Vrhovni sud dao pogrešno uputstvo Svetlani Vujanović: Sudiju uputili da se Vladi žali zbog odmora

Vrhovni sud Crne Gore dao je pogrešno uputstvo o pravnoj zaštiti sada bivšoj sudiji Svetlani Vujanović na rješenje o odmoru, uputivši je da se na njega može žaliti Komisiji za žalbe Vlade. Upravni sud je utvrdio da se vladina Komisija za žalbe s pravom proglasila nenadležnim u ovom slučaju i odbio tužbu Vujanovićeve koja ju je tužila zbog te odluke.

Rješenjem Vrhovnog suda, Vujanovićevoj je utvrđeno pravo na korišćenje godišnjeg odmora za 2022, u trajanju od 33 radna dana, sa periodom korišćenja od 28. marta do 17. maja ove godine, dok je stavom IV tog rješenja određeno da je dužna nastaviti sa obavljanjem poslova i zadataka radnog mjesta od 18. maja. Stavom V je određeno da se godišnji odmor može prekinuti posebnim rješenjem v.d. predsjednika suda. Rješenjem je upućena da se na to rješenje može žaliti vladinoj Komisiji za žalbe, što je Vujanović i uradila.

Kako se Komisija proglasila nenadležnom u ovom slučaju, jer je riječ o sudiji, a ne o državnom službeniku i namješteniku, Vujanović je tužila to vladino tijelo zbog pogrešne primjene materijalnog prava, naročito pravo na pravni lijek i prava na djelotvorni pravni lijek, kao i povrede pravila postupka. Ona je u tužbi navela da je uputstvom o pravnoj zaštiti obaviještena da protiv rješenja Vrhovnog suda može izjaviti žalbu Komisiji za žalbe, u roku od osam dana, pa je, polazeći od činjenice da je Vrhovni sud dužan da poznaje bolje nego bilo ko drugi propise o nadležnosti za odlučivanje o pravima svojih sudija, izjavila žalbu tom organu.

– Neprihvatljivo je da Komisija za žalbe, kao drugostepeni organ u upravnom postupku, negira stanovište najvišeg suda u Crnoj Gori, koji je stranku uputio na žalbeni postupak pred Komisijom, a svakako je nedozvoljeno da tužilja zbog toga trpi štetne posledice kao što je gubitak pravnog lijeka – navodi se u tužbu Vujanović.

Lice koje obavlja sudijsku funkciju, kako se navodi, prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.

U Upravnom sudu smatraju da je zaštita prava Vujanović zbog pogrešne pravne pouke obezbijeđena na način da rok za pokretanje postupka pred sudom opšte nadležnosti počinje teći od dana dostavljanja presude.

– Kako je u rješenju Vrhovnog suda Crne Gore dato pogrešno uputstvo o pravnoj zaštiti, a tužilja nije sama postupila u skladu sa važećim propisima, stoji činjenica da ona ne može trpjeti štetne posledice – ocijenile su sudije Upravnog suda.

Komisija za žalbe pravilno postupila

Upravni sud je ocijenio da je tužba neosnovana, navodeći da je rješenje Komisije donijeto bez počinjenih pravila upravnog postupka, te da zakonitost rješenja nije dovedena u pitanje navodima tužbe, tako da na štetu Vujanović nije povrijeđen zakon. Sudije su ukazale da je javnopravni organ dužan da po službenoj dužnosti, u toku cijelog upravnog postupka pazi na svoju stvarnu i mjesnu nadležnost.

– Polazeći od nesporne činjenice da se u konkretnoj pravnoj situaciji ne radi o državnom službeniku ili namješteniku, već o sudiji, koji prava iz rada ostvaruje u skladu sa citiranom odredbom Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, a ne prema odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, pravilno je tuženi organ cijenio da nije nadležan da ispituje zakonitost rješenja predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore kojim je odlučeno o pravima iz rada sudije – navodi se u presudi.

izvor,foto:DAN

NIKŠIĆ PROGNOZA