Sudski sporovi državu koštali devet miliona eura

U periodu od 1. jula do 30. septembra, po osnovu izvršnih presuda, iz državnog budžeta isplaćeno je 2.559.886,61 euro na ime izgubljenih sudskih sporova u kojima je tužena država Crna Gora, pokazuju podaci koje je objavio Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa za treći kvartal ove godine. Državu su od početka godine, zaključno sa trećim kvartalom, izgubljeni sudski sporovi koštali devet miliona eura.

U 2021. troškovi zbog izgubljenih sudskih sporova u kojima je tužena država i organi koje po zakonu zastupa Zaštitnik iznosili su skoro 24 miliona, a u 2022. godini 15,22 miliona eura.

U trećem kvartalu 2023. godine Zaštitnik je ukupno primio 671 tužbu kojom su pokrenuti parnični postupci pred osnovnim sudovima, Privrednim sudom i Vrhovnim sudom Crne Gore.

U Informaciji o sudskim postupcima u kojima je država zastupana od strane Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa, a koja je dostavljena Vladi za jučerašnju sjednicu, konstatovano je da Tužilački savjet nastavlja sa neizvršavanjem rješenja o nagradama advokatima, vještacima, tumačima i drugim stručnim licima koja učestvuju u sudskim postupcima, na koji način se, kako je naglašeno, uporno pričinjava šteta budžetu.

– U pitanju su rješenja na ime nagrada advokatima za službene odbrane, vještacima, tumačima i drugim stručnim licima koja učestvuju u postupcima, a od strane tužilaštava i nadležnih sudova se ne pristupa dobrovoljnom izvršavanju istih, usled čega država trpi štetu na ime uvećanih troškova prinudne naplate i naknada po osnovu provizije CBCG – upozorio je Zaštitnik.

I dalje prednjače tužbe po osnovu rada i prava iz radnog odnosa protiv ministarstava unutrašnjih poslova i odbrane zbog neplaćenog prekovremenog rada, noćnog rada, rada u vrijeme vjerskih i državnih praznika, neiskorišćenih godišnjih odmora, neisplaćenih toplih obroka, posebnih dodataka, naknada za putne dnevnice.

– Predmetni sporovi, neobjašnjivo, i dalje dobijaju epilog pred sudom iako do sada obrađeni višestruko kroz sudsku praksu, na koji način se prouzrokuje dodatni odliv sredstava u vidu sudskih troškova, kamata i troškova prinudne naplate. Ispunjeni su svi uslovi do se navedeni sporovi riješe pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova i svaki takav postupak okonča na način da svaki zaposleni dobije ono što mu po zakonu pripada, a da država ne trpi i dodatne troškove u vidu zastupanja zaposlenih od strane advokata pred sudovima – naglasio je Zaštitnik.

Zaključeno 108 poravnanja

U periodu od jula do kraja septembra pred Centrom za alternativno rješavanje sporova zaključeno je 108 poravnanja, dok je postupano u ukupno 73 predmeta.

– Svaka budžetska jedinica je dužna da potraživanja svojih zaposlenih koja su u skladu sa zakonom, Opštim kolektivnim ugovorom i Granskim kolektivnim ugovorom, a imajući u vidu sudsku praksu u predmetima iz istog činjeničnog i pravnog osnova, na vrijeme isplati i time spriječi dodatne troškove kako u sudskim postupcima, tako i u postupcima izvršenja. Neophodno je da državni organi, u cilju smanjenja troškova postupka, postupaju blagovremeno po računima i fakturama, pravosnažnim sudskim presudama i rješenjima, kako bi se izbjegla prinudna naplata i nepotrebno uvećavanje troškova postupka izvršenja – naveo je Zaštitnik.

Opština Budva državi vraća 29 miliona

Zaštitnik je u poslednjem analiziranom kvartalu imao uspjeha u više sporova. Država je dobila spor protiv Opštine Budva, kojoj je naloženo da nadoknadi iznos od 29.250.000 eura, isplaćen na ime garancije plaćanja sa zakonskom zateznom kamatom počev od 27. 12. 2019. godine, te iznos na ime plaćenih troškova provizije Centralnoj banci Crne Gore u iznosu od 58.500 eura sa kamatom od tog datuma pa do konačne isplate. Odbačena je tužba privrednog subjekta Rockstar LTD protiv države i Centralne banke, kojom je traženo da se tužene solidarno obavežu da tužiocu na ime materijalne štete, zbog blokade sredstava na računu kod Invest banke Montenegro a.d. Podgorica, u vlasništvu tog privrednog subjekta, isplate iznos od 9.069.737,25 eura sa zakonskom zateznom kamatom. Odbačena je i tužba privrednog subjekta Merkur sistem a.d. Budva u stečaju protiv države i Opštine Budva, kojom je tražena isplata materijalne i nematerijalne štete u iznosima od 500.000, 820.596 eura, 20.000 i 81.648 eura, sa kamatom. Preinačena je presuda i odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev privrednog društva Otrantkomerc a.d. Podgorica kojim je traženo da se država Crna Gora obaveže da toj firmi na ime naknade štete za umanjenu vrijednost katastarske parcele isplati iznose od 533.996 i 103.896 eura, kao i iznos od 70.437 eura na ime izgubljene dobiti.

Foto: Envatoelements

NIKŠIĆ PROGNOZA