(VIDEO) Nikšić: Lokalnim akcionim planom za bolji status mladih

Lokalnim akcionim planom za mlade, definisani su osnovni problemi mladih u opštini Nikšić, kao i konkretne mjere i aktivnosti za njihovo prevazilaženje. Strateški cilj je izgradnja održivog međuresornog sistema podrške mladima i stvoranje mogućnosti za aktivan doprinos razvoju društva. Definisano je 13 mjera i planirano 45 aktivnosti.

Za potrebe izrade teksta Nacrta lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu korišćeno je istraživanje koje je sprovedeno u sklopu RELOAD Programa koje u Crnoj Gori implementira UNDP, a finansira Evropska unija. Kao glavni problemi mladih, navode se nezaposlenost i neusklađenost obrazovnog sistema i potreba tržišta rada, pasivan odnos prema traženju posla; neprilagođenost kulturnih sadržaja, nedovoljna uključenost u proces donošenja odluka, porast zavisnosti od kompjuterskih igara, društvenih mreža i igara na sreću.

Po riječima Dejana Ivanovića, sekretara nadležnog sekretarijata, Lokanim planom, definisana su četiri operativna cilja za mlade u Nikšiću za 2024. godinu

Lokalnim akcionim planom predviđeno je 13 mjera i planirano 45 aktivnosti.

Kristina Šćepanović iz Kluba odbornika Za evropski Nikšić, ističe da je prema rezulatatima istraživanja UNDP-a, veliki jaz stvranih potreba i očekivanja mladih i onoga što im loklana vlast pruža. Smatra da se nedostatak Lokalnog akcionog plana ogleda u nedovoljnom usmjeravanju ka savremenim metodama -radionicama, edukativnim tribinam o mentalnom zdravlju, i on line nasilju.

„Po osnovu Izvještaja o realizaciji Lokalnog akcionog plana za mlade u opštini Nikšić za period 2020-2021. godine konstatovano je da je procenat realizacije predviđenih aktivnosti 94,1%. Sredstva bi trebalo da usmjeravamo ka mladima i svima onima koji se bave pitanjima od suštinskog značaja za mlade, kako bi stvorili preduslove za unapređenje kvaliteta života“, naveo je Ivanović.

Bojana Kostić
Foto/video: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA