Žugić: Izazovi obuzdavanje budžetskog deficita i otplata javnog duga

Obuzdavanje budžetskog deficita i otplata javnog duga su dva najveća izazova u fiskalnoj sferi, za čije rješavanje je neophodna snažnija fiskalna konsolidacija, saopštio je guverner Centralne banke (CBCG), Radoje Žugić.

On je, ocijenjujući trenutno stanje crnogorskih javnih finansija kazao da podržavaju stav Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) da je neophodno sprovesti snažnije i brže fiskalno prilagođavanje i napustiti praksu kreiranja nove potrošnje bez prethodne analize uticaja na fiskalnu održivost.

“Kako bi se sanirali negativni efekti ranije usvojenih mjera, kojima se uvećala potrošnja, potrebno je osmisliti inicijative za povećanje budžetskih prihoda, vodeći računa o očuvanju uslova poslovanja. Ovo je jedini put ka smanjenju duga i stabilizaciji javnih finansija”, rekao je Žugić u intervjuu Pobjedi.

On je naveo da podaci koje prezentuje Ministarstvo finansija, a odnose se na rast prihoda u ovoj godini u odnosu na planirane nivoe i prošlogodišnje ostvarenje, ulivaju određeni optimizam, koga ipak treba posmatrati sa dozom opreza, prije svega zbog velike eksterne neizvjesnosti, ali i zbog ranjivosti koje ima naš fiskalni sektor.

“Tu, prije svega, mislim na visok nivo javnog duga i obaveze njegovog servisiranja koje predstoje, a koje može biti otežano usljed pogoršanih uslova zaduživanja na međunarodnom tržištu”, naveo je Žugić.

Što se tiče ekonomske stabilnosti, neophodno je raditi na jačanju otpornosti realnog sektora i unapređenju njegove konkurentnosti.

“Više puta smo govorili o potrebi promjene modela razvoja naše ekonomije, u pravcu veće diverzifikacije i finalizacije u proizvodnji. Dalje, potrebna je snažnija posvećenost strukturnim reformama u oblasti tržišta rada, penzionog sistema, zdravstva i obrazovanja, koje će, u velikoj mjeri, doprinijeti unapređenju poslovnog ambijenta i konkurentnosti privrede”, smatra Žugić.

On je, govoreći o crnogorskom bankarskom tržištu, odnosno stanju u tom sektoru, kazao da je prethodni šestogodišnji period, tokom kojeg je obavljao funkciju guvernera, bio veoma izazovan.

“Svijet je zadesila višestruka kriza – pandemijska, energetska i geopolitička, što je uzrokovalo ogromnu neizvjesnost i povećalo rizike, odnosno mogućnost njihovog negativnog uticaja na finansijsku stabilnost. Uprkos navedenom, a zahvaljujući zajedničkim naporima regulatora i poslovnih banaka, očuvana je stabilnost bankarskog sektora u Crnoj Gori”, naveo je Žugić.

On je kazao da je bankarski sektor stabilan, likvidan i dobro kapitalizovan. Nakon prošle godine, tokom koje su određeni pokazatelji poslovanja banaka zabilježili istorijski najpovoljnije vrijednosti, pozitivni trendovi nastavljeni su i u ovoj.

“U prva četiri mjeseca ove godine ostvaren je rast ključnih bilansnih pozicija u jednogodišnjem periodu, i to aktive 15,8 odsto, kapitala 22,5 odsto, depozita 19,1 odsto i kredita 10,1 odsto”, precizirao je Žugić.

Prema njegovim riječima, sve banke u sistemu su u redovnom režimu poslovanja.

“Banke daju snažnu podršku ekonomskom oporavku zemlje, što potvrđuju podaci o novoodobrenim kreditima koji su u prošloj godini bili 31 odsto, odnosno 61 odsto veći u odnosu na 2021, odnosno 2020. godinu. Uporedni podaci pokazuju da se privrednici u Crnoj Gori zadužuju po najnižim kamatnim stopama u regionu, uprkos činjenici da su aktivne kamatne stope, kao posljedica monetarnih politika vodećih centralnih banaka, zabilježile određeni rast tokom prethodnog perioda, koji je, ipak, značajno manji u odnosu na rast euribora, kao referentne kamatne stope”, rekao je Žugić.

On smatra da je bankarski sistem najzdraviji dio crnogorske privrede. U prilog ovoj tvrdnji su i ocjene brojnih međunarodnih finansijskih institucija.

“Pomenuću samo MMF koji je istakao da bankarski sistem posluje dobro, da su indikatori likvidnosti, solventnosti i kvaliteta aktive banaka snažni, te da su mjere CBCG, između ostalog, pomogle da se izbjegne ozbiljnija recesija i ublaže negativni efekti pandemije. Dalje, nalazi tzv. AQR-a. odnosno procjene kvaliteta aktive, koja je sprovedena prema metodologiji Evropske centralne banke i od strane nezavisnog međunarodnog revizora, potvrdili su stabilnost našeg bankarskog sektora”, dodao je Žugić.

On je, govoreći o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci, prema kojima će guvernera imenovati parlament na osnovu sprovedenog javnog konkursa umjesto predsjednika države, kako je to rađeno do sada, kazao da je saglasno članu 50a Zakona o CBCG, kao član Savjeta kome je istekao mandat, dužan da funkciju guvernera obavlja do imenovanja novog.

“Činjenica da će budući guverner započeti mandat u kredibilnoj i snažnoj instituciji i sa stabilnim bankarskim sektorom koji predstavlja najzdraviji dio naše ekonomije potvrda je uspješnog i stručnog rada mene kao guvernera, ali i cijelog tima CBCG, na šta sam izuzetno ponosan”, kazao je Žugić.

Na pitanje da li bi država trebalo da uđe u aranžman sa MMF-om ove godine i ima li potrebe za tim, Žugić je odgovorio da u situaciji pogoršanih uslova finansiranja i postojanja brojnih internih i eksternih rizika, smatra da treba razmotriti sve opcije zaduživanja i voditi veoma obazrivu politiku upravljanja dugom.

“Stoga sam stava da i aranžman sa MMF-om treba razmotriti, posebno što bi njegovo ugovaranje značilo zaduženje po mnogo povoljnijim uslovima od tržišnih. Osim toga, intenzivnija saradnja sa MMF-om predstavljala bi i određeni vid garancije investitorima da se uslovi u Crnoj Gori neće mijenjati u nekom narednom periodu. S obzirom na to da se ovaj instrument uglavnom uslovljava sprovođenjem „čvršće“ politike, za očekivati je da akcenat bude na strukturnim reformama u cilju liječenja dugoročnih ranjivosti, kao i na smanjenju neproduktivne potrošnje”, ocijenio je Žugić.

On je najave moguće emisije obveznica na domaćem tržištu, koje bi mogli kupiti građani i preduzeća imajući u vidu visok nivo depozita u bankama, kao i niske kamate na štednju prokomentarisao da bi pripremi eventualne emisije lokalnih obveznica trebalo pristupiti veoma ozbiljno, jer ovakva ideja, pored dobrih strana, sa sobom nosi i određene rizike.

“Prednosti ovakvog poteza odnose se na razvijanje domaćeg tržišta kapitala i snaženje likvidnosti državnog budžeta, dok bi građani, kao potencijalni kupci ovih hartija od vrijednosti, mogli osigurati više kamate u odnosu na oročenu štednju”, naveo je Žugić.

S druge strane, međutim, emisija lokalnih obveznica mogla bi, kroz umanjenje depozita u bankama uticati na povećanje kamatnih stopa, kako pokazuje nedavno hrvatsko iskustvo.

“Ovo bi povećalo troškove zaduživanja za građane i privredu i posredno, moglo imati uticaja na usporavanje ekonomske aktivnosti u zemlji”, zaključio je Žugić.

Izvor: Mina business

Foto: Pobjeda

NIKŠIĆ PROGNOZA