Rudnik uglja da plati Opštini Pljevlja 2,4 miliona eura

Apelacioni sud Crne Gore usvojio je tužbu Opštine Pljevlja i obavezao Rudnik uglja (RUP) da lokalnoj upravi isplati 2.372.844 eura za vrijednost izvedenih radova iz Ugovora o plaćanju naknade za uređenje građevinskog zemljišta.

Time je okončan spor koji je Opština Pljevlja vodila skoro 12 godina sa najvećom kompanijom u gradu.

Ovaj iznos RUP Opštini treba da uplati u roku od osam dana od prijema presude, pod prijetnjom izvršenja, a sve sa zateznom kamatom od dana donošenja presude 18. marta ove godine do isplate.

Čelnici Opštine Pljevlja i RUP-a potpisali su ugovor sredinom avgusta 2004.godine i njim je utvrđena naknada za učešće u troškovima uređivanja građevinskog zemljišta, koju je Rudnik trebalo da izmiri zbog realizacije višemilionskog projekta izmještanja rijeke Ćehotine i otvaranja kopa Cementara. Rudnik se ugovorom obavezao da na ime naknade za uređivanje građevinskog zemljišta finansira izradu dijela planske, projektne dokumentacije i investira radove na jednom dijelu objekata.

Nakon što Rudnik nije izmirio svoje obaveze u predviđenom roku, Opština je podnijela tužbu, a u međuvremenu je donijeto više presuda, od kojih su neke bile u korist državnog preduzeća

Iznos od skoro 2,4 miliona eura, sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja presude do isplate, Rudnik uglja treba da plati na ime vrijednosti izvedenih radova glavnog projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Židovićima, izrade glavnog projekta za prečišćavanje vode iz akumulacionog jezera u sklopu objekta na Pliješi, izvođenja radova na preostalom dijelu fekalnog kolektotra do mjesta na kom se planira postrojenje za otpadne vode u Židovićima, izvođenja radova na regulisanju korita rijeke Breznice u dužini od 600 metara, kao i izvođenja radova na sekundarnom kolektoru u dužini od 325 metara.

Dosuđeni iznos odnosi se i na izvedene radove na glavnom dovodu pitke vode visoke i niske zone Pliješ, za dio izvođenja radova na objektima novog postrojenja na Pliješi, prečišćavanje vode iz akumulacije Otilovići u sklopu objekta na Pliješi. I za izvođenje radova na realizaciji projekta fekalne kanalizacije na području mjesne zajednice Ševari.

Rudnik je tužbom obavezan da u roku od dvije godine od dana prijema presude pod prijetnjom izvršenja, finansira investiocione radove koji se odnose na regulisanje korita rijeke Breznice u dužini od 600 metara, produbljivanje korita rijeke Ćehotine na neregulisanom dijelu u dužini od 3,5 km. Uz to, Rudnik u ostavljenom roku treba da uradi preostale radove na glavnom dovodu pitke vode FI 400 visoke i niske zone Pliješ – centar grada, preostale radove na objektima novog postrojenja na Pliješi, prečišćavanje vode iz akumulacije Otilovići u sklopu objekta na Pliješi.

“Po mišljenju ovoga suda i u konkretnom slučaju stranke su bile ovlašćene da izvršenje zakonske obaveze koja se odnosi na izmirenje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta urede na način kako su to učinile spornim ugovorom, tako što su predvidjele obavezu tuženog da finansira izradu dijela planske, projektne dokumentacije i da investira radove na jednom broju objekata… Na osnovu ovog ugovora tuženi kao investitor je u momentu zaključenja ugovora bio u potpunosti upoznat sa svim obavezama, koje je potpisivanjem istog, prihvatio. Osim toga, u prilog ovom stanovištu je i činjenica da je vodio spor pred Privrednim sudom Crne Gore radi utvrđenja ništavosti predmetnog ugovora i aneksa, pa u tome nije uspio, zbog čega su isti na pravnoj snazi i obavezuju stranke”, navodi se, između ostalog, Apelacionog suda.

Foto: Goran Malidžan/Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA