Lobiraće se i sa poslanicima i odbornicima

Poslanici i odbornici smatraće se lobiranim licima ukoliko parlament usvoji vladin Predlog zakona o lobiranju, koji je utvrđen na sjednici u petak. Novim predlogom smanjuje se vremenski period u kojem javni funkcioner nakon prestanka funkcije ne može početi da se bavi lobiranjem s dvije na jednu godinu od odlaska s javne dužnosti.

Predloženim zakonom se definiše da naručioci lobiranja, pored fizičkih ili pravnih lica u čijem interesu se vrši lobiranje, mogu biti i udruženja, asocijacije, komore i drugi slični oblici organizovanja u čijem interesu ili u interesu čijih članova se vrši lobiranje.

Prema sadašnjem zakonu, donesenom prije 10 godina, lobirano lice je izabrano, imenovano i postavljeno lice u organu vlasti, lice na čiji izbor, imenovanje ili postavljenje organ vlasti daje saglasnost i drugo lice u organu vlasti koje učestvuje u postupku pripreme i donošenja propisa, odnosno drugog opšteg akta ili može uticati na sadržaj propisa, odnosno drugog opšteg akta. Novim zakonom posebno se naglašava da se lobiranim licima smatraju i poslanik i odbornik.

Predlog propisuje novi član „Povezano lice sa lobistom, lobiranim licem i sa naručiocem lobiranja“.

– Povezanim licem smatra se srodnik u pravoj liniji, a u pobočnoj do drugog stepena srodstva, srodnik po tazbini do prvog stepena srodstva, bračni ili vanbračni supružnik ili partner u zajednici života lica istog pola, usvojilac i usvojenik ili član zajedničkog domaćinstva lobiste, kao i fizičko i pravno lice sa kojim obavlja djelatnost lobiranja uspostavlja ili ima uspostavljen poslovni odnos – navodi se u članu 7.

Predlog zakona propisuje načelo povjerljivosti po kojem podaci i informacije koji se koriste u postupku lobiranja, u odnosu između naručioca lobiranja i lobiste, u skladu sa ugovorom o lobiranju, odnosno nalogom za lobiranje, mogu biti povjerljivi, osim podataka i informacija koje, u skladu sa zakonom, moraju biti objavljene, odnosno dostupne nadležnim državnim organima, što je propisivao i važeći zakon, ali sada je dodata odredba u kojoj se navodi da Agencija za sprečavanje korupcije ima pristup tim podacima i informacijama bez obzira na njihovu povjerljivost.

Proširen je i član koji se odnosi na izbjegavanje sukoba interesa. Definisano je da lice koje je bilo zaposleno kod naručioca lobiranja ne može u postupku lobiranja koje se vrši u interesu tog naručioca biti lobirano lice, dok ne proteknu dvije godine od prestanka radnog odnosa kod tog naručioca.

Lobiranje, prema predlogu zakona, ne mogu obavljati javni funkcioneri, članovi upravnih, nadzornih odbora privrednog društva ili pravnog lica koji su u državnom vlasništvu, članovi organa upravljanja političke partije, članovi organa upravljanja državnog fonda ili njegov zastupnik.

– Zabrana obavljanja djelatnosti lobiranja za javnog funkcionera prestaje po isteku godinu dana od dana prestanka funkcije. Izuzetno od stava 2 ovog člana, zabrana obavljanja djelatnosti lobiranja za javnog funkcionera u organu vlasti u kojem je taj javni funkcioner obavljao funkciju prestaje po isteku dvije godine od dana prestanka funkcije – propisano je vladinim predlogom zakona.

Lobista, odnosno pravno lice koje obavlja djelatnost lobiranja, dužan je da organu vlasti, odnosno poslaniku ili odborniku, prije ostvarivanja lobističkog kontakta, dostavi pisano obavještenje o namjeri da obavlja djelatnost lobiranja, definiše član 39.

Lobirano lice, prema članu 41, dužno je da sačini službenu zabilješku o lobističkom kontaktu, a službenu zabilješku o tome dostavlja ASK.

Kazne do 20.000 eura

Prema sadašnjem zakonu, pravna lica se mogu kazniti novčanom kaznom u iznosu od 500 do 20.000 eura za prekršaje iz ovog zakona, a za odgovorna i fizička lica propisane su kazne od 90 eura do 2000 eura. Za lobirana lica predviđene su kazne u iznosu od 150 eura do 2.000 eura.

Predloženim zakonom propisano je više prekršaja u odnosu na sadašnji, a kazne za pravna lica ostale su u istom rasponu – od 500 do 20.000 eura

Predviđene su i novčane kaznom u iznosu od 150 do 2.000 eura za odgovorna lica u organu vlasti, ako, između ostalog, traži i primi poklon, odnosno stvar, pravo, uslugu ili drugu korist koju mu ponudi lobista, ne odredi lobirano lice, ne omogući lobistički kontakt, ne dostavi ASK kopiju službene zabilješke u roku od pet dana od dana kad je ostvarilo lobistički kontakt, odnosno odbilo dalju komunikaciju u vezi sa lobiranjem.

Foto: elements.envato

NIKŠIĆ PROGNOZA