Injac: Odzvoniće nekontrolisanoj urbanizaciji

Gradonačelnica Podgorice Olivera Injac, poručila je da će nova lokalna vlast paralelno sa revizijom rada prethodne, pripremati odluke kojima namjerava da popravi položaj građana i unaprijedi funkcionisanje Glavnog grada.

Ona je u intervjuu “Vijestima” kazala, između ostalog, da će podgorička uprava raditi na stvaranju mehanizama zaštite podstanara, te razvijanju novih modela stambene politike.

Injac je najavila da će predstavnici vlasti Glavnog grada inicirati privremene moratorijume i stavljanje van snage određenih planskih rješenja do usvajanja njihovih izmjena, kako bi na taj način zaštitili Podgoricu od devastacije.

”Već sam navela da je sa različitih nivoa vlasti dozvoljena nekontrolisana urbanizacija Podgorice, i da su tom prilikom propuštene brojne šanse za smisleno uređenje određenih dijelova grada. Zbog svega toga, danas imamo narušene gradske sredine i ogromne saobraćajne gužve”, ocijenila je novoizabrana gradonačelnica.

Nakon što je nova vlast izabrana i najavila provjeru rada prethodnika, zamjereno je da samo kritikujete umjesto da ponudite plan razvoja grada. Da li imate viziju kako će se razvijati Podgorica, da li će periferija imati isti tretman kao centar, da li ćemo dobijati zelene površine ili samo zgrade, kafiće…?

Nova gradska vlast je dobila mandat zahvaljujući izboru građana kojima su predstavljeni planovi razvoja grada i načina na koji zamišljamo transformaciju Podgorice u funkcionalnu sredinu. Na taj način, upućena je najveća kritika dosadašnjem radu, ali i dato povjerenje onome što smo predstavili kao viziju razvoja.

Kao administrativni centar države, koja pretenduje da bude naredna članica EU, Podgorica mora biti primjer drugim opštinama u Crnoj Gori, posebno kad se radi o ekonomskom, ekološkom i infrastrukturnom razvoju. Grad je, u posljednjih nekoliko decenija, doživio značajnu prostornu ekspanziju, koja nije ispraćena adekvatnim razvojem infrastrukture i cijelog jednog sistema koji bi služio građanima i olakšao im život. Širenje naselja, izgradnja cijelih kvartova koji ne predstavljaju zaokružene cjeline, nedostatak saobraćajne infrastrukture i uređenog javnog prevoza tokom godina, postali su opterećujući faktor za građane, što generalno utiče na kvalitet života.

Upravo zbog toga, često koristim riječ transformacija jer nismo u prilici da neke stvari radimo iznova, već ćemo u odnosu na postojeće stanje primijeniti najbolja rješenja koja će pomoći da se oslobodi pun potencijal jednog ovakvog grada. Paralelno, radićemo na realizaciji novih projekata i kao kredibilan partner sa nultom stopom tolerancije na korupciju, privlačiti investitore koji će ulagati u biznis zonu grada, razvoj IT industrije i turizma kao najznačajnije privredne grane na državnom nivou. Samim tim, i okolni dijelovi grada će dobiti na većem značaju i cijeli jedan pojas oko Podgorice će na različite načine biti uključen u proces razvoja, kako bismo u konačnom dobili grad u kojem je, u odnosu na individualne potrebe građana, jednako poželjno živjeti i na periferiji i u nešto urbanijim dijelovima grada.

Kako ćete pomoći siromašnim građanima, podstanarima…?

Znate da socijalno-ekonomske prilike stanovništva nisu nadležnost samo lokalne samouprave, već pitanje cjelokupnog stanja u državi i socijalnih i ekonomskih politika na nivou Vlade. Ono što je značajno je da se cijela Crna Gora kreće putem prosperiteta na koji je stupila sprovođenjem programa “Evropa sad!” i najavom novih ekonomskih reformi koje mogu pomoći stanovnicima bilo koje opštine, pa i Podgorice.

Dodatno, na nivou grada postoji niz programskih rješenja koja imaju za cilj da unaprijede život ugroženih kategorija stanovništva i starijih građana. Tako će se, već na narednoj sjednici Skupštine Glavnog grada, razmatrati plan unapređenja položaja lica sa invaliditetom kako bi se pospješili uslovi za njihov samostalan život i predstavile mjere zaštite od svih vidova diskriminacije. Osim toga, započinjemo i konsultacije oko sprovođenja jedne mjere koja će se ogledati u subvencionisanju troškova za sačinjavanje testamenata, a koja je usmjerena prije svega prema starijim osobama. Cilj nam je da time olakšamo transfer vrijednosti naših sugrađana.

Glavni grad će, u narednom periodu, nastojati da radi i na sistemskim rješenjima koja se odnose na podstanare, kroz potencijalnu izradu sveobuhvatnog registra zakupodavaca na osnovu kojeg bi se mogle kreirati, a onda i sprovesti određene mjere zaštite ove kategorije. Cilj nam je, da do kraja mandata, razvijemo i neke od modela stambene politike koji su u nekoj mjeri implementirane u programe razvoja grada, i da u što skorijem periodu započnemo konsultacije sa svim zainteresovanim stranama, organizacijama i institucijama sistema koje mogu biti uključene.

Sem finansijske revizije, najavljena je i kadrovska. Koliko će vremena biti potrebno za to, jer su vaše kolege već izašle sa podacima o velikom broju zaposlenih, brojnim spornim bolovanjima…

Svi koji su upoznati sa administracijom Glavnog grada znaju da je to jedan složen i obiman sistem sa velikim brojem zaposlenih, i upravo zbog toga je i najavljena kadrovska revizija kako bi se sagledale stvarne potreba sistema. Upravo prekomjerna zapošljavanja i sporna bolovanja su opterećujuća za gradski budžet, i ukoliko se sumnje u zloupotrebu ispostave kao osnovane, moraćemo reagovati prateći zakonske nadležnosti. Isto tako, reagovaćemo u bilo kojem drugom slučaju zloupotrebe kako bismo stvorili profesionalnu lokalnu samoupravu koja počiva na principima meritokratije.

U krajnjem, suštinski je značajno da nakon četiri godine ostavimo lokalnu samoupravu koja će funkcionisati nezavisno od bilo kojeg pojedinca ili političke partije kao svojevrstan servis građana. Naš rad biće transparentan i građani će biti upoznati sa procesom revizije, koji nije nimalo jednostavan, posebno imajući u vidu da je prethodna gradska uprava koristila mnoge, namjerno stvorene, slabosti sistema kako bi se zaštitila od odgovornosti. Svi oni koji su radili po principu meritokratije, profesionalne etike i uz poštovanje procedura, ne moraju da brinu. Rad svih ostalih biće predmet pozivanja na odgovornost.

Kako ćete preduprijediti eventualne tužbe zbog raskida ugovora?

Imajući u vidu ustaljenu negativnu praksu koja se odnosi na prekomjerna zapošljavanja, može se desiti da određeni broj zaposlenih iskoristi određene slabosti sistema koje sam već pomenula, i pravno se zaštiti u odnosu na Glavni grad. Na nama je da zaštitimo budžet, interes građana i da učinimo lokalnu samoupravu efikasnom. Zato, vodićemo se strateškim pristupom i planom optimizacije koji će nam ukazati na potencijalna rješenja i načine na koje možemo doći do optimalnog broja zaposlenih koji su potrebni.

Jedan od Vaših zamjenika Danilo Šaranović, rekao je da u Službi glavnog gradskog arhitekte imate samo jednog arhitektu i jednog saradnika. Je li to potvrda urbanističkog haosa, i ima li Podgorici lijeka s obzirom na to kakvo je sad stanje po tom pitanju? Da li ćete ispitati rad glavnog gradskog arhitekte?

Ispitaćemo rad svakog segmenta sistema, i rad glavnog gradskog arhitekte ni po kojem osnovu neće biti izuzet. Već sam navela da je sa različitih nivoa vlasti dozvoljena nekontrolisana urbanizacija Podgorice, i da su tom prilikom propuštene brojne šanse za smisleno uređenje određenih dijelova grada. Zbog svega toga, danas imamo narušene gradske sredine i ogromne saobraćajne gužve.

Naša vizija razvoja zasniva se i na izgradnji objekata od javnog interesa i funkcionalnom zaokruživanju naselja, pa građani mogu očekivati promjene kad je u pitanju prostorno uređenje. Uvjerena sam da za Podgoricu ima lijeka, i kao odgovoran pojedinac, u vrlo složenim okolnostima, prihvatila sam ulogu gradonačelnice kako bih, u saradnji sa stručnim licima, radila na njenom “oporavku”.

Hoćete li raskinuti ugovore s privatnim kompanijama koje su bile “favoriti” bivše uprave i koje su zbog toga u njenom mandatu prihodovale desetine miliona eura?

Revizijom strateškog plana razvoja Glavnog grada, uočena je značajna neefikasnost kad je u pitanju realizacija brojnih projekata u Podgorici, što kao nova gradska uprava ne možemo i nećemo tolerisati. Građevinska sezona u Podgorici traje tokom cijele godine, i neprihvatljiva su kašnjenja u realizaciji projekata koji se finansiraju iz budžeta. Zbog toga ćemo pozvati na odgovornost sve aktere. Sprovodeći neku vrstu finansijske forenzike, utvrdićemo manjkavosti sistema koje mogu dovesti do postojanja “favorita”. Prateći zakonska ovlašćenja, učinićemo sve da zaustavimo loše prakse iz prošlosti i u temelje poslovne prakse implemetiramo strogo poštovanje procedura, tokom kojih će se za obavljanje nekog posla birati najbolji, a ne najbliži.

Kako ćete podići na noge javna preduzeća koja su u dugovima ili ostvaruju minimalne prihode zbog toga što namiruju partijske “uhljebe”? Hoće li biti otpuštanja u tim firmama?

Prije svega, planiramo poboljšati naplatu potraživanja koja mogu donijeti veći iznos novca za većinu preduzeća, i tako olakšati njihovo poslovanje. Kao što sam već navela, desiće se određena reorganizacija koja će ukazati na stvarne potrebe sistema, ali i provjere radnih sposobnosti na osnovu kojih ćemo moći da stvorimo funkcionalan sistem. Ujedno, racionalizacija potrošnje, sa velikim stepenom kontrole na svim nivoima, kao i transparentniji način upravljanja preduzećima, donijeće određena poboljšanja.

Da li ćete inicirati uvođenje moratorijuma na gradnju na Gorici, s obzirom na to da se trenutno na tom brdu i oko njega nalazi više gradilišta? Šta ćete učiniti da to brdo trajno zaštitite od devastacije?

Veliki problem sa kojim se suočava nova gradska uprava biće naslijeđena planska dokumentacija koja je rađena od strane bivših lokalnih uprava i kojom su favorizovani interesi investitora nauštrb javnog interesa. Od važećih 170 planskih dokumenata koji obuhvataju teritoriju Glavnog grada, ogromna većina nije dobra. Zbog toga je naš zadatak da u saradnji sa nadležnim ministarstvom revidiramo spornu plansku dokumentaciju, kako bi se što prije usvojile izmjene i dopune, a time i spriječila nova devastacija prostora.

Međutim, naslijeđeni Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (koji je uprkos ogromnom protivljenju usvojen 2018. godine) je takođe loš i nefunkcionalan, te predstavlja veliku branu za mijenjanje loših planskih dokumenata. U tom smislu, iskorak je što je Ministarstvo prostornog planiranja i urbanizma pripremilo nacrte novih zakonskih rješenja kojima se decentralizuje proces planiranja prostora i ubrzavaju se svi povezani procesi. Potencijalnim usvajanjem tih izmjena mogu se stvoriti pretpostavke za transparentniju proceduru za izmjenu loših akata, ali i usvajanje novih koji će uspostaviti balans između interesa građana/ki i interesa investitora.

S ozbirom da je to složen proces, dok se to ne dogodi, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Glavnog grada će inicirati privremene moratorijume i stavljanje van snage određenih planskih rješenja do usvajanja njihovih izmjena i dopuna kako bismo na taj način zaštitili prostor. Već na narednoj sjednici Skupštine Glavnog grada, biće razmatrano stavljanje van snage DUP “Gorica C” i UP “Stara varoš”. Uprkos usvajanju takvih odluka, ne možemo spriječiti gradnju započetih objekata, jer se investitorima ne mogu oduzeti ranije stečena prava, ali se novi objekti ne mogu graditi do usvajanja novih planskih rješenja koja bi obuhvatila navedene dijelove brda Gorica i Stare varoši.

Kad će početi realizacija projekta izgradnje parka na prostoru kasarne Morača?

U toku je izrada Prostorno-urbanističkog plana Podgorice (PUP), što je preduslov za realizaciju navedenog projekta. Sredstva za realizaciju prve faze su projektovana u budžetu za 2023. godinu, i Glavni grad će kao zainteresovana strana odmah nakon usvajanja ID PUP pokrenuti inicijativu ka nadležnom ministarstvu o raspisivanju konkursa za izradu idejnog rješenja.

Sporazumom o formiranju podgoričke vlasti, predviđeno je potpisivanje posebnog dokumenta kojim bi se regulisala međusobna zaduženja između Vas i zamjenika. Da li je to završeno, kako ste podijelili posao?

Sporazum još uvijek nije završen, ali predstavlja formalizaciju dosadašnje efikasne i korektne saradnje koju smo na početku uspostavili i za koju vjerujem da će biti produktivna i dobra za građane Podgorice.

Razmatramo kako do profesionalnog Savjeta Gradske TV

Da li planirate promjenu članova Savjeta Gradske televizije, koja i dalje emituje program kao da DPS rukovodi Podgoricom?

Narednih dana ćemo utvrditi razmatrane modele, kako bismo dobili najefikasniji način upravljanja i novi, profesionalni Savjet Gradske TV. Svjedoci smo da je, u prethodnom periodu, ovaj medij bio propagandna mašinerija, i promjena takvog pristupa dovešće do oslobađanja punog potencijala gradske medijske kuće koja može postati svojevrstan servis građana.

Spajić i Milatović imaju isti cilj, ali put do njega ne mora biti identičan

Dvojica najviših zvaničnika vaše partije, Pokreta Evropa sad (PES), u posljednje vrijeme sve češće se javno mimoilaze u stavovima oko nekih važnih pitanja, počev od načina izlaska na izbore, Otvorenog Balkana… Da li je to politički sukob ili su različita mišljenja, kao što to tvrdi funkcioner PES-a Andrej Milović?

Naš Pokret nije zasnovan na jednoumlju i usklađivanju viđenja određenih situacija. Naši lideri imaju isti cilj, ali put do tog cilja ne mora biti identičan. Taj cilj je bolja Crna Gora, bogatija Crna Gora i Crna Gora svih njenih građana. Upravo zbog toga, fokus mora ostati na suštini a ne na formi, i moramo svi zajedno ostati posvećeni ideji koja nas je okupila – a to je budućnost naše zemlje.

Da li Vi i kolege, nakon afere sa državljanstvom predsjednika PES-a Milojka Spajića, imate povjerenje u njega i spremni ste da mu prepustite da bude nosilac izborne liste?

Građani su se podrškom Pokretu odredili prema situaciji koja je dovela do neutvrđivanja kandidature Spajića na predsjedničkim izborima. Organi partije su odlučili da on bude nosilac izborne liste, i to govori o povjerenju koje on ima kao jedan od nosilaca ideje o boljoj budućnosti Crne Gore.

Koliko su ozbiljna razmimoilaženja između Spajića i Jakova Milatovića, da li su programskog karaktera ili oko toga ko će imati ključnu riječ u partiji?

Kao važan politički subjekat, koji je u veoma kratkom roku dobio ogromnu podršku građana, pod budnim smo okom javnosti i svaka riječ i postupak se dodatno analiziraju. Ljudi su u nama pronašli prijeko potrebnu nadu, i građani, za razliku od mnogih interesnih strana, žele da vide jedinstvo na kojem počiva cijela ideja. Ono postoji, i kako sam već navela, tiče se zajedničkog cilja o boljoj Crnoj Gori. Postojanje drugačijeg mišljenja, načina i modela upravljanja nekim procesima nije nužno loše, već može dovesti do kreiranja političke kulture koju je ranije karakterisala određena uniformnost stavova.

Na čijoj ste Vi strani i koliko će nova dešavanja, uključujući isključenje Janka Odovića iz partije, oslabiti PES?

Snagu Pokreta čini ogroman broj građana okupljenih oko iste ideje, a ne pojedinci. Svoju podršku su iskazali kroz dva izborna ciklusa, a porast podrške govori u prilog tome da idemo pravim putem. Crna Gora je dobila predsjednika kojeg je glasalo 60 odsto građana, što jasno govori o tome da, uprkos određenim procesima unutar partije, uživamo ogromno povjerenje. Ujedno, time pokazujemo odgovornost koju pojedinac ima prema Pokretu ili obratno, i po mom mišljenju to je forma demokratskog pristupa koja se dešava i dešavaće se u raznim oblicima u budućem periodu.

Svi mi koji istinski vjerujemo u ideju koju PES predstavlja smo na strani PES-a kojeg zajednički nose naši lideri, ali i svi ostali članovi organa partije, simpatizeri, glasači i građani čije povjerenje tek treba da pridobijemo. Kako smo i više puta naveli, ideja o boljoj Crnoj Gori postoji oduvijek, a na nama je da damo sve od sebe kako bismo je u što značajnijoj mjeri realizovali u istorijskom trenutku koji smo zaslužili.

Izvor, foto: Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA