Odbili 18 predloga, prihvatili jedan

Ministarstvo pravde je nakon javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici potpuno prihvatilo samo jedan predlog i to onaj koji je uputila nevladina organizacija “Centar za ženska prava” a odnosi se na to da žrtva bude ispitana bez neopravdanog odlaganja nakon podnošenja prijave, kao i da se dalja saslušanja sprovode samo u nužnoj mjeri.

Ovo proizilazi iz dokumenta koji je objavljen na sajtu Vlade, a odnosi se na izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o ovom dokumentu.

Od svih predloga koji su dati na Nacrt zakona, a ukupno ih je bilo 18, samo je prihvaćen onaj koji je predložio Centar za ženska prva, dok su ostali odbijeni ili su djelimično prihvaćeni.

Javna rasprava je počela 10. jula, a trajala je 40 dana.

Incijativa mladih sa invaliditetom Boke tražila je, između ostalog, da se doda član 12 koji glasi:

“U postupanju sa djetetom i licem s invaliditetom koje je žrtva nasilja sve uključene institucije i organizacije će obezbjediti puno i efektivno učešće ovih lica u zaštiti i ostvarivanju njihovih prava, uz obezbjeđivanje prilagođavanja neophodnih informacija, procedura i fizičkog okruženja shodno uzrastu i invalidnosti žrtve. Centar za socijalni rad će djetetu i licu s invaliditetom, koje je žrtva nasilja, obezbjediti nesmetano priznanje i uživanje prava na usluge podrške za život u zajednici, savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge i druge usluge socijalne i dječje zaštite, neophodne za zaštitu fizičkog i psihičkog integriteta žrtve. Centar za socijalni rad je dužan da obezbijedi pružanje usluga iz stava 2 ovog člana po hitnom postupku, a najkasnije u roku od 24 sata od saznanja o slučaju nasilja nad djetetom i licem sa invaliditeom”.

Međutim, ovaj predlog je odbijen uz obrazloženje da član pet propisuje i taksativno nabraja prava koja ima žrtva nasilja bez diskriminacije po bilo kom osnovu. Ističu kako su prava i obaveze službenika Centra uređeni posebnim propisom.

Iz NVO Centar za ženska prava predložili su da se član 33, stav 1 mijenja i glasi:

“Rješenje o izrečenoj zaštitnoj mjeri sud za prekršaje će bez odlaganja dostaviti organu ili ustanovi nadležnoj za sprovođenje izvršenja. Briše se “a najkasije u roku od tri dana od dana donošenja rješenja””.

Ni ovaj predlog nije prihvaćen, a kao obrazloženje navode da se usljed objektivnih nemogućnosti propisuje krajnji rok za dostavu rješenja o izrečenoj zaštitnoj mjeri.

Foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA