Izdavanje u zakup Čeličane i Kovačnice moguće ako EPCG-Željezara Nikšić ne pusti u rad pogone

Odbor direktora EPCG Željezara Nikšić donio je odluku koju je uputio Odboru direktora matične kompanije, Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) pod kojim uslovima je moguće izdati u zakup pogone Čeličane i Kovačnice.

Ta odluka je uvrštena u dnevni red sjednice Odbora direktora EPCG koja je započeta 20. jula, a čiji nastavak se očekuje 8. avgusta.

U odluci piše da je eventualno izdavanje u zakup Čeličane i Kovačnice moguće u slučaju ako se pokaže da EPCG – Željezara Nikšić sopstvenim snagama ne može pustiti u rad navedene pogone, iako su dostavljene garancije izvršnog direktora i direktora prerade, ukoliko postoje pravne poteškoće vezane za evropske direktive da to EPCG – Željezara Nikšić ne može da uradi.

„Potencijalni zakupac Čeličane i Kovačnice mora sačuvati zakupljenu imovinu u stanju u kojem je zaprimio – bilo kakvo otuđenje imovine nije dozvoljeno. Moraju se precizirati uslovi davanja u zakup (iznos zakupnine, broj uposlenih radnika EPCG – Željezare Nikšić, bruto plate zaposlenih – poštovanje kolektivnog ugovora). Neophodno je precizirati iznos sredstava za nabavku neophodne opreme, kao i za rekonstrukciju i modernizaciju postojeće“, piše u odluci.

Prilikom sklapanja ugovora o poslovno tehničkoj saradnji, odnosno zakupu, neophodno je uključiti rukovodeći kadar EPCG – Željezare Nikšić.

„Odbor direktora EPCG – Željezare Nikšić je stava da prilikom ulaska u aranžman bilo poslovno tehničke saradnje, bilo modela bot sistema, novi investitor koji će pokrenuti predmetnu proizvodnju mora obezbijediti operativno izvodljive bankarske garancije po više osnova, a prvenstveno za potrebna investiciona ulaganja u konkretnom roku, a u opciji neizvršenja predmetnih ulaganja aktiviranje predmetne bankarske garancije kao mehanizma obeštećenja, za neostvarenje predloženog obima proizvodnje u odgovarajućoj strukturi asortimana na godišnjem nivou i na ukupnom nivou na koji se odnosi taj zakup“, navodi se u odluci koju je potpisao zamjenik predsjednika Odbora direktora , Svetozar Golubović.

Odbor direktora će, kako je navedeno, podržati bilo kojeg kredibilnog investitora na bazi pomenutih usaglašenih principa.

„U jučerašnjem saopštenju EPCG, naše matične kompanije, se kaže da se ovo društvo neće baviti proizvodnjom i preradom čelika u EPCG – Željezari Nikšić, što je njeno legitimno pravo, već da će postrojenja Kovačnice i Čeličane izdavati u zakup. Članovi Odbora direktora EPCG – Željezara Nikšić to primaju k znanju i predlažu da Odbor direktora EPCG stavi van snage odluku vezanu za Biznis plan koja je usvojena 17.januara 2023. godine i donesu novu u kojoj će se samo tačka 1 odnositi na EPCG – Željezara Nikšić, a ostale na zakupce“, piše u odluci Odbora direktora EPCG Željezara Nikšić.

Foto: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA