Preko 100.000 eura na računu ima 3.305 građana

Dok je svaki peti građanin Crne Gore na ivici siromaštva, nekoliko hiljada ljudi na računima gomila novac o kojem većina stanovništva u našoj zemlji može samo da sanja.

Podaci Fonda za zaštitu depozita (FZD) za prošlu godinu pokazuju da su depoziti za godinu dana uvećani za milijardu eura, te da građani i privreda u bankama drže 5,23 milijarde eura depozita. U odnosu na kraj 2021. godine, depoziti su uvećani za 24,3 odsto.

Ukupan broj deponenata u prošloj godini je bio 786.909 – 717,6 hiljada građana i 69,34 hiljade pravnih lica.

Kada su u pitanju građani, odnosno fizička lica, prema podacima Fonda za zaštitu depozita, od 717,6 hiljada građana koji imaju depozite u bankama, manje od pet hiljada na računima drži 273,7 hiljada. Između pet eura i 50 hiljada u bankama imaju 435.162 deponenta, dok između 50 i 100 hiljada eura u bankama ima 5.429 deponenata. Preko 100.000 eura u bankama drži 3.305 građana. Ukupan iznos depozita tih 3.305 deponenata je 1,15 milijardi eura, ili u prosjeku 348.555 eura.

Kada su u pitanju pravna lica, manje od pet eura u bankama ima 15.690, dok između pet eura i 50 hiljada u bankama drži 49,9 hiljada firmi. Između 50 hiljada i 100 hiljada eura u bankama ima 1.408 pravnih lica, dok preko 100 hiljada u banci drži 2.338 firmi. Ukupan iznos depozita tih 2.338 firmi je 1,89 milijardi eura, što je u prosjeku 806,9 hiljada eura.

– Učešće sredstava deponovanih od strane sektora stanovništva u ukupnim depozitima kod kreditnih institucija na 31.12.2022. godine iznosi 2,6 milijardi eura, odnosno 55,09 odsto, čineći ih time i najznačajnijim deponentima crnogorskog bankarskog sistema. Na sektor privrede odnosi se 44,91 odsto ukupnih depozita u kreditnim institucijama, odnosno 2,2 milijarde eura. Broj deponenata koji nemaju pravo na isplatu garantovanog depozita na kraju 2022. godine iznosi 2.664, odnosno za 0,83 odsto više u odnosu na kraj 2021. godine (2.642). Oni u bankama drže 415,8 miliona eura – navedeno je u izvještaju Fonda za zaštitu depozita za 2022. godinu, koji je dostavljen Skupštini.

Dakle, garantovani depoziti iznose 4,8 milijardi, a oni koji nisu garantovani 415,8 miliona, što je ukupno 5,23 milijarde depozita na kraju prošle godine.

Na dan 31.12.2022. godine, kategorija depozita koji nemaju pravo na isplatu garantovanog depozita čini 7,95 odsto ukupnih depozita. Učešće ove kategorije depozita u ukupnim depozitima je smanjeno u odnosu na 31.12.2021. godine, kada je iznosilo 9,14 odsto ukupnih depozita

– Depoziti državnih organa i organizacija imaju najveće učešće u strukturi depozita lica koja nemaju pravo na isplatu garantovanih depozita (57,65 odsto). Učešće depozita investicionih fondova i društava za upravljanje investicionim fondovima iznosi 11,53 odsto – piše u izvještaju Fonda za zaštitu depozita, na čijem čelu je Vojin Vlahović.

Deponenti Atlas banke i Invest banke preuzeli 730.144 eura

Fond je u 2022. godini nastavio sa aktivnostima na realizaciji isplate garantovanih depozita za dvije banke – Invest banku Montenegro a.d. Podgorica i Atlas banku a.d. Podgorica, u kojima je 2019. godine uveden stečajni postupak.

– Naime, u toku 2022. godine deponenti su preuzeli garantovane depozite u iznosu od 730.144 eura. Na kraju godine ostaje neisplaćeno cirka 7.334.087 eura, odnosno 6,51 odsto od ukupnog iznosa garantovanih depozita za obje banke. Na drugoj strani, aktivnosti stečajnih upravnika u ovom periodu bile su značajno ograničene u pogledu mogućnosti prodaje imovine banaka u stečaju, što je uslovilo da povrat sredstava iz stečajne mase u izvještajnom periodu iznosi 6,6 miliona eura (ukupni povrat sredstava iz stečajne mase na dan 31.12.2022. godine iznosi 69,9 miliona eura ili 62,10 odsto) – piše u izvještaju.

Izvor: Dan

NIKŠIĆ PROGNOZA