DRI: Odstupanja i neusklađenosti poslovanja „Luke Kotor“ sa više zakona

Revizijom pravilnosti Godišnjih finansijskih izvještaja „Luka Kotor“ AD Kotor za 2022. godinu utvrđena su odstupanja i neusklađenosti poslovanja Društva sa sljedećim propisima: Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o radu, Zakonom o državnoj imovini, Zakonom o javnim nabavkama, Uredbom o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i popisu stvari u državnoj svojini i Uputstvom o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini, saopšteno je iz Državne revizorske institucije (DRI).

Iz DRI je saopšteno da je objavila Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja „Luka Kotor“ AD Kotor za 2022. godinu, koji je dostupan na zvaničnoj internet stranici www.dri.co.me.

„Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja „Luka Kotor“ AD Kotor za 2022. godinu. Na bazi sprovedene revizije i izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj o revizijie Godišnjeg finansijskog izvještaja „Luka Kotor“ – AD Kotor za 2022. godinu, nadležni Kolegijum DRI u sastavu senator Zoran Jelić (rukovodilac Kolegijuma) i senator dr Branislav Radulović (član Kolegijuma), izrazio je pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti „Luka Kotor“ – AD Kotor za 2022. godinu“, ističe se u saopštenju DRI.

Dodaje se da je finansijskom revizijom Godišnjih finansijskih izvještaja „Luka Kotor“ – AD Kotor za 2022. godinu utvrđeno da su finansijski izvještaji za 2021. godinu sastavljeni u svim materijalnim aspektima, u skladu s važećim okvirom finansijskog izvještavanja i da su prezentovani na fer i objektivan način.

Iz DRI su kazali da će se Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja „Luka Kotor“ AD Kotor za 2022. godinu ćdostaviti Odboru direktora kao organu upravljanja i rukovođenja Društva radi preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti; Opštini Kotor kao većinskom vlasniku Društva radi preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti i unapređenja položaja Društva i jačanja odgovornosti u upravljanju javnim finansijama kao i Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore.

„Luka Kotor AD Kotor, kao subjekt revizije je dužan da do 31. jula tekuće godine dostavi DRI Plan aktivnosti za realizaciju izdatih preporuka koji treba da sadrži mjere, nosioce aktivnosti i rokove, kao i Izvještaj o sprovedenim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama do 31.decembra tekuće godine“, zaključuje se u saopštenju.

Izvor, foto: Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA