Rekreativne radionice, igraonice kao produženi boravci rade bez licence, kazne i do 15.000 eura

Privatni dnevni boravci za djecu nekada su bili luksuz, a danas potreba. Te objekte danas sve češće vidimo u blizini škola, vrtića i u velikim stambenim naseljima. Međutim, nemaju svi licencu za rad. Zvanični podaci pokazuju da na teritoriji Podgorice ima šest privatnih licenciranih produženih boravaka i osam onih koji svoj rad organizuju u okviru osnovnih škola. Praksa pokazuje da ih je mnogo više. U praksi, u Podgorici se takvim poslovima bave razne edukativno – rekreativne radionice, igraonice, koje nijesu registrovane kao produženi boravci, te nemaju dozvolu za rad. To je u vršenju ranijih inspekcijskih nadzora konstatovala i prosvjetna inspektorka Zdenka Grbavčević.

Međutim, kako je istakla za CdM, Prosvjetna inspekcija u prethodnoj i ovoj godini nije imala inspekcijske nadzore u radu produženih boravaka.

Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju je predviđeno da osim škola, kao vaspitno-obrazovne ustanove, produženi boravak za učenike mogu organizovati pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove propisani tim zakonom.

U produženom boravaku učenicima se obezbjeđuje učenje, izrada domaćih zadataka, vježbanje za pripremu raznih oblika pisanih zadatak, i izvršavanje drugih obaveza, u skladu sa zakonima iz oblasti obrazovanja, plana i programa Zavoda za školstvo.

U njima se obavlja i čuvanje djece kao i odvijanje različitih sportskih i kulturno-umjetničkih aktivnosti. Uslove u pogledu prostora, opreme i kadra koje moraju da ispunjavaju produženi boravci koji su osnovani od strane pravnih ili fizičkih lica propisuje Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija kroz Pravilnik o uslovima u pogledu prostora, opreme i kadra za organizovanje produženog boravka učenika kod pravnog i fizičkog lica.

“Na teritoriji opštine Podgorica licencirano je šest privatnih produženih boravaka koji imaju rješenje o ispunjavanju uslova za organizovanje produženog boravka za učenike osnovne škole. Takođe, osam pruduženih boravaka organizuje svoj rad u okviru sljedećih osnovnih škola: JU OŠ 21. maj, JU OŠ Branko Božović, JU OŠ Milorad Musa Burzan, JU OŠ Novka Ubović, JU OŠ Savo Pejanović, JU OŠ Sutjeska, JU OŠ, Vladimir Nazor. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija nema nadležnosti u sprovođenju kontrole produženih boravaka, već je za to zadužena Prosvjetna inspekcija. Jedina nadležnost Ministarstva jeste izdavanje licence za rad za privatne produžene boravke”, ističu za CdM iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

A za organizovanje produženog boravka, pravno odnosno fizičko lice treba da ispune sve uslove i stroge kriterijume koji su predviđeni Pravilnikom, kao što su oprema i nastavna sredstva, lokacija zemljišta, treba da ispunjava uslove u pogledu higijenskih, ekoloških, seizmičkih, radioloških, komunalnih, urbanističkih i drugih uslova, objekat ne smije da bude ispod nivoa zemljišta, prostor mora imati prirodnu svjetlosti, na mjestu koje je lako pristupačno učenicima i roditeljima. Predviđena je i površina za boravak po učeniku koja ne smije biti manja od 1,5 m2.

Bez kontrola prethodne i ove godine

Prosvjetna inspekcija u prethodnoj i ovoj godini nije imala inspekcijske nadzore u radu produženih boravaka, ali je, kako je istakla prosvjetna inspektorka Zdenka Grbavčević, bilo u ranijim periodima, kada je prosvjetna inspekcija obavljala redovnu kontrolu rada predškolskih ustanova ili na osnovu inicijative, prijava u vezi nelegalnog rada vrtića, odnosno produženog boravka.

“U produženom boravku učenicima se obezbjeđuje učenje, izrada domaćih zadataka, vježbanje za pripremu raznih oblika pisanih zadataka, u skladu sa zakonima iz oblati obrazovanja, kao i čuvanje djece, realizaciju sportskih, kulturnih i umjetničkih aktivnosti. Za organizovanje produženog boravka treba da postoje uslovi u pogledu opreme, nastavnih sredstava, lokacija zemljišta, higijenski uslovi, ekološki, seizmički, komunalni, urbanistički”, ističe Grbačević.

U vršenju inspekcijskih nadzora konstatovala je da su roditelji u nemogućnosti da obezbijede boravak i smještaj djeci, a osobito uzrast do petog razreda osnovnog obrazovanja, prinuđeni da djecu upisuju u razne DOO organizacije, koje nijesu registrovane od strane nadležnog Ministarstva, ne posjeduju licencu za obavljanje djelatnosti- produženi boravak, na koji način rizikuju da njihova djeca nijesu bezbjedna i zaštićena, jer nezakoniti rad takvih ustanova ne garantuje bezbjedan i siguran boravak.

“U Podgorici se takvim poslovima bave razne edukativno – rekreativne radionice, igraonice, bez dozvole za rad. Kada sam u vršenju inspekcijskih nadzora utvrdila takvo stanje, usmenim rješenjem, a onda i pisanim u zakonskom roku, odmah sam zabranila rad ustanovama bez licence, obavijestila pravovremeno podnosioca inicijative i nadležno Ministarstvo. Takođe, vrlo često u praksi se dešava da privatna ustanova posjeduje licencu za rad predškolskog vaspitanja i obrazovanja, a onda bez licence u istim prostorijama boravi ogroman broj djece, sa njima nastavni kadar, bez dokumentacije za rad, jedva ličnu legitimaciju da posjeduju i dostave na uvid, što sve upućuje na gore iznijetu konstataciju u vezi sigurnog i bezbjednog boravka djece”, objašnjava Grbačević.

Zato je, poručuje prosvjetna inspektorka, potrebno fokus staviti na preventivno djelovanje.

“Potrebno je informisati roditelje i javnost da se jasno definisani propisi za boravak djece u produženom boravku, međusobni odnosi roditelja, korisnika usluga i privatne ustanove, isključivo regulišu ugovorom, koji podrazumijeva prava i obaveze, zaključioca ugovora, visinu i način plaćanja usluga ustanovi, vrijeme boravka. Ovo je neophodno iz prvog razloga sigurnosti i bezbjednost djece i drugog da se novčana sredstva ne uplaćuju van tokova i ulaze u zonu suve ekonomije”, ukazuje Grbavčević.

Kazne i do 15.000 eura

A za one koji obavljaju poslove produženih boravaka bez licence predviđene su i kazne.

“Kada su u pitanju novčane kazne, kazne za prekršaje one su propisane članom 146 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju za pravno lice od 500 do 15.000 eura, odgovorno lice u pravnom licu od 100 do 1.500eura, Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju član37 Prekršaj pravnih i odgovornih lica pravno lice kaznom od 500 do 10.000 eura, odgovorno lice od 30 do 1.000 eura”, ističe Zdenka Grbavčević, prosvjetna inspektorka.

Da li se poštuju kriterijumi

Stanka Vukčević, vlasnica licenciranog produženog boravka “Boravko PG” kaže da su roditelji koji nemaju gdje sa djecom, posebno kada su u pitanju učenici prvog ciklusa (prvi, drugi i treći razred), prinuđeni da mališane upisuju u prostore koji, prije svega, nijesu registrovani kao produženi boravci, nemaju dozvolu za rad, i time djeca nijesu bezbjedna i zaštićena jer im nezakonit rad takvih ustanova ne garantuje njihov bezbjedan i siguran boravak.

“U Podgorici se takvim poslovima bave razne edukativno-rekreativne radionice, igraonice, koje, vjerovatno, mogu da obavljaju samo poslove čuvanja djece. Međutim, zakonima iz oblasti obrazovanja, posebno Zakonom o osnovnom obrazovanju i vapitanju, kao i drugim nižim aktima Ministarstava prosvjete, nauke i inovacija, obrazovni proces mogu da obavljaju samo ustanove koje su registrovane kao produženi boravci i koje posjeduju dozvolu za rad”, navodi Vukčević.

Ističe da se roditelji sa pravom pitaju da li se poštuju kriterijumi za broj djece u tim prostorima, uslovi boravka, prirodna svjetlost, sertifikati o ispravnosti električnie instalacije, vode, neki od njih rade u podrumu ili suterenu gdje je cijelog dana vještačko osvjetljenje, u privatnim kućama…

“Mnogi roditelji nemaju sigurnu informaciju od vlasnika prostora da li su to produženi boravci ili igraonice čija nadležnost ne smije biti obrazovni dio, odnosno učenje, izrada domaćih zadataka, itd. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i prosvjetna inspekcija moraju roditeljima, učenicima, nastavnicima i vlasnicima raznih edukativnih radionica ili igraonica dati informaciju da oni, shodno zakonima, ne mogu da se bave poslovima koje treba da rade produženi boravci- učenje sa djecom, izrada domaćih zadataka, vježbanje, itd. da li su djeca bezbjedna i sigurna u tim prostorima ako nemaju dozvolu za rad, i šta to za djecu i roditelje znači ako je nemaju. Naravno da je uloga Prosvjetne inspekcije u ovakvim slučajevima odlučujuća, ona je ta koja kontroliše rad ovih subjekata kao i produženih boravaka”, kazala je Vukčević.

Ona navodi da je Komisija Ministarstava prosvjete, nauke i inovacija nakon njihovog zahtjeva, u nekoliko navrata, izvršila kontrolu ispunjenosti uslova za rad njihovog produženog boravka.

“Kažem u nekoliko navrata zato što je Komisija Ministarstva izuzetno odgovorno i profesionalno pristupila kontroli i do zadnjeg uslova odlagala donošenja rješenja. U nekim momentima nam je možda i zasmetao takav pristup Komisije, samo zbog želje da što prije uđemo u zonu zakonitog i regularnog rada. Ali, kada su djeca u pitanju i rad sa njima, ne smije se dozvoliti i najmanji propust, mora biti ispunjen i onaj najsitniji detalj, moraju se ispoštovati odredbe zakona. Ovom poslu se ne smije olako pristupiti, moraju biti zaštićeni i djeca i roditelji, zato i mora biti ispunjen i onaj zadnji uslov. Ovaj posao mogu da rade samo iskusni prosvjetni radnici. Kao rezultat toga je i veliko povjerenje roditelja u naš rad i naravno zadovoljstvo djece koja borave u našem boravku”, ističe Vukčević.

Prema informacijama do kojih je došao CdM, cijene u produženim boravcima se kreću od 140-150 eura i to u onim licenciranim, dok u onim koji nemaju licencu te cijene iznose od 200-250 eura.

foto: Envato elements

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA