Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije: U toku prekršajni postupci vrijedni skoro milion eura

U toku izvještajnog perioda od strane Agencije nije bilo izrečenih periodičnih kazni shodno članu 60 zakona, što je rezultat saradnje učesnika na tržištu sa Agencijom u postupku prikupljanja informacija, podataka i dokumentacije, koji se odražava na izostanak izricanja procesnih penala sa nivoa Agencije u toku 2023. godine, navodi se u izvještaju o radu Agencije za zaštitu konkurencije (AZK) za 2023. godinu.

Prema tom dokumentu, na koji je Vlada dala saglasnost na poslednjoj sjednici, i dalje su u toku tri postupka naplate prekršajnih naloga protiv kompanija i u njima odgovornih lica. Riječ je o postupcima protiv M:tela (vrijedan 806.953 eura) i odgovornog lica (u iznosu od hiljadu eura). Naime, rješenjem Suda za prekršaje u Podgorici od 1.9.2021. godine prekršajni nalozi su stavljeni van snage.

– Protiv navedenog rješenja Agencija je izjavila žalbu. Rješenjem Višeg suda za prekršaje Crne Gore od 10.12.2021. godine uvažena je žalba Agencije, ukinuto rješenje Suda za prekršaje u Podgorici i predmet vraćen na ponovni postupak – navodi se u dokumentu.

Takođe, u toku su i postupci protiv kompanije Savana komercijal ritejl i odgovornog lica Veselina Mijača, kao i protiv građevinske kompanije Štrabag i odgovornog lica u njoj Miodraga Sekulića. Prekršajni nalozi protiv kompanija teški su po 4.000 eura, dok su kazne za odgovorna lica u visini od 1.000 eura.

Kada je riječ o zabranjenim sporazumima, AZK je pokrenula tri postupka, a samo jedan od njih je nedavno riješen. Naime, kada je riječ o narušavanju konkurencije, postupci su pokrenuti protiv turističkih agencija „Marko Polo“, „Inter travel“ i „Zinza grup“ zbog sumnje na postojanje akata koji narušavaju konkurenciju. Postupak je i dalje u toku. Isti postupak pokrenut je i u slučaju Udrženja turističkih agencija Crne Gore. Zbog mogućeg postojanja akta koji ugrožava konkurenciju na tržištu, vođen je i postupak protiv kompanija INA i Jugopetrol, za koje je utvrđeno postojanje zabranjenog sporazuma, odnosno formiranja cijena na tržištu tečnog auto-gasa (TNG) u periodu jul–decembar 2019. godine. Krajem marta AZK je utvrdila da je postojao zabranjeni sporazum, a akterima je naloženo da se isti odmah stavi van snage, te da joj pojedinačno, jednom godišnje za prethodnu godinu i u roku od naredne dvije godine, a najkasnije do prvog marta godine koja slijedi godini o kojoj se izvještava, pisanim putem podnose godišnje izvještaje o mjesečnom kretanju ukupno nabavljenih i prodatih količina i vrijednosti predmetnog proizvoda, odnosno ukupne nabavljene količine tečnog naftnog gasa, ukupnu vrijednost nabavljenih količina tečnog naftnog gasa (bez PDV-a), ukupne prodate količine tečnog naftnog gasa i ukupnu vrijednost prodatih količina tečnog naftnog gasa (bez PDV-a). Prekršajni postupak protiv ovih aktera je zastario.

Obavljeno 75 postupaka kontrole koncentracije

U izvještajnom periodu, Agencija je po zahtjevima za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije odlučila u 75 predmeta.

Od ukupno 75 riješenih koncentracija, pet se odnose na zajedničko ulaganje, dok se 67 odnosi na sticanje kontrole, jedan postupak je obustavljen, a dva zahtjeva su odbijena. Na teritoriji Crne Gore sprovedeno je pet koncentracija, dok su ostalih 70 eksteritorijalne. Od ukupnog broja odobrenih koncentracija najveći broj se odnosio na tržište telekomunikacija i medija, zatim slijedi automobilska industrija, te tržište pružanja bankarskih usluga i usluga osiguranja.

Foto: AZK

NIKŠIĆ PROGNOZA