Ponovni postupak za poslovnu zgradu Rudnika uglja

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma poništilo je rješenje urbanističko građevinskog inspektora, koji je nedavno Rudniku uglja stopirao gradnju poslovne zgrade u sklopu Površinskog kopa Potrlica.

Ministarstvo je ovu odluku donijelo nakon što je rukovodstvo najveće pljevaljske kompanije uložilo žalbu na rješenje koje je urbanističko građevinski inspektor donio 4. jula ove godine.

Rješenje kojim je predmet vraćen na ponovni postupak i odlučivanje urbanističko građevinskoj inspekciji, potpisala je načelnica Odjeljenja za licenciranje, registar i drugostepeni postupak Olivera Živković.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Upravnom sudu u roku od 20 dana.

Inspekcija je zabranila Rudniku građenje poslovne zgrade dimenzija 27 puta 12 metara, nakon što je ustanovila, kako se navodi u rješenju da je “građenje započeto bez prijave i dokumentacije iz člana 91. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Po ocjeni Ministarstva dispozitiv rješenja urbanističko građevinske inspekcije je u suprotnosti sa obrazloženjem i stanjem u spisima predmeta zbog čega se ne može ispitati zakonitost ožalbene odluke, čime je počinjena povreda pravila postupka.

“Ožalbeno rješenje, ne sadrži, u smislu člana 22 stav 7 Zakona o upravnom postupku, utvrđeno činjenično stanje, koje uz primijenjeni materijalni propis upućuje na rješenje dato u dispozitivu. Osim navedenog, ovo ministarstvo nalazi da je prvostepeni organ počinio povredu pravila postupka iz člana 22 stav 3 Zakona o upravnom postupku kojim je propisano da dispozitiv rješenja sadrži odluku o upravnoj stvari i mora biti sažet i jasan, jer je u dispozitivu ožalbenog rješenja, navedena katastarska parcela na kojoj se ne nalazi predmetni objekat – dokaz Geodetski elaborat snimanje i etažna razrada objekta – urađen od strane “33 PLUS” DOO – Žabljak. Mjera zabrane koju je prvostepeni organ dao žalitelju, mora se ispravno katastarski označiti. Od jasnog i određenog dispozitiva, zavisi njegovo izvršenje, a ukoliko taj kriterijum nije ispunjen, obavezano lice ne može znati na koji način da postupi. Kontradiktorni činjenični i pravni razlozi u dispozitivu i sa nepotpuno utvrđenim činjeničnim stanjem, predstavljaju povredu pravila postupka zbog kojeg ovo ministarstvo nije u mogućnosti da ispita zakonitost rješavanja same upravne stvari i razlog zbog kojeg je žalbene navode ocijenio opravdanim i žalbu usvojilo”, navodi se u obrazloženju rješenja Ministarstva.

U žalbi na rješenje inspekcije iz Rudnika su naveli da je prvostepeni organ pogrešno označio jednu od katastarskih parcela. Ukazali su i da im je donošenjem rješenja, učinjena nenadoknadiva šteta zbog neizvršavanja planova rada u okviru ekspoloatacionog polja i u pogledu sprovođenja koncesionog ugovora sa državom.

Urbanističko-građevinski inspektor je izgradnju poslovne zgrade kontrolisao 28. juna, a u zapisniku je konstatovao da je Rudnik počeo izgradnju objekta 27 puta 12 metara spratnosti prizemlje plus sprat bez potrebne dokumentacije.

Saglasno odredbi člana 201 Zakona o planiranju prostora, inspektor je dužan da zabrani građenje, ako se radi bez prijave građenja ili dokumentacije kao i da naredi rušenje objekta i vraćanje u prvobitno stanje, ako se objekat gradi odnosno ako je izgrađen i pored zabrane građenja.

Foto: Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA