Za most preko Tare trebaće 2,5 miliona eura

Gradnja međudržavnog mosta preko rijeke Tare, na spoju magistralnog puta na Šćepan Polju koštaće oko 2,5 miliona eura, a taj trošak podijeliće Crna Gora i BiH, sa tendencijom da dio sredstava obezbijede iz EU fondova.

To je saopšteno iz Vlade, koja je danas utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na spoju magistralnog puta M3 na lokaciji Šćepan polje (Crna Gora) i magistralnog puta M-18 na lokaciji Hum (Bosna i Hercegovina) i priključnih graničnih dionica.

Sporazumom, koji je potpisan u Kranju 5. jula 2021. godine, su definisani osnovni principi saradnje strana potpisnica u vezi sa zajedničkim nastupom prema potencijalnim zainteresovanim partnerima (finansijerima), u cilju uspješne realizacije datog projekta i u što kraćem roku, kako bi se doprinijelo unapređenju saobraćajne povezanosti između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, i iskoristile mogućnosti koje pruža Ekonomski i investicioni plan Evropske komisije za Zapadni Balkan.

„Za finansiranje ovog projekta, prema preliminarnim procjenama potrebno je oko 2,5 miliona eura, od kojih svaka strana snosi po 50% ukupnih troškova, s tendencijom da se odgovarajuća bespovratna sredstva obezbijede iz dostupnih EU fondova“, saopšteno je iz Vlade.

Oko 2,5 miliona dobiti Monteputa ide za projektne dokumentacije auto-puteva

Skoro dva i po miliona eura od dobiti “Monteputa” biće utrošeno za izradu projektne dokumentacije za Jadransko-jonski auto-put, kao i administrativno-tehničke poslove za auto-puteve i brze saobraćajnice.

To se navodi u Odluci o raspodjeli dobiti „Monteput” d.o.o. Podgorica, koju je Vlada danas usvojila.

„Odlukom je predviđeno da se nerealizovana sredstva iz dobiti Društva za 2021. i 2022. godinu u ukupnom iznosu od 2.952.059 eura, raspodijele se na sljedeći način: sredstva u iznosu od 2.452.059 eura raspodjeljuju se Društvu za izradu projektne dokumentacije za Jadransko-jonski autoput, kao i administrativno-tehničke poslove za auto-puteve i brze saobraćajnice i sredstva u iznosu od 500.000 eura raspodjeljuju se Društvu, koja će uplatiti za doprinos razvoju sporta, kao sponzorstvo Košarkaškom klubu Budućnost iz Podgorice“, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je utvrdila i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju sa Izvještajem s javne rasprave.

„Predlogom se uvode novi subjekti nadzora, čime se stvaraju uslovi za obavljanje djelatnosti osiguranja od strane postojećih pravnih lica, kao i uvođenje nove kategorije subjekata nadzora – preduzetnika-posrednika u osiguranju, po uglegu na postojeće zakonsko rješenje koje se odnosi na preduzetnika-zastupnika u osiguranju. Na ovaj način omogućavaju se uslovi za dalji razvoj djelatnosti osiguranja kroz uvođenje novih kanala prodaje, čime se postiže veća dostupnost proizvoda osiguranja, edukacija i zapošljavanje većeg broja lica na tržištu osiguranja“, saopštila je Vlada.

U raspravi je, kako se navodi u saopštenju, naglašeno da će primjena predloženih izmjena pozitivno uticati na osiguravače, osiguranike i treća lica, te da će omogućiti adekvatnije interno funkcionisanje i unutrašnju organizaciju koje treba da budu osnov za zakonito obavljanje djelatnosti.

„Nove odredbe će, pored ostalog, omogućiti i dodatne vidove poslova za zastupnike i posrednike, što će umanjiti barijere u njihovom poslovanju“, saopšteno je iz Vlade.

Utvrđen je i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Bojane/Bune. Radi se o Sporazumu koji je potpisan u Podgorici 27. februara 2023. godine na zajedničkoj sjednici vlada dviju država.

„U diskusiji je istaknuto da je cilj ovog projekta unapređenje saobraćajne veze između Crne Gore i Albanije stvaranjem uslova za maksimalno korišćenje prirodnih i kulturnih potencijala, kao i jačanje ekonomskog i društvenog razvoja regiona“, navodi se u saopštenju.

Od Slovenije donacija hardverske i softverske opreme

Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Memoranduma o saradnji između Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Republike Slovenije i Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore za donaciju opreme za Centar za sajber kapacitete Zapadnog Balkana (WB3C) i prihvatila tekst Memoranduma o saradnji.

Riječ je o donaciji hardverske i softverske informatičke, multimedijalne i druge opreme i usluga čija procijenjena vrijednost iznosi 100.000 eura.

Usvojena je Informacija o potrebi formiranja Radnog tima za strategiju razvoja sjevera Crne Gore sa Odlukom o obrazovanju Radnog tima.

„U diskusiji je istaknuto da je jedan od prioriteta Vlade razvoj sjevera Crne Gore koji ima izuzetan potencijal za zeleni i održivi razvoj, kao i da se uspostavi uravnotežen regionalni razvoj i razvoj sjevera Crne Gore. Radni tim, koji se formira radi podsticanja održivog razvoja i unapređenja kvaliteta života na sjeveru Crne Gore, biće posvećen osnaživanju lokalnih zajednica, promovisanju ekonomskog rasta, očuvanju kulturnog nasljeđa i obezbjeđivanju održivosti životne sredine“, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila Predlog za produženje roka važenja državne garancije po kreditnom aranžmanu između Prve banke Crne Gore a.d. Podgorica – osnovana 1901. godine i Stambene zadruge radnika prosvjete Crne Gore „SOLIDARNO“ Podgorica i prihvatila tekst Aneksa III Ugovora o kreditu i tekst Aneksa 3 Garancije, na 80 % stanja duga, odnosno 0,95 miliona eura.

„Aneksom III Ugovora o kreditu produžen je rok otplate kredita na period do 30.04.2024. godine, odnosno za četiri mjeseca, i promijenjen je ugovoreni iznos kredita, odnosno Aneks se potpisuje na stanje duga u visini od 1.185.071 eura“, navodi se u saopštenju.

Usvojen je Predlog za finansiranje početka rada Komore poreskih savjetnika Crne Gore, iz Tekuće budžetske rezerve u ukupnom iznosu od 50.000 eura.

„Zakonom o poreskim savjetnicima propisano je da Komora stiče sredstva za rad od članarina, naknada za izdavanje licence, za davanja podataka iz registra koje vodi, donacija, sponzorstva, poklona i drugih izvora. Takođe, Zakonom je predviđeno da se sredstva za početak rada Komore mogu obezbijediti iz budžeta Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Vlada je donijela Odluku o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2024. godinu.

Kako je saopšteno u diskusiji je istaknuto da je Ministarstvo finanija obavilo pregovore sa ovlašćenim predstavnicima reprezentativnih sindikata Crne Gore (Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Savez sindikata Crne Gore), nakon kojih je predloženo da se za fiskalnu 2024. godinu bruto obračunska vrijednost koeficijenta utvrdi u iznosu od 90 eura.

Zbog promjena u organizaciji i načinu rada državne uprave, Vlada je donijela Odluku o Savjetu za prava djeteta kojom je predviđeno da Savjetom predsjedava potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade.

Foto: gov.me

NIKŠIĆ PROGNOZA