MKM prvi put raspisalo konkurs „Kultura mladih – kultura budućnosti“

Ministarstvo kulture i medija (MKM) raspisalo je prvi put javni konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti kulture i umjetnosti pod nazivom „Kultura mladih – kultura budućnosti“, čija je vrijednost 100 hiljada eura, koji će trajati do kraja mjeseca.

Ministarstvo poziva pravna lica registrovana u Crnoj Gori za obavljanje kulturnih djelatnosti i/ili fizička lica sa prebivalištem u Crnoj Gori, koja imaju kapaciteta i iskustva u ovoj oblasti, da prijave projekte/programe kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih konkursom.

Sektorskom analizom u oblastima kulture i umjetnosti identifikovani su problemi ─ nedovoljna ponuda kvalitetnih sadržaja za djecu i mlade u oblasti kulture i nedovoljna finansijska sredstva koja se izdvajaju za kulturne aktivnosti namijenjene djeci i mladima.

„Ovim konkursom želimo da podstaknemo potencijalne aplikante da prijave projekte/programe kojima proširuju postojeće kulturne sadržaje u skladu sa interesovanjima i potrebama djece i mladih i osmisle načine za osnaživanje djece i mladih kroz oslobađanje njihovog kreativnog potencijala, samostalno i/ili u saradnji sa predstavnicima lokalne zajednice“, kazali su iz MKM.

Ističu da posebno podstiču razvoj projekata/programa koji promovišu sljedeće vrijednosti: vršnjačka solidarnost, suzbijanje vršnjačkog nasilja, empatija, inkluzivnost, inovativnost, kritičko promišljanje o rizicima virtuelizacije, kao i vrednovanje i upoznavanje sa kulturnom baštinom. Pored toga, ovim konkursom želimo da podstaknemo razvoj kreativnosti djece i mladih u službi njihovog mentalnog zdravlja i sazrijevanja kroz kulturu.

„Strateški cilj ovog konkursa je – izgradnja mostova između nosilaca kulturne djelatnosti i djece i mladih, u cilju afirmacije i zaštite njihovih prava kada je u pitanju pristup kulturi i slobodi umjetničkog stvaralaštva, kroz realizaciju sljedećih pod-ciljeva: obezbjeđivanje kvalitetnih kulturnih sadržaja čiji bi glavni korisnici bili djeca i mladi, uključivanje djece i mladih u postojeće programe institucija kulture, obezbjeđivanje podrške za razvoj kreativnosti kod djece i mladih i njihovog direktnog učešća u konceptualizaciji i realizaciji programskih/projektnih sadržaja i mobilnost i razmjena kulturnih sadržaja na cijeloj teritoriji Crne Gore“, navode u saopštenju.

Ciljne grupe konkursa su, kako su kazali iz MKM, djeca do 14 godina, adolescenti i mladi od 14 do 28 godina uključujući ranjive i marginalizovane kategorije

„Pored navedenih prihvatljivim će se smatrati i druge aktivnosti za koje se ocijeni da doprinose ostvarenju ciljeva konkursa“, zaključuju u saopštenju.

NIKŠIĆ PROGNOZA