„Pravo na isplatu godišnje rate za ovu godinu ostvariće 5.643 korisnika“

Pravo na isplatu godišnje rate obeštećenja za ovu godinu ostvariće 5.643 korisnika, saopštili su iz Fonda za obeštećenje, apelujući na korisnike koji imaju nekompletiranu dokumentaciju, a kojih je 1.121, da je dostave prije 15. jula kako bi im novac bio uplaćen.

Direktor Fonda za obeštećenje, Elmir Kurtagić, kazao je danas na pres konferenciji da država prvi put od osnivanja Fonda, tj od 2004. godine, izdvaja preko deset miliona eura za obeštećenje bivših vlasnika za oduzeta imovinska prava u korist opštenarodne, državne, društvene ili zadružne svojine.

„U skladu sa dinamikom i načinom isplate koji je propisan odredbama Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju, a na osnovu člana 22 pomenutog Zakona, Vlada Crne Gore je, na sjednici održanoj juče, donijela Uredbu o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za 2023. godinu na osnovu koje će Fond za obeštećenje vršiti isplatu godišnjih rata za 2023. godinu po konačnim rješenjima dostavljenim Fondu do 31. decembra 2022. godine“, naveo je Kurtagić.

Ocijenio je da je usvajanje ove Uredbe ispravljanje istorijske nepravde prema korisnicima obeštećenja, kao i da će isplata godišnjih rata za tekuću godinu, shodno planiranom Budžetu, biti značajno uvećana i omogućiće smanjenje duga prema bivšim vlasnicima u iznosu od 10.050.000,00 eura ako se plan isplate realizuje u cjelosti.

„Navedenim planom isplate i realizacijom Budžeta za 2023. godinu Fond za obeštećenje bi procenat isplate i realizacije obaveza prema bivšim vlasnicima sa dosadašnjih 3 odsto od preostalog duga po godini, koliko je iznosila godišnja rata u prethodnim godinama, povećao na 15 odsto od preostalog iznosa, što će značajno umanjiti ukupan dug i omogućiti korisnicima prava na obeštećenje, ako se sa navedenom dinamikom nastavi u narednim godinama, mnogo bržu naplatu utvrdenog obeštećenja od očekivane“, naveo je Kurtagić.

Pojasnio je da će biti isplaćena i sva rješenja čija vrijednost iznosi do 10.000 eura.

„Pravo na isplatu godišnje rate obeštećenja za 2023. godinu će ostvariti ukupno 5.643 korisnika koji su dostavili svu potrebnu dokumentaciju sa podacima za uplatu, kao i ostavinska rješenja. Trenutno imamo 1.121 korisnika sa nekompletiranom dokumentacijom, odnosno sa nedostavljenim žiro računima i ostavinskim rješenjima“, kazao je Kurtagić.

Pozvao je sve korisnike prava na obeštećenje, koji još nijesu dostavili neophodne podatke za uplatu, da blagovremeno, prije 15. jula dostave svu potrebnu dokumentaciju kako bi im predvidena novčana sredstva bila uplaćena.

„Podsjećamo da je pravo na isplatu godišnje rate obeštećenja za prethodnu 2022. godinu ostvarilo ukupno 4048 korisnika prava na obeštećenje. Od početka primjene Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju, Fondu za obeštećenje je do 31. maja ove godine od strane komisija za povraćaj i obeštećenje dostavljeno ukupno 1713 konačnih rješenja, čija vrijednost iznosi 242.249.502,74 eura. Ukupan iznos za koji možemo trajno umanjiti obavezu Fonda prema bivšim vlasnicima je 159.330.245,58 eura“, rekao je Kurtagić.

Prema njegovim riječima, po konačnim rješenjima, od početka primjene zakona od 2004. godine, bivšim vlasnicima je ukupno u novcu isplaćeno 45.645.045,58 eura.

„Pored isplate obeštećenja u novčanim sredstvima, bivši vlasnik prema čl.22 Zakona može ostvariti pravo na obeštećenje i u obveznicama, koje može prodati na berzi, a sa njima može platiti poreske obaveze prema Državi Crnoj Gori.Ukupan dug prema bivšim vlasnicima po konačnim rješenjima koja su dostavljena Fondu za obeštećenje do 31. maja ove godine iznosi 82.919.257,16 eura“, naveo je Kurtagić.

Kada je u pitanju način finansiranja i obezbjeđenja sredstava za isplatu, Država obezbjeđuje sredstva za obeštećenje bivših vlasnika, dok su izvori sredstava Fonda za obeštećenje zakonski definisani.

„Fond za obeštećenje je u prethodnoj godini ostvario prihod od 1.828.953,16 eura. Najveći dio tog prihoda je ostvaren po osnovu uplate lokalnih samouprava od prodaje državne imovine“, ukazao je Kurtagić.

Pojasnio je da, kao stranka u postupk,u Fond za obeštećenje aktivno učestvuje u upravnom postupku pred regionalnim komisijama, Komisijom za žalbe kao i u upravnom sporu pred Upravnim sudom Crne Gore.

„U navedenim postupcima Fond za obeštećenje je uz pomoć angažovanih vještaka, kompjuterskog sistema provjere dostavljenih nalaza i redovnim učešćem na raspravama koje se vode pred regionalnim komisijama u saradnji sa kancelarijama Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore uspio da u svim postupcima obezbijedi zakonit i metodološki ispravan obračun obeštećenja i naknade bivšim vlasnicima“, kazao je Kurtagić.

Istakao je da rokovi u kojima se očekuje konačno utvrdivanje visine obeštećenja i završetak postupka ne mogu se precizirati zbog složenosti i velikog obima pravne grade koju prvostepene i drugostepene komisije treba da obrade.

„Fond za obeštećenje u ovom dijelu daje svoj puni doprinos kako bi se postupak utvrdđvanja prava na obeštećenje sproveo pravilno i u skladu sa zakonom i kako bi se svim podnosiocima zahtjeva za povraćaj i obeštećenje omogućilo da učestvuju i ostvare svoja prava“, poručio je Kurtagić.

Izvor, foto: PR Centar

NIKŠIĆ PROGNOZA