Razmatraju status Vujovića

Ministarstvo rada i socijalnog staranja počelo je da razmatra zahtjev menadžmenta “EPCG Željezara” u vezi sa brisanjem Ivana Vujovića iz registra sindikalnih organizacija i kolektivnog ugovora iz Registra kolektivnih ugovora.

Ovo je zvanično potvrđeno “Vijestima” iz resora kojim rukovodi ministarka Naida Nišić iz koga je poručeno da to rade pažljivo i da im je prioritet poštovanje svih zakonskih propisa.

Menadžment nikšićke firme “EPCG Željezara” tražio je od ministarke rada i socijalnog staranja Naide Nišić da izbriše Ivana Vujovića iz registra ovlašćenih sindikalnih organizacija kao osobu koja zastupa sindikat ove kompanije, kao i da izbriše Kolektivni ugovor za ovu fabriku iz registra kolektivnih ugovora jer su ovi upisi bili, kako se tvrdi, nezakoniti i urađeni na osnovu netačnih podataka.

Osim ministarki rada i Upravi za inspekcijske poslove – inspekciji rada je poslat dopis da uradi inspekcijski nadzor u vezi sa zakonitošću upisa Vujovića kao ovlašćenog sindikalnog predstavnika Željezare.

Menadžment nikšićke fabrike je ukazao da je Vujović upisan kao ovlašćena osoba za sindikat prije zasnivanja radnog odnosa u fabrici u koju je došao sa Biroa rada, da ne postoji dokumentacija kojom se utvrđuje tačan broj članova sindikalne organizacije, kao i pristupne izjave zaposlenih sindikatu.

Vujović tvrdi da je Sindikat kojim predsjedava reprezentativan i da sve može da dokumentuje.

“Zakonom o reprezentativnosti sindikata propisan je postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata, kao i preispitivanje iste. Naime, nesporno je da je nadležnost Ministarstva rada vođenje registra reprezentativnih sindikata. Tim zakonom, između ostalog, propisano je da preispitivanje utvrđene reprezentativnosti sindikata kod poslodavca može se pokrenuti na zahtjev sindikata kod tog poslodavca, koji je upisan u Registar, ili na inicijativu poslodavca, ali ne prije isteka roka od godinu dana od prethodno utvrđene reprezentativnosti”, kazali su u Ministarstvu rada.

Iz ovog resora je pojašnjeno da se zahtjev, odnosno inicijativa za preispitivanje utvrđene reprezentativnosti sindikata kod poslodavca podnosi Komisiji za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata, koju čine po dva predstavnika poslodavca, reprezentativnog sindikata, ako postoji kod tog poslodavca, i zainteresovanog sindikata.

“Komsija je dužna da u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva, odnosno pokretanja inicijative, obavijesti sindikat čija se reprezentativnost preispituje i zatraži da dostavi dokaze o ispunjenosti uslova reprezentativnosti u skladu sa zakonom, te u konačnom direktor donosi rješenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata, na predlog Komisije, u roku od sedam dana od dana dostavljanja predmetnog predloga. Ako se u postupku preispitivanja reprezentativnosti sindikata utvrdi da sindikat više nije reprezentativan, Ministarstvo rada će taj sindikat brisati iz Registra u skladu sa Pravilnikom o registraciji reprezentativnih sindikalnih organizacija”, kazali su u Ministarstvu.

Kako je pojašnjeno, Zakonom o radu propisano je da kolektivni ugovor kod poslodavca zaključuje nadležni organ kod poslodavca i reprezentativna organizacija sindikata, te da je kolektivni ugovor zaključen kada ga potpišu ovlašćeni predstavnici svih učesnika, dok je navedenim zakonom propisana nadležnost ovog organa za propisivanje načina i postupka registrovanja kolektivnih ugovora, koji postupak je sadržan u Pravilniku o načinu i postupku registrovanja opšteg, granskog i kolektivnog ugovora kod poslodavca.

“Imajući u vidu citirane odredbe, nesporno je da će Ministarstvo rada postupiti u skladu sa svojim nadležnostima utvrđenim važećim propisima, nakon sprovođenja zakonom predviđenih procedura. Ujedno, napominjemo da je, kako u ovom, tako i u drugim postupcima u kojima je porepoznata nadležnost ovog organa, prioritet poštovanje važećih propisa, postupanje u skladu sa istim i postizanje adekvatnog nivoa transparentnosti u svim procesima našeg djelovanja”, kazali su u Ministarstvu rada.

Foto: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA