„Investiraćemo u prugu Bar-Vrbnica, autoput Bar-Boljare, brzu saobraćajnicu duž primorja…“

Koalicija „Aleksa i Dritan, Hrabro se broji!“ saopštila je danas da je za svaku zemlju saobraćaj od životne važnosti, a za Crnu Goru posebno, iz nekoliko razloga.

„Crna Gora je turistička zemlja, a kvalitetnog turizma bez kapaciteta za brz i udoban prevoz turista do destinacije jednostavno nema. Pored toga, Crna Gora je mala zemlja i tržište, pa gotovo cijela njena privreda direktno zavisi od povezanosti sa neposrednim i širim okruženjem, zbog izvoza domaćih dobara, kao i uvoza sirovina, repromaterijala i gotovih proizvoda. Crna Gora je i pomorska zemlja i sve resurse koje ta činjenica nosi ne smije zanemariti. Najzad, Crna Gora je i neravnomjerno razvijena zemlja, za čiji je ujednačeniji regionalni razvoj nužno snažnije unutrašnje povezivanje svih njenih djelova“, navodi se u saopštenju koalicije koju čine Demokratska Crna Gora i Građanski pokret URA.

Oni su poručili da se obavezuju da će u mandatu 2023. – 2027. godine namjenski i u skladu sa evropskim standardima i politikama:

Investirati u rekonstrukciju i modernizaciju željezničke pruge Bar – Vrbnica.

Investirati u izgradnju autoputa Bar-Boljare, dionica Mateševo – Andrijevica i u obilaznicu oko Podgorice

Investirati u izgradnju primorske varijante Jadransko-jonskog koridora (brza saobraćajnica) duž crnogorskog primorja, uključujući zaobilaznice oko Herceg Novog, Tivta, Budve i Bara i most preko Bokokotorskog zaliva sa vijaduktima i pristupnim putevima

Investirati u rekonstrukciju i modernizaciju željezničke linije Podgorica – Tuzi koja vodi preko granice Albanije do Tirane

Investirati u razvoj Saobraćajnog informacionog sistema za upravljanje (VTMIS) i odgovor na pomorske incidente zagađenja

Investirati u razvoj aerodroma Podgorica i u razvoj aerodroma Tivat

Investirati u rekonstrukciju magistralnog puta Šćepan Polje – Plužine – granični prelaz sa Bosnom i Hercegovinom

Investirati u izgradnju pruge Nikšić – granica sa BiH – Trebinje – Čapljina

Investirati u edukaciju učesnika u saobraćaju i u javne kampanje vezane za bezbjednost u saobraćaju

Investirati u poboljšanje upravljanja bezbjednošću na putevima, i u mjere za zaštitu najugroženijih učesnika u saobraćaju (uvođenje staza za pješake, pasarele, podvožnjake, nadvožnjake, zone sa ograničenjem brzine, biciklističke staze, prevoz učenika školskim autobusima)

Investirati u poboljšanje i održavanje kvaliteta funkcionisanja stalnih pomorskih linija Bar – Bari – Bar i Bar – Ankona – Bar

Investirati u uspostavljanje međunarodnog vodenog saobraćaja Crna Gora – Republika Albanija, na Skadarskom jezeru i rijeci Bojani

Investirati u povećanje protoka tereta i konkurentnosti luke Bar, kao i potpunu valorizaciju njenog kapaciteta; Investirati u uvođenje Evropskog sistema upravljanja željezničkim saobraćajem (ERTMS)

Investirati u unaprjeđenje putne infrastrukture do destinacija za odmor i rekreaciju (skijališta i primorska odmarališta)

Investirati u valorizaciju drugih aerodroma u Crnoj Gori osim Podgorice i Tivta (Berane, Nikšić, Ulcinj)

Investirati u poboljšanje signalizacije i opreme na magistralnim putevima; Investirati u dodatne kontrolne kabine na graničnim prelazima.

„Povezana iznutra – ravnopravna Crna Gora. Povezana spolja – Crna Gora nije sama“, zaključuje se u saopštenju koalicije „Aleksa i Dritan, Hrabro se broji!“

Izvor: Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA