Lekić: Tehnička vlada nije trebalo da šalje delegaciju u Njujork

Ne­ka­da­šnji šef di­plo­ma­ti­je i am­ba­sa­dor Mi­o­drag Le­kić ocijenio je da se još ni­je de­ša­va­lo da dvije de­le­ga­ci­je idu na Ge­ne­ral­nu skup­šti­nu Uje­di­nje­nih na­ci­ja.

„Du­go­go­di­šnju neo­d­go­vor­nu vlast na­sle­di­la je po­sto­je­ća, ko­ja po­ka­zu­je simp­to­me ozbilj­ne otu­đe­no­sti, pa su i ovi ’iz­let i pro­vod’ do Nju­jor­ka do­ka­zi to­ga. Ovaj skan­dal će ući u ana­le di­plo­ma­ti­je kao ne­slav­ni do­pri­nos te­o­ri­ji i prak­si održavanja Generalne skupštine UN“, rekao je Le­ki­ć za „Politiku“.

Ipak, on pod­sje­ća da je pred­sjed­nik dr­ža­ve jed­na od tre­nut­no ma­lo­broj­nih in­sti­tu­ci­ja u pu­nom le­gi­ti­mi­te­tu.

„Ona vla­da Aba­zo­vi­ća je odav­no bi­la u teh­nič­kom man­da­tu. Čak i da su pri­pre­mi­li ne­što ge­ni­jal­no za Cr­nu Go­ru, iz elementarne pri­stoj­no­sti ne bi išli u Nju­jork”, po­ru­čio je Le­ki­ć.

Podsjetimo, dvije delegacije učestvovale su na GS UN, jednu je predvodio predsjednik države Jakov Milatović, dok je drugu predvodio ondašnji premijer Dritan Abazović, kao koordinator MVP Crne Gore.

Foto: RTCG

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA