CDT: U biračkom spisku i jedan broj umrlih lica

Iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT) saopštili su da je neophodno unaprijediti kaznenu politiku po pitanju prijavljivanja i evidentiranja umrlih lica. Kako navode, u procesu kontrole i provjere biračkog spiska identifikovan je i jedan broj umrlih lica, koja nijesu mogla biti brisana zbog nedostatka odgovarajućeg pravnog osnova.

„Dio problema je nedostatak administrativne kulture ili loša namjera građana koji ne prijavljuju umrle iz manipulativnih razloga. Zakon o zdravstvenoj zaštiti propisuje da se za svako umrlo lice mora utvrditi vrijeme i uzrok smrti, od strane ljekara. Međutim, nema nikakve sankcije za građane/ke koji se uopšte ne obrate medicinskoj ustanovi po ovom pitanju. Ovo se negativno odražava ne samo na tačnost biračkog spiska, već i na ažurnost mnogih drugih administrativnih podataka“,saopšteno je iz CDT-a.

Drugi dio problema,ističu, nastaje u komunikaciji nadležnih službi, zdravstvenih i drugih ustanova, zbog čega činjenica smrti nekih lica nije pravovremeno evidentirana. Zakon propisuje obavezu ljekara da potvrdu o smrti dostavi MUP-u, ali ne propisuje sankciju za neispunjavanje te obaveze.

„Nijesu rijetki slučajevi da su građani prijavili činjenicu smrti ili je ona uredno konstatovana od strane ljekara/ke, ali ta informacija nije proslijeđena MUP-u, pa nije bilo pravnog osnova za pasiviziranje odnosno brisanje iz biračkog spiska.Takođe, ostaje otvoreno pitanje šta je sa građanima koji preminu u inostranstvu, a država Crna Gora o tome ne dobije zvaničnu potvrdu”, navode iz CDT-a.

Stoga je neophodno kreirati sistem kaznene politike za građane koji ne prijavljuju preminule članove porodice i za institucije koje neažurno vode ove evidencije.

“Potrebno je da državne institucije koje obavljaju ovaj dio posla značajno poboljšaju komunikaciju, kako bi se, stvaranjem adekvatnog pravnog osnova, pravovremeno iz biračkog spiska brisali preminuli građani. Takođe, potrebno je dodatno pojačati kontrolu postupanja MUP-a na osnovu dokumenata koje mu redovno dostavljaju zdravstvene institucije”, zaključuju iz CDT-a.

foto:CDT

NIKŠIĆ PROGNOZA