ZZZCG: Saglasni da je potrebna transformacija Zavoda, osjećamo djelimičnu odgovornost zbog nedostatka radne snage

„U Zavodu za zapošljavanje Crne Gore izjavu ministra Gorana Đurovića nijesmo doživjeli kao ‘upiranje prsta’ u Zavod u negativnom kontekstu, već je posmatramo u kontekstu želje za bržim prevazilaženjem dugogodišnjeg problema obezbjeđivanja adekvatne domaće radne snage poslodavcima u periodu godine kada se intenzivira privredna aktivnost zbog dolazeće turističke sezone.” To su saopštili za portal Dnevno.me iz ZZZCG, komentarišući izjavu ministra ekonomskog razvoja i turizma u tehničkom mandatu da “Zavod treba transformisati”, te “da imate 44 hiljade nezaposlenih, a da ne možete da nađete radnika to nije normalno”.

“Saglasni smo sa ocjenom ministra da je neophodna transformacija Zavoda, jer je ta potreba sa naše strane prepoznata i već su uveliko započete aktivnosti u cilju realizacije reforme Zavoda, a od dolaska novog menadžmenta u Zavodu na čelu sa v.d. direktora Zavoda Gzimom Hajdinagom i novim Upravnim odborom, aktivnosti na sistemskoj reformi Zavoda su značajno intenzivirane. U tom procesu očekujemo podršku ne samo ministra Đurovića, već i svih činilaca koji kreiraju poslovni ambijent čiji je dio i tržište rada”, kazali su iz Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za portal Dnevno.

Dodaju da uveliko realizuju proces digitalizacije u Zavodu, potom njegovo umrežavanje sa ostalim institucijama, kao i omogućavanje korišćenja usluga Zavoda putem onlajn platformi.

Tim projektom će se, kako pojašnjavaju za naš portal, u potpunosti modernizovati kako hardverska tako i softverska podrška u sprovođenju aktivnosti Zavoda.

“Paralelno sa tim radi se na unaprjeđenju kapaciteta Zavoda u kadrovskom smislu kako bi se očekivani rezultati digitalne transformacije u potpunosti valorizovali. U tom smislu je usvojen novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Zavodu, koji je stupio na snagu 15. februara tekuće godine. Jačanje kapaciteta Zavoda će omogućiti izdašnije korišćenje fondova EU u predpristupnom periodu, kao i usvajanje programa koji do sada nijesu zaživjeli u Crnoj Gori, kao što je program ‘Garancija za mlade’, kojem je isključiva ciljna grupa populacija mladih ljudi u dobi od 15-29 godina”, dodaju u odgovorima dostavljenim našem portalu.

Pojašnjavaju da reforma Zavoda u narednom periodu, takođe, podrazumijeva i promjenu zakonskog okvira koji definiše njegov rad.

“Tu se prvenstveno misli na Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti i Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, na čijim izmjenama se radi u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, a čije se usvajanje očekuje u dogledno vrijeme. Planirane izmjene će uvažiti trenutne i očekivane trendove iz oblasti tržišta rada, a veliku pomoć u definisanju ovih procesa Zavod dobija i od međunarodnih partnera, Međunarodne organizacije rada, partnera iz zemalja EU koji kroz realizaciju tvining i drugih projekata sa nama dijele dragocjena iskustva i prakse iz svojih zemalja”, kažu za Dnevno iz ZZZCG.

Što se tiče nedostatka radne snage u susret sezoni, poručuju da Zavod za zapošljavanje Crne Gore ne zatvara oči pred, kako kažu, evidentnim problemom sa kojim se susrijeću poslodavci u Crnoj Gori.

“I zbog toga osjećamo djelimičnu odgovornost za takvo stanje. Zato smo ušli u proces sveobuhvatnih reformi, a uporedo sa njima kontinuirano realizujemo mjere koje će ublažiti hronični deficit radne snage u pojedinim djelatnostima. Iz djelokruga svog posla realizujemo brojne mjere aktivne politike zapošljavanja koje za cilj imaju unaprjeđenje kvaliteta radne snage u dijelu sticanja stručnih kvalifikacija i ključnih vještina, zatim sticanja radnog iskustva neophodnog za samostalan rad i rad na konkretnim poslovima kod poslodacava kroz formu finansiranja ovih programa”, ističu iz ZZZCG.

Prema njihovim riječima još jedan program koji će biti realizovan tokom godine jeste program podrške preduzetništvu dodjelom bespovratnih sredstava, odnosno grantova.

“Takođe je intenzivirano pružanje usluga posredovanja pri zapošljavanju i ono je samo u ovoj godini povećano 275 %. Kroz taj proces je poboljšano informisanje i motivisanje nezaposlenih lica koja se nalaze na našoj evidenciji”, navode iz ZZZCG, uz poruku:

“Da javnost ne stekne utisak da idealizujemo stvari i minimizujemo problem, moramo napomenuti da mi raspolažemo sa 42.697 nezaposlenih na našoj evidenciji i stopi registrovane nezaposlenosti od 18.40%, koja imaju izrazito nisku stopu aktivnosti, svega 48%, evidencija koja su strukturno i kvalitativno neusklađene sa potrebama poslodavaca, da se u kontinuitetu suočavamo sa prijavama lica koja posredstvom evidencije na Zavodu za zapošljavanje ostvaruju neka druga prava i da samo formalno traže zaposlenje.”

Riječ je, smatraju u Zavodu, o brojnim zakonskim rješenjima koja su u proteklom vremenu motivisala veliki broj osoba da se prijave na evidenciju nezaposlenih.

“Kao što je Zakon o naknadi majkama sa troje i više djece, Zakon o dječjoj i socijalnoj zaštiti kojim je predviđeno da svi korisnici materijanog obezbjeđenja porodice moraju biti prijavljeni na evidenciju Zavoda, dodjela novćanih pomoći nezaposlenim licima tokom kovid perioda, ali i čestim zahtjevima političkih i drugih organizacija za neselektivnim i redovnim novčanim davanjima licima sa naše evidencije koja za posljedicu imaju prijavu lica koja po pravilu imaju za primarni cilj korišćenje navedenih prava a ne traženje zaposlenja kako je predviđeno zakonom”, kažu iz Zavoda navodeći da sve to rezultira strukturom nezaposlenih osoba koje nijesu mobilne na tržištu rada i koje ne mogu zadovoljiti potrebe poslodavaca kako u kvantitativnom, tako i u kvalitativnom smislu.

Komentarisali su i izjavu analitičara Vasilija Kostića koji je za Dnevno.me ocijenio da je u dijelu nedostatka radne snage potrebno problem rješavati sistemski.

“Na kraju se moramo saglasiti i sa stavovima analitičara Vasilija Kostića u dijelu potrebe za sistemskim pristupom rješavanju problema, dugoročnom i strateškom planiranjem kadrova i upisne politike zasnovane na potrebama poslodavaca, obrazovnom sistemu koji produkuje kadrove za budućnost a ne nezaposlena. Zavod za zapošljavanje Crne Gore, kao i svaka javna služba zapošljavanja u drugim zamljama, je ogledalo opštih socioloških i ekonomskih kretanja u jednom društvu i ne može nadomjestiti ili samostalno riješiti posljedice prethodno navedenih strukturnih problema koji se odražavaju na tržište rada, već može biti korektor u dijelu povećanja konkurentnosti nezaposlenih lica kroz programe podrške koje smo naveli u tekstu”, zaključuju za portal Dnevno iz ZZZCG.

Izvor, foto: Dnevno

NIKŠIĆ PROGNOZA