Realizacijom dva programa do veće zaposlenosti

Zavod za zapošljavanje (ZZZ) objavio je konkurse za realizaciju dva programa, koja bi trebalo da doprinesu povećanju zaposlenosti osoba sa njegove evidencije.

Objavljeni su konkursi za realizaciju programa Osposobljavanje za rad kod poslodavca i Direktno otvaranje radnih mjesta-javni rad.

Realizacija programa Osposobljavanje za rad kod poslodavca treba da doprinese povećanju zapošljivosti i zaposlenosti za 416 nezaposlenih osoba koje su prijavljena u evidenciji ZZZ, najkraće četiri mjeseca prije objavljivanja ovog konkursa, a kojima je nedostatak znanja, vještina i kompetencija za obavljanje poslova određenih zanimanja prepreka u zapošljavanju.

Program će se sprovoditi u saradnji sa poslodavcima, u trajanju od šest mjeseci.

Realizacijom programa učesnici će, u realnom radnom okruženju, steći znanja, vještine, lične, socijalne i metodološke kompetencije potrebne za samostalno obavljanje poslova određenog radnog mjesta, a poslodavci obezbijediti potrebnu radnu snagu.

Raspoloživa sredstva za finansiranje programa iznose 946 hiljada EUR, od kojih se 80 odsto opredijeljuje za finansiranje programa osposobljavanja izvođačima iz privatnog sektora i 20 odsto za finansiranje programa osposobljavanja izvođačima iz javnog sektora.

Program Direktno otvaranje radnih mjesta-javni rad, podrazumijeva otvaranje privremenih netržišnih radnih mjesta za zapošljavanje osoba iz evidencije Zavoda na poslovima socijalnih, humanitarnih, edukativnih, ekoloških, komunalnih, infrastrukturnih sadržaja i očuvanja kulturnih i istorijskih spomenika, kao i na drugim društveno korisnim poslovima u oblastima od javnog interesa.

Realizacija programa treba da doprinese očuvanju i unapređenju radnih sposobnosti i povećanju zapošljivosti 330 nezaposlenih osoba iz evidencije Zavoda, koja su na tržištu rada u riziku od socijalne isključenosti.

To su osobe bez ili sa završenom osnovnom školom, osobe koje u posljednjih 12 mjeseci nijesu bile u radnom odnosu, žene, korisnici materijalnog obezbjeđenja, pripadnici RE populacije i/ili osobe sa invaliditetom.

Zapošljavanjem do šest mjeseci za obavljanje poslova socijalnog sadržaja, odnosno do četiri mjeseca za obavljanje drugih društveno korisnih poslova u oblastima od javnog interesa, uz finansijsku podršku Zavoda, učesnici treba da steknu znanja, održe i unaprijede radne vještine, kako bi se povećala njihova zapošljivost na otvorenom tržištu i ublažio rizik od socijalne isključenosti.

Raspoloživa sredstva za finansiranje programa iznose milion EUR, od kojih se 70 odsto opredjeljuje za finansiranje socijalnih programa javnog rada, a preostala sredstva za finansiranje programa humanitarnih, edukativnih, ekoloških, komunalnih, infrastrukturnih sadržaja, očuvanja kulturnih i istorijskih spomenika i drugih sadržaja u oblastima od javnog interesa.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva na oba konkursa je 15. maj.

Konkursi sa više detaljnijih informacija objavljeni su na sajtu Zavoda.

Foto: Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA