Plate isplaćivali nezakonito, zemljište nije Institutovo

Revizorska kuća “ Mont Audit“ pronašla je više nepravilnosti u finansijskim izvještajima Institut “Simo Milošević” iz Igala za prošlu godinu, zbog čega je dala mišljenje sa rezervom, koje juče objavljeno na sajtu Montenegroberze.

Revizor ukazuje da je kompanija isplaćivala zarade koje nisu bile obračunate u skladu sa odredbama Zakona o radu i važećeg Opšteg kolektivnog ugovora. Ovo je dugogodišnji problem zbog nepotpisivanja kolektivnog ugovora Instituta, što je i zazvalo veliki broj tužbi radnika i gubitka više miliona eura.

Nedavno je iz Instituta i sindikata saopšteno da uskoro očekuju potpisivanje ovog ugovora. Revizor je naveo i da Institut u knjigama kao svoju imovinu navodi zemljište na kome se kompleks nalazi, iako je on samo korisnik a država vlasnik. To je uticalo na to da je precijenjena vrijednost ovog akcionarskog društva za skoro 48 miliona.

“Knjigovodstvenim evidentiranjem tuđe imovine kao imovine u sopstvenom vlasništvu, pogrešno je iskazana vrijednost imovine Društva na dan bilansa, odnosno vrijednost njegove aktive na dan 31.12.2022. godine precijenjena je za 47.735.438,94”, naveo je revizor.

Takođe ova tuđa imovina navedena je u revalorizacionim rezervama od 57,2 miliona eura, iako se na tuđe zemljište odnosi 25,5 miliona. Revizor upozorava da Institut nije formiralo Revizorski odbor shodno zahtjevima Zakona o reviziji, da nije sačinilo Izvještaj menadžmenta prema Zakonu o računovodstvu, da nije postupilo po Zakonu o računovodstvu u vezi s obavezom izrade Nefinansijskog izvještaja, da nije pripremilo Računovodstvene politike shodno zahtjevima Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS), nije vršio testiranje (procjenu) mogućeg obezvređenja sredstva u skladu sa MRS…

Institut nije formirao komisiju za popis nematerijalnih ulaganja, pa se “ovom revizijom ne može utvrditi nivo usaglašenosti knjigovodstvene evidencije nematerijalnih ulaganja sa stvarnim stanjem kao i efekti eventualnih razlika”.

Revizor navodi da mu Institut nije dostavio starosnu strukturu potraživanja niti razloge zbog kojih je izvršilo akumuliranu ispravku vrijednosti potraživanja od kupaca u iznosu od 114.592 eura. Osnovni kapital kompanije iznosi 59,2 miliona eura, ali on nije upisan u Centralni registar privrednih subjekata u kome je registrovan kapital u iznosu nula eura. Revizoru nije dostavljena dokumentacija na bazi koje se može utvrditi kako je Institut utvrdilo kratkoročna rezervisanja po osnovu kamata u ukupnom iznosu od od 5,4 miliona eura.

Kompanija nema organizovanu ni samostalnu Službu interne revizije, kao dio sistema upravljanja i unutrašnjih kontrola iako je obavezna prema Zakonu o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru. Revizor navodi i da mu je dostavljen interni-ručni obračun na bazi koga je kompanija tokom 2022. godine dodatno uvećala iznos rezervisanja po osnovu sudskih sporova sa 3,1 na 6,6 miliona eura.

Kod stavke dugoročna rezervisanja nalazi se i iznos od 285.644 eura po osnovu obaveze za utrošenu vodu, a revizor navodi da se ova stavka nije mogla klasifikovati kao rezervisanja jer se ne radi o obavezi sa neizvjesnim rokom dospijeća niti neizvjesnim iznosom. Institut je prošlu godinu završio sa gubitkom od 4,2 miliona eura, dok je ukupni akumulirani gubitak 28,1 milion eura. Kratkoročne, dugoročne i ostale obaveze na kraju prošle godine iznosile su 32 miliona. Vlada uskoro treba da saopšti plan spasavanja Instituta, a u igri je kupovina akcija od malih akcionara i njegova dokapitalizacija. Do kraja novembra biće poznato i da li će Institut dobiti produženje ugovora sa norveškim Fondom zdravstva. Prihodi od ovog partnera čini četvrtinu ukupnih prihoda institutovo.

foto:RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA