Podrška Crnoj Gori za ulazak u SEPA sistem

Delegacija Svjetske banke, u čijem su sastavu eksperti iz oblasti regulative platnog prometa i sajber bezbjednosti platnih sistema, boravi tokom ove sedmice u Crnoj Gori. Posjeta predstavnika Svjetske banke dio je projeka Modernizacija platnih sistema koji finansira Evropska unija, a kroz koji će biti pružena podrška zemljama Zapadnog Balkana u njihovom približavanju standardima EU i ispunjavanju uslova za integraciju u SEPA sistem, odnosno pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima.

Guverner CBCG Radoje Žugić izrazio je zahvalnost Svjetskoj banci i Evropskoj uniji na pružanju podrške i prepoznavanju značaja ovog procesa za zemlje Zapadnog Balkana.

„Kroz podršku snaženju naših platnih sistema, dajete impuls regionalnom ekonomskom uvezivanju, kao i integraciji regiona Zapadnog Balkana u Evropsku uniju“, saopštio je Žugić i dodao da je CBCG u potpunosti uskladila svoju regulativu u oblasti platnog prometa sa pravnim tekovinama EU i da predano radi na potpunoj konvergenciji sa SEPA uslovima.

Kako navode u saopštenju, imajući u vidu da CBCG pored ovog projekta, koordinira i projektom Analiza (ne)usklađenosti nacionalne legislative sa zahtjevima SEPA-e, podržanim od strane Evropske komisije, ova institucija strateški pristupa procesu apliciranja Crne Gore jedinstvenom području plaćanja u eurima, koji bi imao značajne pozitivne efekte, prvenstveno u vidu smanjenja troškova platnog prometa sa SEPA članicama, brže i efikasnije trgovine crnogorskih preduzeća sa članicama EU i privlačenja SDI-a.

CBCG ima za cilj da Crna Gora preda aplikaciju za članstvo u SEPA do kraja 2024. godine.

„Saglasivši se oko činjenice da je, usljed ubrzanog tehnološkog razvoja i svakodnevnog usvajanja novih tehnologija, finansijski sektor postao veoma ranjiv, sagovornici su zaključili da je neophodno testirati efikasnost politika i procedura za sajber bezbjednost i u skladu sa nalazima, preduzimati mjere u cilju ublažavanja rizika“, navode u saopštenju.

Tokom boravka u Crnoj Gori, eksperti Svjetske banke održaće više sastanaka sa predstavnicima CBCG u cilju prikupljanja potrebnih informacija o relevantnim politikama i procedurama u oblasti sajber bezbjednosti platnih sistema i eliminisanja regulatornih neusklađenosti sa SEPA zahtjevima, a takođe će održati tri radionice o principima infrastrukture finansijskog tržišta u kontekstu nadzora za operatere platnih sistema i pružaoce platnih usluga.

foto:CBCG

NIKŠIĆ PROGNOZA