DRI: Veći dio putnih naloga Radničke partije ne sadrži izvještaje sa službenog puta

Državna revizorska institucija (DRI) je izvršila reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Radničke partije  za 2022. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: Predsjedavajući Senatom DRI, senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i senator Zoran Jelić – član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na pravilnost poslovanja Radničke partije za 2022. godinu.

– Revizijom pravilnosti su utvrđene neusklađenosti sa sljedećim zakonskim i drugim propisima: Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Pravilnikom o načinu i rokovima za vršenje popisa imovine i obaveza pravnog lica člana i Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. U cilju stvaranja uslova za trošenje sredstava za finansiranje rada ženske organizacije u političkom subjektu, politički subjekt je dužan da obezbijedi donošenje posebnog Statuta, koji Partija nije prezentirala. Partija je tokom 2022. godine, sa računa ženske organizacije izvršila plaćanje troškova u iznosu od 3.900,33 eura. Partija je u poslovnim knjigama evidentirala  pojedine troškove, koje nije dokumentovala. Uvidom u putne naloge kojim su pravdani troškovi službenih putovanja u zemlji utvrđeno je da  veći dio putnih naloga ne sadrži izvještaje sa službenog puta. Partija je tokom 2022. godine vršila plaćanja troškova goriva i reprezentacije, a nije internim aktom utvrdila ko ostvaruje pravo na navedene troškove na teret sredstava Partije, kao ni limit za iste- navode iz DRI.

Takođe, Partija nije definisala internom procedurom poslove prijema, evidentiranja, otpremanja, arhiviranja i čuvanja akata u cilju obezbjeđivanja adekvatne validnosti istih.

Radnička partije, kao subjekt revizije, je dužna da do 23. novembra 2023. godine dostavi DRI Akcioni plan za realizaciju preporuka, i do 23. aprila 2024. godine, Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji. Shodno potpisanom Sporazumu o saradnji, Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja  Radničke partije za 2022. godinu, dostavlja se Skupštini Crne Gore na upoznavanje.

NIKŠIĆ PROGNOZA