Javni poziv za predstavnika NVO u Savjetu za prava djeteta

Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore za demografiju i mlade objavio je Javni poziv za predstavnike NVO sektora u Savjetu za prava djeteta.

Pravo predlaganja kandidata/kandidatkinje – predstavnika nevladinih organizacija, za članove Savjeta imaju nevladine organizacije koje su registrovane i djeluju u oblastima zaštite prava djeteta, unapređenja dječijih prava, vaspitanja i obrazovanja djece, nasilja u porodici sa akcentom nasilje nad djecom i unapređenje oblasti socijalne i dječije zaštite.

Na osnovu rezultata javnog poziva, Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore za demografiju i mlade će uključiti tri predstavnika nevladinih organizacija u sastav Savjeta za prava djeteta.

Nevladine organizacije mogu predložiti jednog predstavnika/ce djeteta (lice do 18 godina) na predlog nevladine organizacije koja se bavi zaštitom prava djeteta i dva predstavnika/ce društveno ranjivih grupa na predlog nevladine organizacije koja se bavi zaštitom prava djeteta.

Kako navode u resora potpredsjednika Dragoslava Šćekića, iz jedne nevladine organizacije u Savjet može biti izabran samo jedan predstavnik/ca.

Kako navode u oglasu, nevladina organizacija može predložiti kandidata/kandidatkinju za člana Savjeta, ako je upisana u registar nevladinih organizacija; da u aktu o osnivanju i statute ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima zaštite prava djeteta; da je u oblastima zaštite prava djeteta, nevladina organizacija realizovala jedan ili više projekata, po pravilu, ili učestvovala u jednoj većoj kampanji ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije; da članovi organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

„I kandidat/kandidatkinja za člana Savjeta predstavnika/ce djeteta (lice do 18 godina) na predlog nevladine organizacije koja se bavi zaštitom prava djeteta, može biti lice koje ima prebivalište u Crnoj Gori;
i kandidat/kandidatkinja za člana Savjeta dva predstavnika/ce društveno ranjivih grupa na predlog nevladine organizacije koja se bavi zaštitom prava djeteta, može biti lice koje ima prebivalište u Crnoj Gori;
posjeduje iskustvo u oblasti zaštite prava djeteta; da nije član organa političke partije, javni funkcioner, odnosno, državni službenik ili namještenik u organima državne uprave“, navode u oglasu.

Podsjećaju da Savjet za prava djeteta u Crnoj Gori je obrazovan Odlukom o Savjetu za prava djeteta čiji su zadaci da u saradnji sa nadležnim ministarstvom, prati izvršavanje preuzetih obaveza Crne Gore koje proizilaze iz Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu prava djeteta. Prati primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava djeteta i daje inicijative za njihove izmjene, prati implementaciju strateških dokumenata koji se odnose na ostvarivanje prava djeteta, na prevenciju i zaštitu djece od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i drugih strategija od značaja za ostvarivanje prava djeteta i njihov optimalni razvoj, podnosi Vladi inicijative, predloge, mišljenja i analize koje se odnose na ostvarivanje prava djeteta u Crnoj Gori, koordinira zaštitu i unapređenje prava djeteta u oblastima socijalne i dječije zaštite, zdravstvene zaštite, vaspitanja, obrazovanja i u drugim oblastima od značaja za zaštitu prava i interesa djeteta, posebno u periodu ranog razvoja i adolescencije.

Zadatak tog tijela je i da unapređuje međuresorni i multidisciplinarni pristup u promociji, prevenciji i zaštiti prava djeteta; unapređuje saradnju nevladinih organizacija, organa državne uprave i lokalne samouprave u procesu implementacije i zaštite prava djeteta; upoznaje javnost o pravima djeteta i obavještava o stanju prava djeteta u Crnoj Gori; razmatra i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava djeteta.

Predsjednik Savjeta je potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade, a članovi Savjeta su ministar rada i socijalnog staranja; ministar ljudskih i manjinskih prava; ministar finansija; ministar prosvjete, nauke i inovacija; ministar zdravlja; ministar unutrašnjih poslova; ministar vanjskih poslova; ministar javne uprave;
ministar kulture i medija; ministar pravde; ministar evropskih poslova; savjetnik potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade; Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore; predstavnik Sekretarijata za zakonodavstvo;
direktor Uprave za statistiku; direktor Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu; predstavnik djece, na predlog nevladine organizacije koja se bavi zaštitom prava djeteta, dva predstavnika društveno ranjivih grupa, na predlog nevladine organizacije koja se bavi zaštitom prava djeteta, predstavnik djece koji se bira iz Mreže zlatnih savjetnika Ombudsmana.

U radu Savjeta mogu učestvovati i predstavnici drugih nevladinih organizacija, koji se biraju u skladu sa propisom kojim se utvrduju kriterijumi postupak izbora predstavnika nevladinih organizacija u radne grupe i druga radna tijela organa državne uprave.

U radu Savjeta mogu učestvovati, bez prava glasa, predstavnici međunarodnih organizacija, koje se bave zaštitom prava djeteta.

Foto: Ilustracija/elements.envato

NIKŠIĆ PROGNOZA