”, pojašnjavaju.

U vezi preporuke, da je potrebno u skladu sa članom 5 Zakona o radu izvršiti izmjene Pravilnika o unutašnjoj sistemetizacij i organizaciji radnih mjesta jer je postojieći neprecizan, pojapšnjavaju da su obavjestili DRI da je Odboru direktora poslat na razmatranje predlog teksta novog pravilnika ali da je dokument osporavan od strane sindikalne organizacije. Zbog toga je u toku izrada novog dokumenta, koji sadrži sve u skladu sa zakonom i broj izvršilaca – kao što je preporučila DRI.

“Takođe, povodom preporuke da treba unaprijediti Proceduru planiranja, prognoza i izvještavanja u dijeu izvještavanja, kao i da se sa osnivačem obezbjedi blagovremeno usvajanje godišnjih finansijskih iskaza i dostavljanja nadležnom organi upave u roku – obavjesili smo DRI da smo u potpunosti prihvatili preporuku”, dodaju.

Podsjećaju da je DRI, preporučila da zapošljavanje treba realizovati javnim oglašavanjem a usluge Agencije za privremeno ustupanje zaposlenih treba koristiti samo za privremene poslove. Naš stav je da zapošljavamo u skladu sa Zakonom o radu, a prema zahtjevima procesa rada i inicijativama rukovodilaca organizaconih jedinica.

“Procedura angažovanja lica preko Agencije nastala je kao posljedica odustajanja od outsourcing-a. Ta lica angažovana su na projektima kako bi došlo do značajnog smanjenja broja angažovanih lica (smanjeno za 150)”, kazali su iz CEDIS-a.

Takođe ističu da, kada je pitanju preporuka DRI da ugovore o djelu treba sklapati samo za poslove koji imaju samostalnu izradu i opravku određene stvari, ugovore zaključuju shodno Zakonu o obligacionim odnosima. Svi za zaključeni za poslove fizičkog i intelektulanog rada.

“Preporuka DRI da se poštuje Zakon o javnim nabavkama, time da se ne vrši podjela predmeta nabavke, navodimo da su se postupci jednostavnih nabavki koristili za nabavku brojila, gradjevinskih radova za regione, nabavku elektromaterijala, nabavku betonskih kućica”, ističu.

Iz CEDIS-a zaključuju da, iako poštuju stav DRI da treba u potpunosti poštovati Zakon o javnim nabavkama, on sadži manjkavosti i da zbog toga najviše trpe korisnici.

Foto: Vijeszi

NIKŠIĆ PROGNOZA