Upravni sud: Nezakonita odluka kojom je Krstović razriješen

Upravni sud poništio je odluku Skupštine opštine Zeta od 25. avgusta prošle godine, kojom je Luka Krstović razriješen funkcije predsjednika tog lokalnog parlamenta.

Sud je u saopštenju naveo da je osporena odluka nezakonita.

„Grupa od 12 odbornika DNP-a, NSD-a, PZP-a i Prave Crne Gore je 31.05.2023. godine Skupštini opštine Zeta, podnijela zahtjev za sazivanje sjednice radi donošenja odluke o razrješenju Predsjednika Skupštine opštine Zeta. Na sjednici Skupštine opštine Zeta održanoj 25.08.2023. godine, donijeta je Odluka o razrješenju predsjednika Skupštine opštine Zeta.

„Odredbom člana 60 stav 1 Statuta Opštine Zeta propisano je da predsjednik Skupštine može biti razriješen prije isteka vremena na koje je izabran ako ne izvršava poslove utvrđene zakonom, Statutom opštine i Poslovnikom skupštine, zaloupotrijebi funkciju, svojim ponašanjem naruši ugled funkcije koju vrši, nastupi neki od slučajeva nespojivosti funkcija u skladu sa zakonom i kada Skupština ocijeni da je nepodoban za obavljanje funkcije.

„Članom 93 Poslovnika Skupštine propisano je da se o radu sjednice Skupštine vodi zapisnik koji sadrži imena odbornika koji nijesu prisustvovali sjednici Skupštine, osnovne podatke o radu na sjednici, učesnicima i raspravi i zaključcima usvojenim u vezi sa pojedinim tačkama dnevnog reda i nazive akata koje je Skupština donijela na sjednici. Osim toga u zapisnik se između ostalog unosi rezultat glasanja, a usvojeni zapisnik o čijoj izradi se stara sekretar Skupštine, potpisuju predsjednik Skupštine i sekretar Skupštine.

„Odredbom člana 33 stav 5 Zakona o upravnom sporu (’’Sl. list RCG’’, broj 60/03 i ’’Sl. list CG’’, broj 32/11), propisano je da sud donosi odluku na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog u spisima predmeta, dok je članom 27 stav 3 istog zakona propisana obaveza tuženog da sudu dostavi sve spise predmeta.

„Imajući u vidu da spisima predmeta nije priložen zapisnik sa VII sjednice, kao pisani dokaz o izvršenim radnjama sa sjednice Skupštine opštine Zeta, koja je održana 25.08.2023. godine, ne kojoj je donijeta osporena odluka, te kako tužena SO Zeta nije dostavila sve spise koji se odnose na predmet, to je Sud bio onemogućen da ispita činjenično stanje koje se tužbom osporava. Osim navedenog, osporena odluka ne sadrži obrazloženje, kao bitan element upravnog akta, već je samo konstatovano da je razriješen funkcije L.K., predsjednik Skupštine opštine Zeta, pa kako se ne radi o prestanku mandata zbog podnošenja ostavke ili po sili zakona, to je odluka o razrešenju morala sadržati neki od razloga za razrješenje, propisanih odredbom člana 60 stav 1 Statuta opštine Zeta, a koji su u ovom slučaju izostali, iz kog razloga je osporena odluka nezakonita“, navodi se u saopštenju na zvaničnoj stranici Upravnog suda.

Foto: Opština Zeta

NIKŠIĆ PROGNOZA