Usvojen Zakon o upravljanju otpadom

Skupština Crne Gore usvojila je danas Zakon o upravljanju otpadom, dopune Zakona o industrijskim emisijama, kao i izmjene i dopune Zakona o biocidnim proizvodima.

Ministar turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Vladimir Martinović, kazao je da je Zakon o otpadu jedan od najvažnijih zakona u oblasti životne sredine i ispunjavanju veoma zahtjevnih ciljeva iz direktiva Evropske unije (EU) koje se prenose u crnogorsko zakonodavstvo.

Prema njegovim riječima, u prethodnom periodu uočena je potreba za poboljšanim upravljanjem otpadom, uz veći stepen selekcije otpada na izvoru, povećanje procenta ponovne upotrebe i reciklaže otpada, te izgradnje neophodne infrastructure, što je zahtjevalo inoviranje zakonodavnog okvira.

Istakao je da je poseban akcenat prilikom izrade Predloga zakona o upravljanju otpadom, dat na efikasno organizovan sistem preuzimanja, sakupljanja i obradu otpada od proizvoda: ambalaže, električne i elektronske opreme, baterija i akumulatora, vozila, ribolovnog materijala sa plastikom, plastike za jednokratnu upotrebu i guma.

“S tim u vezi, najbolja praksa EU, a koja je u Zakonu, je Program proširene odgovornosti proizvođača, koji za cilj ima mjere koje obezbjeđuju da proizvođači, odnosno uvoznici proizvoda snose finansijsku i organizacionu odgovornost za upravljanje pomenutom vrstom otpada”, dodao je Martinović.

Kako je saopšteno iz MInistarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Martinović je podsjetio da je Zakonom predviđena zabrana upotrebe laganih plastičnih kesa za nošenje, debljine zida od 15 do 50 mikrona, a dozvoljena upotreba laganih plastičnih kesa za nošenje debljine zida do 15 mikrona na mjestu za pakovanje robe ili proizvoda.

“Jedna od glavnih koristi usvajanja ovog Zakona u tome što se njime stvaraju uslovi za primjenu cirkularne ekonomije, što, prije svega, podrazumijeva efikasnije korišćenje naših prirodnih resursa”, kazao je Martinović.

Na današnjoj sjednici usvojeni su i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima i Zakono o dopuni Zakona o industrisjkim emisijama.

Martinović je, poručuju iz MERT-a, zahvalio svom timu i svim saradnicima koju su učestvovali u izradi ovih zakona i dodao da će Ministarstvo u što kraćem roku donijeti Državni plan upravljanja otpadom.

Foto: MERT

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA