Zdravi pojedinac je zalog za budućnost – program Zdravlje sad!

Pokret Evropa Sad je kreirao kvalitetan, studiozan, ambiciozan i Crnoj Gori prijeko potreban program za modernizaciju zdravstvenog sistema i proširenje kvaliteta i palete zdravstvenih usluga kojim će se crnogorsko zdravstvo etablirati na mapi evropskih i svjetskih zdravstvenih centara.

Naši ključni prioriteti u narednom periodu su:

A)   Proširenje i obnavljanje infrastrukture zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori

  • Izgradnja Univerzitetskog Kliničkog Centra kao najmodernije zdravstvene ustanove u Crnoj Gori. Podgorica je jedini glavni grad u regionu koji nema UKC, a koji bi na jednom mjestu objedinjavao vrhunske zdravstvene usluge iz svih medicinskih grana i  na taj način parirao najsavremenijim klinikama u regionu, Evropi i svijetu. Poseban akcenat bi bio stavljen na uspostavljanje intenzivne saradnje sa renomiranim svjetskim medicinskim centrima;
  • Transformacija dva kliničko-bolnička centra u Beranama i Kotoru i postepeno adaptiranje ostalih opštih bolnica obezbjeđivanjem dovoljnog broja stručnog kadra, adekvatnim menadžmentom ljudskih resursa i redovnim raspisivanjem (sub)specijalizacija, kao i potrebnim prostornim rekonstrukcijama uz nabavku najsavremenije opreme;
  • Kreiranje centara za zbrinjavanje starih i nemoćnih (gerontološki centri i centri za palijativnu njegu) kao i centara za kućne posjete koji bi omogućili kvalitetnu gerontološku, palijativnu i patronažnu uslugu;
  • Obnavljanje infrastrukture većine domova zdravlja u Crnoj Gori;
  • Formiranje Instituta za biomedicinska istraživanja kao nezavisnog tijela koje bi bilo nadležno za raspisivanje, nadzor i realizaciju projekata iz oblasti medicine, stomatologije, farmacije i srodnih grana i koji bi omogućio veću transparentnost u radu, kao i bolju konkurentnost i promociju domaćih naučnika.

       B)   Implementacija integrisanog informacionog sistema u zdravstvu

Pojednostavljena i automatizovana administracija će omogućiti uštedu brojnih resursa i, što je jako važno, omogućiti formiranje ažurnog Registra bolesti na nivou Crne Gore.

 C)   Razvoj zdravstvenog turizma

 Koristeći svoje prirodne i ljudske resurse Crna Gora treba da izgradi imidž posebne destinacije zdravstvenog turizma u kojem će se na bazi inovativnosti i kompetitivnosti kreirati posebne usluge. Kvalitetno regulisanje pitanja Instituta „Simo Milošević“ u Igalu, razvoj dentalnog turizma, valorizacija potencijala NP Durmitor kao budućeg centra zdravstvenog turizma u domenu sportske medicine i rehabilitacije pacijenata sa hroničnim respiratornim oboljenjima, te ponude tematskog boravka i stručne pomoći djeci sa smetnjama u razvoju su samo neka od rješenja koja nudimo iz ove oblasti.

      D)   Reintegracija stomatologije u javni zdravstveni sistem u domenu preventivne i dječije stomatologije.

      E)   Unapređenje stanja u oblasti farmacije u Crnoj Gori kroz sljedeće mjere:

  • Analiza, racionalizacija i kontrola potrošnje ljekova i farmaceutskih sredstava uz reviziju liste ljekova od strane profesionalno nepotkupljivih članova novoformirane Komisije za kontrolu potrošnje ljekova;
  • Regulisanje problema nestašice ljekova uspostavljenjem robne rezerve ljekova;
  • Promjena tenderske politike pri nabavci ljekova i medicinskih sredstava u nadležnosti Fonda za zdravstveno osiguranje pod povećanim nadzorom iste od strane Ministarstva zdravlja u cilju bolje transparentnosti procesa, veće konkurentnosti i smanjenja cijene ljekova

      F)    Unapređenje socijalnog statusa i fizičke i pravne zaštite zdravstvenih radnika

Sprovođenjem programa reformi Evropa sad 2.0, predviđa se povećanje zarada u sektoru zdravstva koje će dodatno unaprijediti socio-ekonomski položaj u ovoj branši. Osim toga, radićemo i na rješavanju stambenog pitanja zdravstvenih radnika kroz obezbjeđivanje stambenih kredita po povoljnim uslovima za sve zdravstvene radnike. Takođe, posebnu pažnju ćemo posvetiti i povećanju fizičke i pravne zaštite zdravstvenih radnika kroz reviziju kazni za napad putem izmjena u postojećem krivičnom zakoniku.

      G)   Obrazovanje i usavršavanje zdravstvenih radnika

Zalažemo se za kontinuiranu edukaciju svih zdravstvenih radnika organizovanjem redovnih stručnih skupova, upućivanjem medicinskog kadra na usavršavanje u referentnim klinikama za specifične procedure, kao i obrazovanjem namjenskih finansijskih fondova za zdravstvene radnike u svrhu učešća na akreditovanim naprednim kursevima i skupovima. Razvoj Univerzitetskog Kliničkog Centra u Podgorici i Instituta za biomedicinska istraživanja će dodatno afirmisati put kontinuirane i vrhunske edukacije cjelokupnog zdravstvenog kadra.

ZDRAVI POJEDINAC JE ZALOG ZA BUDUĆNOST!

VRIJEME JE!

POKRET EVROPA SAD!

Promo sadržaj

NIKŠIĆ PROGNOZA