Radna grupa da nađe rješenje po tužbama za neisplaćeni prevoz

Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore smatra da su neosnovana potraživanja državnih službenika i namještenika za naknadu troškova prevoza od 2008. do 2015. godine. Pored toga Ministarstvo finansija zaduženo je da sačini analizu o potencijalnim finansijskim efektima u vezi sa ovim pitanjem i da predloži formiranje međuresorne radne grupe za utvrđivanje konačnog rješenja.

Vlada se upoznala sa Informacijom o postojanju pravnog osnova i drugih spornih pitanja u vezi isplate troškova prevoza za period 2008. – 2015. godine.

“Informacija, pored ostalog, sadrži i Mišljenje Zaštitnice imovinsko-pravnih interesa Crne Gore u kojem se ocjenjuje neosnovanim potraživanje državnih službenika i namještenika za naknadu troškova prevoza na rad i sa rada za traženi period”, saopštila je Vlada.

Ova ocjena se kako navode, prije svega, temelji na činjenici da je stupanjem na snagu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika iz 2004, 2007, i 2008. godine prestao da važi Zakon o platama u oblasti vanprivrede u dijelu koji se odnosi na zarade i druga primanja državnih službenika, ali i drugi propisi kojima su uređena pitanja plata, naknada i drugih primanja državnih službenika, te da pravo na naknadu troškova prevoza na rad i sa rada ne propisuje niti jedan propis nakon stupanja na snagu ovog Zakona, pa ni Opšti kolektivni ugovor, niti Granski ugovor za oblast uprave i pravosuđa.

“Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija da sačini analizu o potencijalnim finansijskim efektima u vezi sa ovim pitanjem i da predloži formiranje međuresorne radne grupe za utvrđivanje konačnog rješenja”, poručuju iz Vlade.

Foto: gov.me

NIKŠIĆ PROGNOZA