Od 12 funkcionera sedam nije prijavilo honorar

Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na pravilnost poslovanja rezultat je revizije koju je Državna revizorska institucija (DRI) sprovela u GP Ura za 2022. godinu.

Kolegijum kojim je rukovodio predsjedavajući Senatom Nikola N. Kovačević sa senatorom dr Milanom Dabovićem skrenuo je pažnju Uri da bi sve troškove trebalo da pravda adekvatnom i potpunom dokumentacijom, imajući u vidu da 7,4 hiljade eura nijesu pratile fakture ni fiskalni računi. Utvrđeno je da nema odvojene računovodstvene evidencije prihoda i rashoda iz redovnog rada i izbornih kampanja, a revizorima nije prezentovan poseban statut koji se odnosi na žensku organizaciju unutar partije, sa čijeg računa je potrošeno 72,3 hiljade eura.

Ova partija je na gorivo potrošila 8,2 hiljade eura, što jeste pravdano fiskalnim računima, ali bez dokaza za koja vozila. Propisi nijesu poštovani ni za pravdanje putnih troškova za inostranstvo, jer niko nije potpisao naloge vrijedne 1,5 hiljada eura, nema vremena polaska ni dolaska ni izvještaja sa putovanja.

U izvještaju o popisu nema podataka o cjelokupnoj imovini, već samo o opremi koju su nabavili prošle godine, a u poslovnim knjigama nijesu uknjiženi podaci ovlašćenog procjenjivača o vrijednosti opreme od 87,7 hiljada eura.

Za lica angažovana po ugovoru o djelu porezi su plaćani kao da je riječ o zaposlenim licima, iako nijesu prezentovani dokazi o njihovom radnom statusu. Kasnili su i sa predajom IOPPD obrazaca Upravi priihoda i carina.

Ura je prošle godine prihodovala 583 hiljade eura, od čega iz državnog budžeta 413,8 hiljada, iz lokalnih 157,6 hiljada, dok je iz privatnih izvora uplaćeno 11,6 hiljada. Za redovan rad potrošeno je 124,4 hiljade, na zarade i naknade 175,7 hiljada, od čega na ugovore o djelu 113,1 hiljadu, zakup 66,5 hiljada, režije 25,5 hiljada, organizaciju sastanaka i događaja 80,7 hiljada, dok ih je promocija koštala 136,7 hiljada, a troškovi međunarodnih aktivnosti 14,7 hiljada. Na reprezentaciju je otišlo skoro 70 hiljada eura, a revizori su preporučili da se internim aktima preciznije utvrdi način pravdanja ovih troškova, ko ima pravo na njih i u kom iznosu. Ugovore o djelu zaključili su sa 95 osoba, čije su se naknade kretale između 40 i devet hiljada eura. Među ugovorcima je bilo i 12 javnih funkcionera, od kojih sedmoro nije prijavilo taj prihod.

Imajući u vidu preporuke koje je DRI dala GP Ura nakon revizije za 2020. godinu, nijesu i dalje ispoštovane one koje se odnose na pravovremenu predaju poreskih prijava, obezbjeđenje potvrda o radnom statusu za ugovorce i knjiženja u vezi procjene imovine.

GP Ura do 18. novembra mora da pripremi plan, a do 18. aprila i izvijesti DRI o sprovedenim aktivnostima na realizaciji preporuka. Ovaj izvještaj revizori će dostaviti

Skupštini i Agenciji za sprečavanje korupcije.

Foto: GP URA

NIKŠIĆ PROGNOZA