Vlada usvojila Informacije o lobiranju u SAD, Brskovu, preseljenju SDT i SPO

Vlada je, na današnjoj sjednici donijela niz akata, pri čemu je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

„Donošenje ovog zakona predstavlja jedan od prioriteta Vlade Crne Gore u pregovaračkom poglavlju 23 u okviru procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Predloženim izmjenama Zakona prevazići će se problemi primijećeni u praktičnoj primjeni ovog propisa i omogućiti ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć posebno ranjivim kategorijama lica (žrtvama torture, djeci žrtvama krivičnih dijela protiv polnih sloboda i djeci koja su pokrenula postupak za zaštitu prava djeteta)“, saopštili su.

Donijeta je Uredba o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke razvrstane prema vrsti pomorskog saobraćaja i namjeni. 

„Donošenje nove uredbe obezbjediće potpunu usklađenost ovog podzakonskog akta sa važećim zakonskim rješenjima, imajući u vidu da je trenutno važeća Uredba donesena još 2011. godine. Takođe, potreba za donošenjem nove Uredbe dodatno je iskazana, imajući u vidu inicijativu za uspostavljanje međunarodne pomorske linije Budva – Dubrovnik. 

Pozitivni efekti se ogledaju u tome što će biti dozvoljena mogućnost da ukoliko dio luke koja je vec odredena prema namjeni, ispunjava usiove propisane ovom Uredbom za neku drugu namjenu, takvom dijelu luke može bit određena druga namjena od namjene koja se odnosi na preostali dio luke, a bez promjene namjene preostalog dijela luke. Navedena činjenica svakako predstavlja dodatnu mogucnost koja se pruža eventualnim investitorima u lucka područja i znatno doprinosi atraktivnosti ulaganja u luke“, naveli su iz Vlade.

Vlada je usvojila Program za podsticanje energetske efikasnosti u domaćinstvima, i prihvatila tekst Sporazuma.

Donijet je i Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2024. godinu. 

Vlada je donijela Program gazdovanja šumama za 2024. godinu. 

„Ovim Programom, šume i šumsko zemljište uživaju posebnu zaštitu, koja se kao važan interes ostvaruje očuvanjem šuma i šumskog zemljišta sa svim njihovim funkcijama, i to kako održivim i multifunkcionalnim gazdovanjem šumama, tako i očuvanjem i unapređenjem biološke i pejzažne raznovrsnosti istih, kao i podizanjem nivoa kvaliteta životne sredine.

Sredstva za realizaciju Programa gazdovanja šumama planirana su budžetom Crne Gore za 2024. godinu na iznos od 6.677.903,23 eura. Program predstavlja sveobuhvatan plan aktivnosti koje se ogledaju prije svega na preduzimanju mjera na uređivanju šuma/izradi Programa gazdovanja šumama, zaštiti šuma, uzgoju šuma, korišćenju šuma, izgradnji i rekonstrukciji šumskih puteva, korišćenju nedrvnih šumskih proizvoda i upravljanju lovištima posebne namjene“, saopštili su iz Vlade.

Usvojena je Informacija o priznavanju inostranih obrazovnih isprava stečenih na obrazovnim ustanovama u regionu. 

Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Ugovora o prosleđivanju kreditnih i grant sredstava Opštini Kotor za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obali – faza V – komponenta 2, i prihvatila tekst Ugovora. 

Usvojena je Informacija o realizaciji projekta Solari 5000+ (70MW) za fizička i pravna lica.

Vlada je usvojila Informaciju o plaćanju advokatske kancelarije Harrisons o analizi Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika „Brskovo”, i za tu namjenu odobrila iznos od 32.100 eura iz Tekuće budžetske rezerve.

Donijeta je Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi postavljanja 10 KV kablovskog voda od „TS 35/10 KV Kuk“ do „NDTS 10/0, 4 kv 2×1000 KVA Kuk“ radi napajanja Žičare Kotor – Lovćen.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na preseljenju Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odjeljenja.

Odobreno je korišćenje sredstava iz Tekuće budžetske rezerve, u vrijednosti od 300.000 eura Džudo savezu za organizaciju Evropskog seniorskog džudo prvenstva u Podgorici.

Vlada je usvojila Informaciju o korišćenju usluga lobiranja za potrebe Vlade Crne Gore od strane kompanije Bipartizan Solution Inc. iz Vašingtona.

Foto: Vlada Crne Gore

NIKŠIĆ PROGNOZA