„Zakon o elektronskim komunikacijama neće ugroziti nezavisnost EKIP-a“

Predlog zakona o elektronskim komunikacijama koji su predložili poslanici, a Skupština Crne Gore donijela u decembru 2023. godine, uz pozitivno mišljenje Vlade Crne Gore, nema za cilj da se ugrozi nezavisnost rada Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, niti želju Vlade da se miješa u njen rad, saopštio je potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj.  

Agencija, tvrdi, jeste i mora ostati samostalna u vršenju poslova koji su joj utvrđeni Zakonom.

“Agencija kao regulator ima značajan broj nadležnosti utvrđenim Zakonom, a naročito Savjet Agencije koji zastupa prava osnivača Agencije. Krajem decembra 2023. godine istekao je mandat članova Savjeta, a kako prethodni saziv Skupštine nije pokrenuo zakonsku proceduru za izbor novih članova, nakon tog perioda članovi Savjeta nijesu mogli obavljati funkciju, niti im je funkcija mogla biti produžena i samim tim ugrožen je konktinuitet rada Agencije kao regulatora”, pojašnjava Đeljošaj.

Kaže da  se predloženim zakonskim rješenjem, vrši usklađivanje sa Zakonom o državnoj upravi („Službeni list CG“, br. 78/18 70/21 i 52/22), koji je donesen 2018. godine. 

„A koji je pripreman u saradnji sa Evropskom komisijom i kojim je u članu 87 definisano da odredbe posebnih zakona kojima su osnovane: Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Agencija za ljekove i medicinska sredstva, Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, Agencija za nadzor osiguranja, Agencija za zaštitu konkurencije, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore i Fond rada uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona“, kazao je Đeljošaj.

Trenutno je, podsjeća, u izradi novi zakon o elektronskim komunikacijama koji je planiran, u skladu sa Programom rada Vlade, za utvrđivanje u III kvartalu 2024.godine i koji će u potpunosti biti usaglašen sa pravnom tekovinom EU i najboljom evropskom praksom, uključujući i pitanje izbora članova Savjeta. 

„Shodno svemu navedenom Vlada je dala pozitivno mišljenje na predloženi zakon samo i isključivo iz razloga obezđedjivanja kontinuiteta rada Agencije kao i usaglašavanja sa trenutno važećim pravnim sistemom Crne Gore”, zaključuje Đeljošaj.

Foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA