Ministarstvo zdravlja: Cijenimo rad svakog zaposlenog u zdravstvenom sistemu

Povodom navoda izrečenih na protestu medicinskih sestara i tehničara, koji su objavljeni u medijima, a u cilju istinitog obavještenja javnosti o netačnosti iznijetih izjava, reagovao je Stevan Đurišić, generalni direktor Direktorata za normativnu djelatnost i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja.

Demanti objavljujemo u cjelosti:

„U Ministarstvu zdravlja je po zahtjevu Odbora medicinskih sestara i tehničara, održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravlja i predstavnici Odbora medicinskih sestara i tehničara, radi razmatranja zahtjeva za povećanje i izjednačavanje koeficijenta za 15 odsto.

Predstavnici tog odbora su zahtijevali da se zarada medicinskih sestara i tehničara uveća i izjednači sa koeficijentom iz grupe poslova i podgrupa VIII GKU-a.

Ovoj grupi poslova pripadaju poslovi: hemičara, fizičara, biologa, tehnologa, sanitarnih hemičara, toksikoloških hemičara, defektologa, biohemičara, psihologa, socijalnih radnika, ekonomista, pravnika, inžinjera, sociologa, pedagoga za koje je po osnovu potrebne stručnosti i složenosti poslova utvrđen koeficijent od  11,91.

Od strane predstavnika Odbora je posebno istaknuto da se zarada medicinskih sestara i tehničara uporedi i odredi srazmjerno zaradi doktora medicine i ljekara specijalista, sa razloga kako su istakli, da su medicinske sestre i tehničari “nosioci djelatnosti”.

U dijalogu po iznijetim zahtjevima i pojašnjenjima vodilo se računa da isti budu razmotreni na način kojim se sagledava potreba uvećanja zarade, kojom prilikom im je predočeno da svaki posao sa sobom nosi svoju težinu i odgovornost, da su medicinske sestre i tehničari nezaobilazan dio zdravstvenog sistema, a posebno zdravstvene njege, te da se mora imati u vidu realno stanje i mogućnost upoređivanja koeficijenata medicinskih sestara i tehničara sa drugim zvanjima.

Istaknuto je da uvećanje zarada ne osporava Ministarstvo zdravlja, jer iste zavise od mogućnosti budžetskih sredstava države.

Ministarstvo zdravlja je u prethodnom periodu uspjelo da u Budžetu države budu planirana sredstva za uvećanje zarede zaposlenim u zdravstvenom sistemu, koje su na zavidnom nivou u odnosu na zaposlene u drugim institucijama.

U sklopu pojašnjenja prenijeli smo im utiske pacijenata u pogledu odnosa medicinskih sestara i tehničara prema pacijentima, koji su kvalifikovani kao njihova “pojedinačna neodgovornost”, te da je bilo bez uticaja za pojedine zaposlene da se i porede značajnih uvećanja njihove zarade u prethodnom periodu posveti dužna pažnja pacijentu, a što je za zdravstveni sistem neprihvatljivo.

Dio izjave i konstatacija na sastanku o odnosu medicinskih sestara i tehničara prema pacijentima, istrgnut je iz konteksta vođene diskusije, a o osnovanosti i postojanju takvih ponašanja, ostavljamo da sudi i cijeni javnost.

Takođe je istaknuto, da Ministarstvo zdravlja ne generalizuje pojedinačna ponašanja i odnos prema radu, već cijeni rad svakog zaposlenog u zdravstvenom sistemu, ali da osim prava i statusa zaposlenih za sistem su važna i prava i status pacijenata, zbog kojih zdravstveni sistem i postoji.

Ministarstvo zdravlja je izrazilo spremnost kroz obećanje da će preduzeti konkretne aktivnosti na sprovođenje postupka za usklađivanje i uvećanje zarade medicinskih sestara i tehničara, kao i drugih zdravstvenih radnika za koje je u dosadašnjoj primjeni u GKU prepoznato da njihove zarade u pogledu složenosti  nijesu vrednovane odgovarajućim koeficijentom.

No bez obzira na izraženu spremnost Ministarstva da sprovede postupak kojim će se definisati uvećanje zarade medicinskih sestara i tehničara, predstavnici Odbora medicinskih sestara i tehničara su na sastanku izjavili da će ponovo organizovati protest.

Na tu njihovu izjavu, kao predstavnik Ministarstva zdravlja sam im saopštio da je pravo na protest pravo koje proizilazi iz brojnih priznatih ljudskih prava, te da Ministarstvo zdravlja ne želi i ne može osporavati Ustavom zajemčena prava i slobode građanina, koja se  mogu ograničiti samo zakonom, u obimu koji dopušta Ustav i u mjeri neophodnoj da bi se u otvorenom  i slobodnom demokratskom društvu zadovoljila svrha zbog koje je ograničenje dozvoljeno.

I ovaj stav Ministarstva je izvučen iz konteksta i prezentovan od strane Odbora na način da “mogu protestvovati do sjutra, jer se oni ne boje naših protesta i ne popuštaju pod bilo kakvim pritiskom”, a što ne odgovara iznijetom stavu na sastanku.

O svim njihovim zahtjevima, a bez obzira na netačnost navoda, Ministarstvo zdravlja će nastaviti postupak realnog sagledavanja stanja i potreba i predložiti odgovarajuće uvećanje zarada.

Date izjave ne odgovaraju toku i svrsi sastanka, pa se stiče utisak da je ovakav način njihovog saopštenja i ponovne organizacije protesta usmjeren na postizanje nekih drugih ciljeva, jer je Ministarstvo zdravlja izrazilo spremnost za preduzimanje aktivnosti za uvećanje koeficijenata, a što je u ovom momentu za predstavnike Odbora manje važno od skrivenih namjera i ciljeva koje oni žele postići, pa i organizacija novih protesta.

S obzirom da na strani Ministarstva postoji iskazana spremnost za vođenje dijaloga i razmatranje zahtjeva u pogledu povećanja zarada, a da je za predstavnike Odbora to manje bitno, postavlja se pitanje “koja je granica za zadovoljenje pojedinačnih interesa?”.

Izvor, foto: DAN

NIKŠIĆ PROGNOZA