Osnovni sud Podgorica: Zbog nedjelotvorne istrage država će isplatiti pet hiljada eura

Podgorički Osnovni sud obavezao je državu Crnu Goru da B.B. plati pet hiljada eura nematerijalne štete zbog kršenja prava na djelotvornu istragu.

Sud je, kako je saopšteno, djelimično usvojio tužbeni zahtjev B.B, utvrdivši da je toj osobi povrijeđeno pravo iz člana 28 Ustava Crne Gore i člana 3 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (zabrana mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja).

“Obavezana je tužena država Crna Gora da po osnovu naknade nematerijalne štete zbog nedjelotvorne istrage, tužiocu nadoknadi štetu u iznosu od pet hiljada EUR”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je prilikom ocjene osnovanosti tužbenog zahtjeva sud pošao od odluke Ustavnog suda kojom je utvrđeno da je B.B. u postupku istrage povrijeđen procesni aspekt člana 28 Ustava Crne Gore i čl.3 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Iz Osnovnog suda su rekli da, od trenutka saznanja za navodno postupanje pripadnika interventne jedinice Stanice policije za JTM, Tužilaštvo nije „hitno“ postupalo, imajući u vidu da je od izvršenja predmetnog krivičnog djela do dana odlučivanja po krivičnoj prijavi proteklo više od tri godine.

“Čime je utvrđeno da istraga zbog dužine trajanja i nedostatka ekspeditivnosti u postupanju nije bila djelotovorna”, ističe se u saopštenju.

Kako se navodi, sud je, imajući u vidu zakonske odredbe koje regulišu ovu oblast, sudsku praksu domaćih sudova i Evropskog suda za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, tužiocu dosudio iznos od pet hiljada EUR na ime naknade nematerijalne štete.

“Za traženi iznos od još pet hiljada EUR, tužbeni zahtjev je odbio, nalazeći da je previsoko postavljen”, dodaje se u saopštenju.

NIKŠIĆ PROGNOZA