Izvještaj EK: Najgora ocjena za životnu sredinu i klimatske promjene

Crna Gora postigla je u oblasti životne sredine i klimatskih promjena „veoma ograničen napredak“, što je jedna od najgorih ocjena koje je država do sada dobila od Evropske komisije (EK) za poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promjene, koje je istovremeno i najkompleksnije i najskuplje.

To pokazuje nalaz iz juče usvojenog izvještaja EK o proširenju.

Kako bi se postigla mjerila za zatvaranje poglavlja 27, u izvještaju se posebno insistira na upravljanju otpadom, uključujući organizovanje podizanja svijesti i kampanje o reciklaži i odvajanju otpada i neophodnoj primjeni za građane i lokalne vlasti, zatim usvajanje Strategije o kvalitetu vazduha 2021-2029, rješavanje pitanja kvaliteta vode, zaštite prirode i usvajanje nacionalnog energetskog i klimatskog plana za postizanje dekarbonizacije do 2050. i to, kako se navodi, “bez daljih odlaganja”, prenose Vijesti.

U narednoj godini Crna Gora bi posebno trebalo da usvoji i počne sa primjenom Zakona o upravljanju otpadom i Strategije upravljanja kvalitetom vazduha za 2021-2029, finalizuje, usvoji i počne primjenu nacionalnog energetskog i klimatskog plana na transparentan način, u skladu sa nultim ciljem EU do 2050. i Zelenom agendom za zapadni Balkan.

Što se tiče zakonodavstava, a prema Vladinom polugodišnjem izveštaj o sprovođenju akcionog plana za ispunjenje završnih mjerila u poglavlju 27, od 102 planirane aktivnosti realizovano je samo 39 (38,23 odsto). Crna Gora treba hitno da riješi nedostatak administrativnih kapaciteta na centralnom i lokalnom nivou i u inspekcijskim organima.

Što se tiče kvaliteta vazduha, nije bilo značajnog pomaka. Početkom zime zabilježeno je povećanje zagađenja vazduha usljed grijanja na drva. U oblasti upravljanja otpadom, neophodni su značajni napori na strateškom planiranju i investicijama da bi se sprovela Nacionalna strategija upravljanja otpadom do 2030. Infrastruktura za prikupljanje i reciklažu postoji, ali se ne koristi kako treba od strane građana, i nelegalno i privremeno odlaganje otpada tek treba da bude riješeno.

Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU o kvalitetu vode ostaje ograničeno i potrebni su značajni napori da se proces ubrza. U oblasti zaštite prirode, crnogorsko nacionalno zakonodavstvo ostaje djelimično usklađeno sa pravnim tekovinama EU, a napredak je bio ograničen. Izrada nacrta izmjene i dopune Zakona o zaštiti prirode su još u toku, rad na novoj nacionalnoj strategiji biodiverziteta i izmjene i dopune Zakona o šumama i Zakona o divljači i lovstvu ostaju na čekanju.

Nije zabilježen značajan napredak u kontroli industrijskog zagađenja i upravljanju rizikom. U oblasti klimatskih promjena, stepen usklađenosti nacionalnog zakonodavstva ostaje ograničen. Crna Gora ima strategiju za klimatske promjene, ali mora intenzivirati svoj rad na obezbjeđivanju dosljednosti sa klimatskom i energetskom politikom EU do 2030, navedeno je u izvještaju.

Foto: Arhiva Vijesti/Boris Pejović

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA