Upravni sud usvojio tužbu „PS Gradnje“ u vezi sa zahtjevom za legalizaciju Lamele C

Upravni sud Crne Gore usvojio je tužbu „PS Gradnje“ i poništio rješenje Glavnog administratora Glavnog grada Podgorica, na žalbu te firme, a u vezi sa njihovim zahtjevom za legalizaciju bespravno sagrađene stambene zgrade u naselju Zabjelo. Objekat je u javnosti poznat kao Lamela C.

„PS Gradnja“ podnijela je Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada više zahtjeva za legalizaciju. Zahtjev koji je predmet spora pred Upravnim sudom, podnijet je 19. oktobra 2021. godine.

Sekretarijat je u odnosu na to donio djelimično rješenje kojim je za djelove objekta odbio zahtjev za legalizaciju, a za jedan dio donio rješenje kojim se prekida postupak, do stupanja na snagu odluke o donošenju plana generalne regulacije Crne Gore.

Upravni sud je, odlučujući po tužbi „PS Gradnje“, kako navode, „našao da nije jasno da li je Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, djelimičnim rješenjem, mogao da za jedan dio objekta odbije zahtjev za legalizaciju, a za drugi dio istog objekta prekine postupak“.

„Odnosno da li je predmetni bespravni objekat, od strane upravnih organa, morao biti tretiran i cijenjen kao cjelina. Upravni sud Crne Gore nalazi da je nejasan je i kontradiktoran zaključak Glavnog administratora kada u obrazloženju pobijanog rješenja konstatuje da je Sekretarijat jedino mogao donijeti rješenje o legalizaciji za cjelokupan bespravni objekat – stambenu zgrada br. 2, da se ista u cjelini nalazi na orto-foto snimku, a nakon toga zaključuje da niju bili ispunjeni propisani uslovi za legalizaciju nepokretnosti u cjelini, već se za dio nepokretnosti koji se nalazi na orto-foto snimku, postupak legalizacije može nastaviti nakon ispunjenja planskih pretpostavki u skladu sa zakonom, a za nepokretnosti koje se ne nalaze na orto-foto snimku, zahtjev je jedino mogao biti odbijen, zbog neispunjenja svih zakonskih uslova“, navodi se u presudi Upravnog suda koja je objavljena danas.

Kako dodaju, „to naročito kod činjenice da je, u konkretnom, u pitanju stambena zgrada br. 2 (ulazi br. 1, 2 i 3), sa posebnim djelovima objekta (PD-ovima), bliže navedenim u dispozitivu prvostepenog rješenja“.

„Pa se tako, na primjer, PD … u ulazu br. 1, nalazi u dijelu objekta za koji je odbijen zahtjev za legalizaciju, dok se PD… u istom ulazu, nalazi u dijelu objekta za koji je postupak po istom zahtjevu prekinut, zbog čega se postavlja pitanje da li je izvršenje takvog rješenja stvarno moguće, o čemu se Glavni administrator nije izjasnio“, navodi se u presudi.

Iz Upravnog suda i ranije su kazali „Vijestima“ da glavni administrator Glavnog grada, nije dostavio spise koje je sud tražio.

Pred Upravnim sudom su još dva spora po tužbi „PS Gradnje“, i oni se odnose na rješenja o prinudnom rušenju spornog objekta.

Investitor se i ranije žalio, a Upravni sud je u tim predmetima iz 2019. sve tužbe „PS Gradnje“ odbio kao neosnovane.

Izgradnja spornog stambenog bloka investitora „PS Gradnja“, poznatog kao lamele B, C i D, počela je 2017.

Sredinom januara, na nalog inspekcije resora Janka Odovića, počelo je rušenje sporne zgrade, ali je intervencija obustavljena istog dana oko 13.30.

Foto: Vijesti/Suzana Ćetković

NIKŠIĆ PROGNOZA