ASK: Revizori da kontrolišu tehničku vladu

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) predložila je da se pažljivo razmotre pojedina rješenja iz Nacrta zakona o Vladi, prije svega ono koje propisuje da ministar ne može imati dvojno državljanstvo, ali da se uvedu strože kontrole izvršne vlasti tokom tehničkog mandata, čiji rad treba da nadzire Državna revizorska institucija.

U mišljenju koje potpisuje direktorica Jelena Perović, Agencija je kao spornu označila odredbu kojom je propisano da članovi Vlade moraju biti državljani Crne Gore i ne mogu imati državljanstvo druge države, koja je značajna novina i kao takva mora biti pažljivo tretirana, jer je Zakonom o crnogorskom državljanstvu predviđeno da se na osnovu ratifikovanih međunarodnih ugovora ili sporazuma koje je zaključila Crna Gora može ustanoviti dvojno državljanstvo, pod uslovom uzajamnosti.

– Agencija je po ovom pitanju na liniji preporuka datih u evaluacionoj rundi GRECO izvještaja za Crnu Goru za 2022. godinu, a koje je povezano sa članom 9 Nacrta zakona o Vladi Crne Gore i koje se odnosi na provjeru integriteta političkih zvaničnika Vlade prije njihovog imenovanja, a kojom se preporučuje utvrđivanje pravila koja zahtijevaju da se provjere integriteta vrše prije imenovanja ministara i državnih sekretara u cilju identifikovanja i upravljanja mogućim rizicima od sukoba interesa prije njihovog imenovanja. Jačanje etike i integriteta visokih funkcionera izvršne vlasti posebno je značajno i više puta prepoznato kao nedostatak kroz rad ASK, zbog čega je važno donošenje etičkog kodeksa članova Vlade, ali ostaje preporuka Agencije da je u nacrtu zakona potrebno načelno predvidjeti i ko bi vršio nadzor nad primjenom i praćenjem poštovanja etičkog kodeksa i sastav nadležnog tijela, uz obavezan princip javnosti i transparentnosti koji navedeno tijelo treba da baštini u svom radu – navodi se u mišljenju.

Iako Agencija pozdravlja intenciju predlagača nacrta zakona da djelovanje Vlade u tehničkom mandatu ograniči na vršenje redovnih zakonom utvrđenih finansijskih i drugih obaveza koji ne stvaraju nove finansijske obaveze (bez saglasnosti Skupštine), ipak smatra da je postojeći član zakona potrebno proširiti, tako da njime bude uređeno da bi Vlada kojoj je prestao mandat trebalo da bude periodično, u periodu do izbora nove vlade, predmet posebne revizije Državne revizorske institucije, kao i da je neophodno obezbijediti najveći mogući stepen transparentnosti rada takve vlade, kako bi prostor za eventualne zloupotrebe bio sveden na minimum, usljed pojačane pažnje kako stručne tako i druge zainteresovane javnosti.

– Takođe, Agencija pozdravlja preciziranje najvećeg broja ministarstava koja Vlada može imati, kao i okvirno predviđanje ključnih resora koji treba da budu sastavni dio organizacije Vlade u članu 26 nacrta zakona, kojim se ostavlja dovoljno prostora za razvojni specifikum i glavne razvojne tačke svake buduće vlade, uz onemogućavanje eventualnog „vještačkog širenja Vlade, usled koalicionih dogovora, a koje može da šteti aktivnostima izvršne vlasti i da dovede do lošeg upravljanja i kronizma – naveli su iz Agencije u mišljenju.

Takođe, Agencija je mišljenja da je nužno razmotriti potrebu uvođenja preliminarne kontrole na rizike od korupcije, kao obavezne u proceduri izrade predloga zakona koje utvrđuje Vlada.

Foto: RTCG

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA