Obilježen Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu: Zdravo radno okruženje osnovno pravo na radu

Ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović kazao je da imajući u vidu da svaki zaposleni u prosjeku provede trećinu dana na radnom mjestu, jasno je koliko je sigurno i zdravo radno mjesto važno za očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja svakog zaposlenog.

„Samim tim, ključni cilj ovog dana jeste podizanje svijesti o zaštiti i zdravlju na radu, odnosno isticanje potrebe za preduzimanje daljih koraka u cilju sprječavanja povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom“, kazao je Adrović na konferenciji pod nazivom „Zdravo radno okruženje kao osnovno pravo na radu“, organizovanoj povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu.

On je istakao da je globalna pandemija takođe izazvala velike gubitke i donijela dodatni rizik za zaposlene, a pored direktnog uticaja na zdravlje ljudi izazvala je negativne ekonomske i socijalne posljedice.

„Da bi se postigao dalji napredak i unaprijedili uslovi za rad, mora se uticati na poboljšanje svijesti, kako među zaposlenima, tako i među poslodavcima. Zakon o zaštiti i zdravlju na radu i drugi akti koji prate zakon, propisuju odgovarajuće mjere koje zaposleni i “lakših” i “težih” poslova moraju znati i poštovati, a koje je sa druge strane poslodavac dužan da obezbijedi, jer je obezbjeđivanje sigurnog i zdravog radnog mjesta prioritet u radu Vlade Crne Gore“, naveo je Adrović. 

Ministar je istakao da je zdrava, motivisana i zadovoljna radna snaga važna za socijalnu i ekonomsku dobrobit svake države i doprinosi većem zadovoljstvu zaposlenih, većoj produktivnosti i većoj zainteresovanosti za ostvarivanje organizacionih ciljeva i interesa.

„U suprotnom, nizak nivo zaštite i zdravlja na radu utiče na: sniženje motivacije, smanjenje radnog učinka, povećanje broja povreda na radu, povećanje stope bolovanja i povećanje stope invaliditeta“, rekao je Adrović.  

Rezidentni koordinator UN-a u Crnoj Gori Peter Lundberg kazao je da se procjenjuje da u svijetu svakog dana umre 6.500 ljudi, usljed profesionalnih nesreća i bolesti. Svjetski dan bezbjednosti i zdravlja na radu pruža priliku za promovisanje efikasne implementacije zakonodavnog okvira kroz bolje razumijevanje i jačanje saradnje između različitih zainteresovanih strana.

„U obezbjeđivanju zdravstvenih i bezbjednosnih standarda za sve radnike, svi imaju svoj dio odgovornosti: organizacije, sindikati, vlade, poslodavci i sektor javnog zdravlja. Ovaj dan služi kao podsjetnik na značaj saradnje između svih, u smanjenju povreda na radu, nesreća, bolesti i smrtnih slučajeva“, kazao je Lundberg.

Direktorica Uprave inspekcijske poslove Crne Gore Ana Vujošević kazala je da je Zakon o zaštiti i zdravlju na radu koji je objavljen u Službenom listu Crne Gore broj 34/14 sa izmjenama i dopunama iz 2018. godine u potpunosti usklađen sa “Okvirnom direktivom” broj 89/391 i time stvorio pravni osnov za potpunu harmonizaciju sa EU acquis-em (akijem), a sa stanovišta Uprave za inspekcijske poslove još možda i važniju komponentu, a to je implementacija propisa iz ove oblasti, što je ujedno i zatvarajuće mjerilo za Pregovaračko poglavlje 19.

„Uz podršku Međunarodne organizacije rada i Evropske Unije, Vlada Crne Gore je značajno unaprijedila rad inspektora kako u pogledu administrativnih kapaciteta, tako i u pogledu unapređenja načina i metoda rada, kao tehničke opremljenosti sa jedinstvenim informacionim sistemom, koji je povezan sa sistemima drugih državnih organa, sa automobilima, lap-topovima, mobilnim skenerima, štampačima itd.”, navela je Vujošević.

Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu ustanovljen je 28. aprila 2003. godine, a ima za cilj globalno promovisanje važnosti primjene mjera zaštite i zdravlja na radu.

Foto: MRSS

NIKŠIĆ PROGNOZA