Nezakonit izbor Radunovića za dekana

Izbor Miodraga Radunovića za dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG) u oktobru 2021. bio je nezakonit. To stoji u pravosnažnoj presudi podgoričkog Višeg suda, a po tužbi profesorice Lidije Injac Stevović protiv UCG.

“Usvaja se tužbeni zahtjev, pa se poništava Odluka Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore broj 02-2016/2 od 28.10. 2021. godine, zavedena na Medicinskom fakultetu u Podgorici pod broje med 1015/5 od 01.11.2021. godine, kao nezakonita”, stoji u presudi.

Injac Stevović je tužila UCG, tražeći da se poništi Odluka UO prema kojoj je Radunović izabran za dekana. Spor je u njeno ime vodio Sindikat doktora medicine. Odgovarajući na pitanje “Vijesti” da li će i na koji način ispoštovati pravosnažnu sudsku presudu, iz Rektorata UCG je saopšteno.

“Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu Osnovnog suda u Podgorici kojom se usvaja tužbeni zahtjev tužiteljice Lidije Stevović, te poništava odluka Upravnog odbora od 28. 10. 2021. godine. Upravni odbor UCG dužan je postupajući po pravosnažnoj presudi Višeg suda, razmotriti navode žalbe profesorice Stevović i odgovoriti joj u pisanoj formi. Cijeneći osnovanost žalbe, nastaviće se procedura na način što će UO donijeti odluku o izboru dekana Medicinskog fakulteta”, odgovorili su iz UCG.

U presudi se navodi da je Vijeće Medicinskog fakulteta 15. jula 2021. donijelo odluku i za dekana predložilo Radunovića. Injac Stevović je tada bila njegova protivkandidatkinja. Navedeno je i da je odlukom, u pravnoj pouci, dato pravo drugom kandidatu da izjavi žalbu, što je Injac Stevović i uradila.

“Predsjednica Upravnog odbora UCG (Rajka Glušica) je tražila da se članovi Vijeća Medicinskog fakulteta upoznaju sa odgovorom Vijeća na žalbu. Tužiteljica je 11. 10. 2021. uputila urgenciju predsjednici UO kojom je tražila dostavu odgovora po žalbi. Međutim, UO UCG nije dobio odluku po žalbi tužiteljice, već je dana 28. 10. 2021. donio odluku o izboru Miodraga Radunovića za dekana Medicinskog fakulteta za mandatno period od 2021. do 2024, te odlučio da imenovani stupa na dužnost 7. 11.2021. godine, kao i da je odluka konačna”, stoji u odluci.

Ističe se da je Injac Stevović protiv odluke UP UCG podnijela tužbu, kojom se traži poništaj takve odluke, jer je preuranjena, s obziromna to da je izjavila žalbu na odluku Medicinskog fakulteta, o čijoj osnovanosti nije bilo odlučeno.

“Dakle, u konkretnoj situaciji, od strane organa tuženog (UCG) nije ispoštovana procedura biranja dekana organizacione jedinice, određene Statutom ustanove, budući da prethodno nije odlučeno o žalbi tužiteljice na odluku Vijeća, kojom je utvrđen predlog kandidata za dekana, a što je dovoljan razlog za nezakonitost odluke, tim prije što se u sudskom postupku ocjena zakonitosti tuženog, kao ustanove visokog obrazovanja, koja je shodno Zakonu o visokom obrazovanju autonomna u radu, može isključivo ispitati kroz ocjenu zakonitosti postupka njenog donošenja”, zaključuje Viši sud.

Bez pravnih posljedica

Odgovarajući na pitanje u vezi sa eventualnim pravnim posljedicama ove odluke, s obzirom na to da je Radunović na polovini mandata, te da je potpisivao bitna dokumenta, sa UCG naglašavaju da “odluke dekana donesene nakon pravosnažnosti presude ne proizvode pravno dejstvo”.

“Nadležni organ UCG preduzima adekvatne mjere za nesmetano funkcionisanje te univerzitetske jedinice. Međutim, u postojećoj sudskoj praksi koja se odnosi na pravno uporedive situacije, poništenje odluke o izboru nema retroaktivno dejstvo, te nema prostora tumačenju o navodnim nezakonitostima odluka izabranog dekana. Kao što je poznato, postupci za poništenje bilo kojih odluka o izboru ili prestanku funkcije mogu trajati godinama, sa neizvjesnim sudskim epilogom, pa ako bi se odluke tako izabranih osoba retroaktivno stavljale van snage, cjelokupan pravni sistem bi se urušio”, kazali su iz UCG.

izvor,foto:Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA