Izvršitelj ponovo blokirao tivatski VIK za 1,1 milion

Javni izvršitelj Ivan Petrović iz Podgorice donio je novo rješenje o izvršenju u vezi s odlukom međunarodne arbitraže u sporu preduzeća Vodovod i kanalitacija Tivat (VIK) i njemačke građevinske firme “Ludwig Pfeiffer” iz Kasela koja je u stečaju, čime je ponovno, drugi put u zadnjih dvadesetak dana, odredio da se sa računa tivatskog VIK-a skine iznos od 1,1 milion eura.

Odlukom Arbitražnog vijeća koje je radilo pri Međunarodnoj trgovinskoj komori koja ima sjedište u Parizu, VIK-u je određena obaveza da “Ludwig Pfeifferu” plati iznos od ukupno 1.117.953,44 eura na ime navodnog duga od 830.000 eura uvećanog za troškove kamata i arbitraže.

To je odlučilo arbitražno vijeće Međunarodnog arbitražnog suda ICC u Parizu u sastavu Vinsent Moran, predstavnik advokatske kompanije “Keating Chambers” iz Londona, dr Miroslav Paunović iz advokatske kancelarije “Paunović” iz Beograda i mr Jasminka Corda-Truhar iz advokatske kancelarije “Hanžeković i partneri” iz Zagreba. Oni su inače, ovaj postupak vodili online, putem video konferencija i komunikacije sa strankama u sporu elektronskim putem.

Javni izvršitelj Petrović je postupajući po ovoj arbitražnoj odluci, 14. avgusta donio rješenje o prinudnoj naplati i iznos od preko 1,1 milion eura, skinuo sa računa VIK-a i prebacio na svoj, sa namjerom da ga dalje transferiše njemčkoj firmi. To je međutim, privremeno zaustavila odluka Privrednog suda u Podgorici koji je prihvatio zahtjev za izricanje privremene mjere koji mu je podnio VIK. Privredni sud je krajem avgusta poništio rješenje javnog izvršitelja i vratio ga na ponovno odlučivanje, prihvatajući argumentaciju pravnih zastupnika VIK-a i konstatujući da je Petrović propustio da cijeni sporazum o arbitraži i arbitražne klauzule, odnosno da nije utvrdio da li je izvršna isprava – Odluka arbitražnog suda donesena 21. aprila 2023. predstavlja domaću ili stranu arbitražnu odluku, shodno crnogorskom Zakonu o arbitraži.

U novom rješenju o izvršenju koje je prekjuče dostavio VIK-u, Petrović je ponovio odluku da se sa računa tivatske opštinske fime skine iznos od preko 1,1 milion eura i naveo da je odluka arbitražnog suda izvršna u kontekstu domaćeg zakonodavstva i da po njoj treba biti postupljeno.

“Iz odluke arbitražnog suda u međunarodnoj arbitraži, organizovanoj pri međunarodnoj Trgovinskoj komori, proizlazi da je odluka donesena u Podgorici 21. aprila ove godine. Iz odluke takođe proizlazi da je kao mjesto arbitraže određena država Crna Gora, grad Podgorica, da su takvo mjesto stranke sporazumjele, a o čemu govori član 32 Zakona o arbitraži gdje se navodi da “stranke mogu sporazumno odrediti mjesto arbitraže.” U stavu 4 istog člana, navodi se da se mjestom arbitraže može smatrati ono mjesto koje je naznačeno u samoj arbitražnoj odluci kao mjesto njenog donošenja, u ovom slučaju Crna Gora – Podgorica, sa određenjem da se zakonodavstvo Crne Gore uzima mjerodavno kao lex arbirtri (pravo zemlje u kojoj odluka treba da se donese) kao i Zakon o arbitraži. Shodno članu 18 i 19 stav 1 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, određeno je da u izvršne isprave spadaju odluke arbitraže. Činjenica da je sjedište Tribunala u Parizu nije od uticaja na drugačije mišljenje jer prosto zakon ukazuje na teritorijalni princip – mjesto arbitaže”, navedeno je, pored ostaloga, u obrazloženju novog rješenja javnog izvršitelja Petrovića uz napomenu da se “u konkretnom slučaju, po mišljenju izvršitelja, radi o izvršnoj ispravi koja ima sve karakteristike domaće arbitražne odluke”.

Vodovod će se ponovo žaliti Privrednom sudu

Iz menadžmenta tivatskog VIK-a “Vijestima” je juče rečeno da će se ponovno žaliti Privrednom sudu i na ovo najnovije rješenje o izvršenju.

VIK inače, spori i tzv. aktivnu legitimaciju i pravni subjektivitet “Ludwig Pfeiffera” kao izvršnog povjerioca, jer je ta njemačka kompanija u februaru prošle godine otišla u stečaj sa namjerom gašenja firme. Pravi zastupnici “Ludwig Pfeiffera” međutim, negiraju da je ta kompanija ugašena, tvrdeći da je postupak njenog stečaja još u toku.

Tivćani u situaciji da drugi put plaćaju za isti posao

“Ludwig Pfeiffer” je bio izvođač druge faze unapređenja vodovodne i kanalizacione mreže Tivta vrijednih ukupno 9,5 miliona eura, a koja je prema prvobitnom ugovoru trebala trajati od novembra 2011. do maja 2013. Ona je obuhvatala izgradnju 17,6 kilometara kanalizacione mreže, 14,6 kilometara vodovodne mreže, te šest većih i šest manjih pumpnih stanica. Radovi su finansirani sa 3,96 miliona eura iz budžeta Opštine Tivat, 5,38 miliona eura kredita i 156.000 eura donacije njemačke banke KfW, a implementirala ih je i vodila kontroverzna državna agencija Vodacom iz Tivta.

Zbog drastičnog kašnjenja radova u odnosu na ugovorenu dinamiku, koja im je sporazumno produžavana čak tri puta sa krajnjim rokom završetka do kraja 2014, Njemci su posao okončali tek 14. aprila 2016., kao i primjedbe na kvalitet odrađenih poslova, Opština Tivat, odnosno VIK kao investitor i “Ludwig Pfeiffer” kao izvođač ušli su u sporove. Lokalna uprava Tivta još od avgusta 2019. godine odbija da plati posljednju, tzv. “situaciju 20” koju su joj dostavili njemački graditelj i nadzorni organ – njemačka kompanija “Dahlem”, u sklopu završnog obračuna cijelog posla.

Nakon odluke DAB-a (prvostepene arbitraže po ugovoru o izvođenju radova) da se to mora platiti, Opština Tivat je dug po ovom osnovu od 830.000 eura prema “Ludwig Pfeifferu” izmirila u ljeto naredne godine, ali su Njemci već par mjeseci prije toga, nezadovoljni čak takvom odlukom DAB-a, pokrenuli međunarodnu arbitražu. Iako je već bio platio spornu situaciju, VIK je ovu arbitražu izgubio zbog, kako se ispostavilo, greške inženjera koji je u realizaciji te investicije radio za nadzorni organ – takođe njemačku kompaniju “Dahlem” iz Esena. Time je tivatski Vodovod doveden u situaciju da mu se, preko odluka javnog izvršitelja, skida novac sa računa i time VIK praktično drugi put Njemcima daje novac za već jednom plaćeni posao.

Foto: Opština Tivat

NIKŠIĆ PROGNOZA