Negativno mišljenje DRI na pravilnost poslovanja „Montefarma“

Državna revizorska institucija (DRI) dala je negativno mišljenje na pravilnost poslovanja Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore „Montefarm“.

Iz DRI je saopšteno da je izvršena i finansijska revizija, a da je mišljenje pozitivno.

DRI je, između ostalog, utvrdio je da subjekt revizije treba da redovno donosi programe rada i razvoja, donese internu proceduru kojom bi uredio način obračuna, prikupljanja i evidentiranja sopstvenih prihoda, kao i da otpisivanje ljekova i medicinskih sredstava vrši na osnovu donijetih odluka direktora uz prethodni predlog popisne komisije.

„Subjektu revizije treba da, shodno preporuci DRI, da u Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta predvidi ista dužina neophodnog radnog iskustva, kao poseban uslov rada, za zaposlene u zvanju rukovodioci Sektora i da u Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Sektoru farmaceutske zdravstvene zaštite uključi sve apoteke koje posluju u okviru ZUACG ‘Montefarm'“, saopštio je DRI.

„Montefarm“ takođe treba da vrši isplate naknada i drugih primanja članovima Odbora direktora na osnovu rješenja donijetog od strane organa odnosno radnog tijela koje je iste imenovalo, zaključuje ugovore o djelu saglasno važećoj zakonskoj regulativi, donese internu proceduru kojom bi se uredili troškovi reprezentacije i slično.

Prema nalazu DRI, „Montefarm“ treba i da kontroliše ulazne fakture, da plaćanja koja vrše ugovorom o cesiji dokumentuju tako što u svakom ugovoru o cesiji treba da bude sadržan broj, datum i iznos faktura koje se plaćaju cesijom, da donosi Plan unapređenja upravljanja i kontrola, uspostavi registar rizika i odredi lice za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima.

Takođe, „Montefarm“ treba da uspostaviti sistem dvojnog potpisa u kome finansijska obaveza ne može biti preuzeta ili izvršeno plaćanje bez potpisa rukovodioca subjekta i rukovodioca finansijske službe ili drugog ovlašćenog lica i da, shodno Zakonu o državnoj imovini podatke o pokretnim i nepokretnim stvarima dostavi organu uprave nadležnom za poslove imovine radi vođenja Registra nepokretnosti, odnosno računovodstvene evidencije pokretnih stvari.

DRI je dao 36 preporuka u cilju unapređenja poslovanja kontrolisanog subjekta i eliminisanja utvrđenih nepravilnosti.

„Finansijskom revizijom utvrđeno je da su finansijski izvještaji pripremljeni u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja, dok je revizijom pravilnosti utvrđeno da ZUACG ‘Montefarm’ finansijske transakcije i poslovne aktivnosti, u svim materijalnim aspektima nije uskladilo sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o državnoj imovini, Zakonom o javnim nabakama, Zakonom o obligacionim odnosima, Uredbom o načinu vodjenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. U skladu sa tim nadležni Kolegijum DRI dao je 36 preporuka u cilju unapređenja poslovanja kontrolisanog subjekta i eliminisanja utvrđenih nepravilnosti“, saopštio je DRI.

„Montefarm“ je, kao subjekt revizije, dužan da do 27. juna 2024. izvijesti DRI o preduzetim mjerama po izrađenim i dostavljenim preporukama.

Izvještaj DRI o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja „Montefarma“ za 2022. dostavljen je skupštinskom Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje, Ministarstvu zdravlja radi preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti, kao i Vrhovnom državnom tužilaštvu, shodno Protokolu o saradnji VRI i Državne revizorske institucije.

Foto: DRI

NIKŠIĆ PROGNOZA