U preduzeću Održavanje željezničkih voznih sredstava imovinu nisu procjenjivali 14 godina

Željezničko državno preduzeće Održavanje željezničkih voznih sredstava (OŽVS) nije procjenjivalo imovinu od 2010. godine. Poslednju procjenu vrijednosti imovine vršili su za potrebe osnivanja društva u postupku restrukturiranja putem odvajanja od Željezničkog prevoza Crne Gore (ŽPCG).

Nakon 14 godina, OŽVS će se ponovo pripojiti Željezničkom prevozu i činiće jedno preduzeće. Taj postupak je u toku, a Vlada je nedavno u tu svrhu otkupila akcije manjinskih akcionara oba društva za 1,5 miliona.

Nezavisni revizor dao je OŽVS-u mišljenje sa rezervom na finansijske iskaze za 2023. godinu. Revizori su naveli da je OŽVS na kraju 2023. godine iskazalo knjigovodstvenu vrijednost nekretnina postrojenja i opreme u iznosu od 16,1 milion eura, u okviru kojih je iskazalo zemljište u iznosu od 11,4 miliona i građevinske objekte u iznosu od 3,44 miliona.

– Društvo nad značajnim brojem nekretnina evidentiranih u poslovnim knjigama nema regulisano vlasništvo upisom u vlasničke listove, odnosno u katastarske evidencije Uprave za nekretnine Crne Gore. Na osnovu raspoložive dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da u materijalno značajnom iznosu usaglasimo registar osnovnih sredstava Društva sa vlasničkim listovima, odnosno podacima iz katastarske evidencije Uprave za nekretnine o upisanom pravu svojine na određenim nekretninama. Za imovinu koju društvo koristi u kontinuitetu za obavljanje osnovne djelatnosti, a za koju nema upisano odgovarajuće vlasništvo, nije izvršeno nikakvo rezervisanje za moguće štete ili gubitke – navedeno je u izvještaju revizora.

Ukazujući da je poslednja procjena imovine rađena 2010. godine, revizor je konstatovao da OŽVS nije uzelo u obzir zahtjeve MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema“, o potrebi procjene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme, uvijek kada se knjigovodstvena vrijednost bitno razlikuje od vrijednosti do koje bi se došlo korišćenjem fer vrijednosti na kraju izvještajnog perioda, kao i zahtjeve MRS 36 „Umanjenje vrijednosti imovine“ o potrebi procjene nadoknadivog iznosa sredstva kada postoji naznaka da je vrijednost takvog sredstva umanjena.

– Usled gore navedenih pitanja, kao i prirode procjene i evidencije koje vodi Društvo, nismo bili u mogućnosti da utvrdimo u kom iznosu bi bila neophodna usklađivanja u vezi sa nekretninama, postrojenjima i opremom i elementima koji su sadržani u iskazu o finansijskoj poziciji/bilansu stanja, iskazu ukupnom rezultatu/bilansu uspjeha i izvještaju o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na dan 31. decembar 2023, i u tom djelu ne možemo izraziti mišljenje – piše u revizorskom izvještaju Audit koma.

Komercijalni revizor je ukazao da OŽVS nije na adekvatan način obračunalo i evidentiralo odložena poreska sredstva ili obaveze za tekući i prethodni period. Takođe, naveli su da je Društvo iskazalo zalihe u vrijednosti od 1,13 miliona, od kojih je iskazana vrijednost zaliha koje nisu imale izlaz u poslednjih 365 dana 1,033 miliona.

– Društvo za zalihe sa usporenim obrtom u iznosu od 1,033 miliona nije na dan bilansa provjeravalo da li je neto ostvariva vrijednost zaliha niža od njihove nabavne vrijednosti, niti je vršilo obezvređenje zaliha koje imaju usporeni obrt, a što je bilo dužno uraditi u skladu sa zahtjevima datim u paragrafu 28 do 33 MRS 2 – „Zalihe“. Zbog prirode procjene i evidencije, nismo u mogućnosti da utvrdimo efekte odstupanja neprimjenjivanja MRS 2 na finansijske iskaze za 2023. godinu – navedeno je u izvještaju.

Gubitak 8,34 miliona, račun blokiran više puta

Revizor je skrenuo pažnju na okolnosti vezane za rizik likvidnosti i pretpostavke vremenske neograničenosti poslovanja, kao i na mjere koje rukovodstvo preduzima kako bi ublažilo opisani rizik.

– Društvo je u 2023. godini ostvarilo gubitak od 908.997 eura i na dan 31.12.2023. godine akumulirani gubitak iznosi 8,342 miliona. Kratkoročne obaveze Društva veće su od kratkoročne imovine za 3,4 miliona. Pored toga, Društvo ima poreske dugove za poreze i doprinose za zarade i porez na dodatu vrijednost zajedno sa zateznim kamatama u ukupnom iznosu od 5,1 milion eura, pa su računi Društva zbog prinudne naplate poreskog duga bili blokirani više puta u toku 2023. godine – konstatovano je u izvještaju.

To, kako su zaključili, ukazuje na postojanje značajne neizvjesnosti koja stvara značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi poslovanje uz pretpostavku vremenske neograničenosti poslovanja.

foto: Srđa Boljević/Dan

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA