Raspisan javni poziv za zakup državne imovine za gradnju pumpi

Monteput je raspisao javni poziv za dostavljanje ponuda za davanje u dugoročni zakup na period od 25 godina državne imovine za gradnju dvije benzinske pumpe na dionici auto-puta Bar-Boljare od Smokovca do Mateševa, u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima.

Riječ je o nepokretnostima koje se nalaze u katastarskoj opštini Mrke, koja pripada Podgorici, pišu Vijesti.

Raspisane su pojedinačne tenderske partije za obje pumpe, a ponude se mogu dostaviti do 20. novembra.

“Od ponuđača se, između ostalog, očekuje da ponudi minimalnu fiksnu cijenu zakupa na godišnjem nivou u iznosu od 66,76 hiljada EUR, uvećanu za najmanje pet odsto ostvarenog prometa po osnovu obavljanja svih djelatnosti na predmetnoj lokaciji, koju će uplaćivati Monteputu godišnje i da dostavi investicioni program, obezbijeđen prihvatljivom garancijom banke, u kome se precizno navode struktura i dinamika investicije i planirani izvor potrebnog investicionog kapitala”, navedeno je u javnom pozivu.

U skladu sa odlukom o visini, načinu i uslovima plaćanja naknada za korišćenje državnih puteva, kako je pojašnjeno, utvrđena je minimalna visina godišnje naknade za zakup, odnosno korišćenje određenih djelova putnog pojasa zemljišta za auto-puteve, brze saobraćajnice i dionice koje su u sastavu tih puteva.

Na tenderu mogu učestvovati svi zainteresovani, uključujući i konzorcijume, koji otkupe tendersku dokumentaciju i potpišu izjavu o čuvanju povjerljivosti podataka u skladu sa javnim pozivom. Naknada za otkup tenderske dokumentacije je osam hiljada EUR.

Ponuđač uz ponudu mora uplatiti depozit ili dostaviti bankarsku garanciju ponude u korist Monteputa u iznosu od 40 hiljada EUR.

Učesnik na tenderu kvalifikovaće se kao ponuđač ako pored opštih uslova, ispuni sljedeće kvalifikacione uslove – mora biti pravno lice čija je pretežna djelatnost trgovina čvrstim, tečnim, gasovitim ili motornim gorivima i ima u vlasništvu najmanje sedam benzinskih stanica, mora imati najmanje pet godina neprekidnog iskustva u obavljanju djelatnosti trgovine čvrstim, tečnim, gasovitim ili motornim gorivima.

Uz to, mora da dokaže da posjeduje finansijsku sposobnost i novac neophodan za relizaciju predviđenog projekta na potpun i blagovremen način pod uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji i da je u posljednje dvije poslovne godine, pojedinačno po godinama, ostvario pozitivan finansijski rezultat.

Foto: Mina

NIKŠIĆ PROGNOZA