Gazdić: Rizici pretovara i tranzita amonijum-nitrata minimalni ako se poštuju pravila

Agencija za zaštitu životne sredine (EPA) nije nadležna za inspekcijski nadzor nad pretovarom i tranzitom amonijum-nitrata, kazao je direktor Agencije Milan Gazdić, navodeći da su ekološki i bezbjednosni rizici svedeni na minimum ako se poštuju sva propisana pravila i procedure.

Pobjeda je u subotu objavila da je brod sa 30 hiljada tona amonijum-nitrata u formi rasutog tereta doplovio u petak ujutro iz Rusije i da je trenutno ispred Bara, gdje čeka dovršavanje carinske procedure.

Gazdić je agenciji MINA rekao da amonijum nitrat nije, sam po sebi, eksploziv, ali se od njega lako formiraju eksplozivne smješe raznih svojstava kad se kombinuje sa primarnim eksplozivima.

On je naveo da, takođe, samo zagrijevanje ili paljenje može da izazove sagorijevanje ili eksploziju.

„Tako da ukoliko se poštuju sva pravila i procedure koji propisuju način transporta, pakovanje kojim se neutrališu karakteristike tereta i odgovarajuće postupanje sa njima u svakoj fazi na transpotrnom putu, uključujući i prilikom pretovara (specijalizovana vozila, vozači da posjeduju ADR sertifikat), rizici su svedeni na minimum“, kazao je Gazdić.

On je rekao da Zakon o prevozu opasnih materija uređuje prevoz opasnih materija u drumskom, željezničkom, pomorskom i vazdušnom saobraćaju.

Gazdić je naveo da prevoz opasnih materija, u smislu tog zakona, podrazumijeva i utovar i istovar, a te radnje, između ostalog, podrazumijevaju i pretovar.

Navedeni zakon je, kako je kazao, u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

„Takođe, tadašnje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, u saradnji sa MUP-om, donijelo je Pravilnik kojim se određuju putevi kojim se može kretati vozilo kojim se prevoze opasne materije i mjesta za parkiranje i zaustavljanje vozila“, dodao je Gazdić.

Na pitanje da li je EPA upoznata da je u Crnu Goru doplovio brod sa amonijum-nitratom u formi rasutog tereta, on je odgovorio da su krajem juna dobili dopis od Luke Bar sa molbom da razmotre nivo usklađenosti sadržaja bezbjednosnog lista za tu materiju sa Zakonom o hemikalijama i Pravilnikom o sadržaju bezbjednosnog lista za hemikalije.

„Kao i da Agencija da mišljenje o tome kako bi Luka Bar mogla na adekvatan način da nastavi poslovnu komunikaciju sa potencijalnim korisnikom usluga zainteresovanim da, korišćenjem lučkih kapaciteta, vrši pretovar tereta u rasutom stanju, u direktnoj manipulaciji brod – kamion, dakle bez skladištenja u lučkim skladištima“, naveo je Gazdić.

Agencija je, kako je kazao, informisala Luku Bar da je dobavljač hemikalije dužan da primaocu dostavi bezbjednosni list za opasne hemikalije, koje se stavljaju na tržište.

„U skladu sa navedenim Zakonom, dobavljač hemikalije je proizvođač, uvoznik, dalji korisnik ili distributer koji stavlja na tržište hemikalije“, pojasnio je Gazdić.

Kako je rekao, imajući u vidu navedeno, za sadržaj bezbjednosnog lista odgovorni su dobavljači hemikalije za koju je potreban bezbjednosni list.

„Bezbjednosni list je dokument koji sadrži i obavještenja o mjerama predostrožnosti (prevencija i reagovanje), mjere prve pomoći, za zaštitu od požara, mjere u slučaju hemijskog akcidenta; rukovanje i skladištenje hemikalija, kontrolu izloženosti i ličnoj zaštiti, transportu i propisima i druge podatke“, naveo je Gazdić.

Bezbjednosni list, kako je pojasnio, mora da nudi kompletne podatke o hemikaliji za upotrebu u regulativnim okvirima kontrole hemikalija na radnom mjestu, a podaci u njemu omogućavaju poštovanje svih mjera koje su potrebne za zaštitu životne sredine.

Gazdić je dodao da to omogućava adekvatno i bezbjedno postupanje sa opasnom hemikalijom.

On je rekao da je Agencija informisala Luku Bar i o Pravilniku, koji je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a kojim se propisuje način skladištenja i rukovanja amonijum-nitratnim đubrivima sa visokim sadržajem azota.

Gazdić je podsjetio da se Zakon o hemikalijama ne primjenjuje na hemikalije koje su pod carinskim nadzorom u carinskom skladištu ili slobodnim zonama, radi ponovnog izvoza ili tranzita, ako se te hemikalije ne prerade ili obrade.

„Pa u ovom smislu nemamo nadležnosti, ali ukoliko je potrebna bilo kakvo dodatno mišljenje Agencija stoji na raspolaganju svim zainteresovanim stranama, kako privrednim subjektima, tako i državnim organima“, poručio je Gazdić.

Foto: Printscreen MINA

NIKŠIĆ PROGNOZA